EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ В ЇХ ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
Л. І. Калачевська

УДК: 338.49:911 373

Л. І. Калачевська

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ В ЇХ ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Анотація

У науковій статті наголошено на наявності суттєвої кількості проблем розвитку сільських територій в Україні, де однією з головних є інфраструктурне забезпечення на основі інновацій. Наведені проблеми є ключовим стримуючим фактором реалізації потенціалу української сільської місцевості. На базі виділення та характеристики головних складових процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні запропоновано відповідні шляхи оптимізації цього процесу. Визначено, що ключовими суб’єктами зазначеного процесу є замовники, інвестори та власники. При цьому оптимальним є співвідношення, коли замовниками виступають національні або місцеві владні інститути, інвесторами – національні або іноземні бізнес одиниці, власниками – національні або місцеві владні інститути чи національні або іноземні суб’єкти господарювання.

L. I. Kalachevska

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT IN UKRAINE BASED ON INNOVATIONS IN THEIR INFRASTRUCTURAL PROVISION

Summary

The scientific article has emphasized the significant number of problems connected with rural territories development in Ukraine. One of the main ones is infrastructural provision based on innovations. The problems stated in the article are a key stimulating factor in realization of Ukrainian rural territories potential. Taking into account both selection and features of the main components of the process of rural territories development in Ukraine and innovations in their infrastructural provision, the research has suggested the corresponding ways to optimize this process. It has also defined the key subjects of this process (customers, investors and owners). In this context, the optimal feature is a balance when customers are represented by national or local power institutes, investors are national or foreign business units, and owners are national, local power institutes or national or foreign economic entities.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 664

Відомості про авторів

Л. І. Калачевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

L. I. Kalachevska

PhD, Associate Professor of the department of management of foreign economic activity and eurointegration, Sumy national agrarian university

Як цитувати статтю

Калачевська Л. І. Оптимізація процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6527 (дата звернення: 04.08.2020).

Kalachevska, L. I. (2018), “Optimization of the process of rural territories development in Ukraine based on innovations in their infrastructural provision”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6527 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.