PERFORMANCE AUDIT OF UKRAINIAN DEBT MANAGEMENT: ORGANIZATION AND METHODOLOGY | V V Pokynchereda | Ефективна економіка №9 2018

Ефективна економіка № 9, 2018

Переглянути у форматі pdf

PERFORMANCE AUDIT OF UKRAINIAN DEBT MANAGEMENT: ORGANIZATION AND METHODOLOGY
V. V. Pokynchereda

УДК: 657.6:336.27

V. V. Pokynchereda

Candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

PERFORMANCE AUDIT OF UKRAINIAN DEBT MANAGEMENT: ORGANIZATION AND METHODOLOGY

В. В. Покиньчереда

к. е. н, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

We have substantiated the necessity and importance of performance audit of public debt management to ensure the debt security and financial stability of the country. On the basis of processing of economic literature and normative legal acts, we have presented the essence, purpose, tasks and approaches to the classification of performance audit of Ukrainian debt management. We have analyzed the main budget and economic indicators that characterize the efficiency of Ukrainian debt management, which were previously classified into two groups: debt security indicators and debt stability indicators. We have provided economic interpretation of calculated indicators of public debt management efficiency. We have identified the main problems of organizational and methodical nature concerning performance audit of public debt management efficiency in Ukraine and presented suggestions to strengthen the efficiency of the use of audit procedures, which will facilitate the formation of prerequisites for ensuring debt security and financial stability of the country over the long run.

Обґрунтовано необхідність та важливість аудиту ефективності управління державним богом для забезпечення боргової безпеки та фінансової стійкості країни. На основі опрацювання економічної літератури та нормативно-правових актів наведено сутність, мету, завдання та підходи до класифікації аудиту ефективності управління державним боргом України. Проаналізовано основні бюджетні та економічні показники, що характеризують рівень ефективності управління державним боргом України, які попередньо класифіковано на дві групи: показники боргової безпеки та показники боргової стійкості. Надано економічну інтерпретацію розрахованим показникам-індикаторам ефективності управління державним боргом. Ідентифіковано основні проблеми організаційно-методичного характеру щодо проведення аудиту ефективності управління державним боргом в Україні та наведено пропозиції щодо посилення дієвості застосування аудиторських процедур, що сприятиме формуванню передумов для забезпечення боргової безпеки та фінансової стійкості країни в довгостроковій перспективі.