EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ SPA-ПОСЛУГ НА ТЕРМАЛЬНИХ КУРОРТАХ УКРАЇНИ
О. Ю. Завадинська, Г. А. Толок, О. С. Ліфіренко

УДК: 379.85

О. Ю. Завадинська, Г. А. Толок, О. С. Ліфіренко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ SPA-ПОСЛУГ НА ТЕРМАЛЬНИХ КУРОРТАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті представлені результати досліджень відпочиваючих після проходження курсу лікування гідротерапією на термальному курорті м. Берегово. Запропоновано розширення послуг гідротерапії певними видами душів і гідромасажу. Далеко не завжди регіон володіє достатніми рекреаційними ресурсами, має явно виражений туристичний потенціал і розвинену інфраструктуру, здатну забезпечити перебування туристів на гідному рівні. У такому випадку туристичні потоки формуються стихійно, начебто самі собою, і розвиток галузі послідовно проходить ті ж етапи, що й інші галузі даного регіону. Курорти м. Берегово вже мають певну популярність, і мінімальна кількість відпочиваючих у будь-якому випадку гарантується. Тоді чітке планування обсягів виробництва і споживання туристичної продукції, а також супутніх товарів і послуг не є основним завданням місцевої влади, їх функції зводяться до підтримання сприятливого інвестиційного середовища в цілому. Відсутність підвищеної уваги до туристичної галузі в цьому випадку може привести до негативних наслідків, якщо окремо не провадиться аналіз і оцінка сукупного впливу функціонування підприємств на економіку регіону та національну економіку, причому необхідні прогнози як на короткостроковий, так і довгостроковий періоди.

O. Yu. Zavadinska, G. A. Tolok, O. S. Lifirenko

EFFICIENCY AND IMPROVEMENT OF SPA-SERVICES ON THERMAL RESORTS OF UKRAINE

Summary

The article presents the results of studies of holidaymakers after treatment for hydrotherapy spa resort Beregovo. The extension of certain types of services hydrotherapy showers and whirlpool. Not always the region has sufficient recreational resources, has a clear tourism potential and developed infrastructure that can provide tourists with a decent level. In this case, tourist flows are formed spontaneously, as if by themselves, and the development of the industry consistently passes the same stages as other branches of the region. Resorts of Beregovo already have some popularity, and the minimum number of vacationers in any case is guaranteed. Then, clear planning of production and consumption of tourism products, as well as related products and services is not the main task of local authorities, their functions are reduced to maintaining a favorable investment environment in general. The lack of increased attention to the tourism industry in this case can lead to negative consequences, unless a separate analysis and evaluation of the combined impact of the operation of enterprises on the region's economy and the national economy, with the necessary forecasts for both the short-term and long-term periods.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 3958

Відомості про авторів

О. Ю. Завадинська

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. Yu. Zavadinska

Ph.D., Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev


Г. А. Толок

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

G. A. Tolok

Ph.D., Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev


О. С. Ліфіренко

викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. S. Lifirenko

Тeacher of the chair of hotel and restaurant business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

Як цитувати статтю

Завадинська О. Ю., Толок Г. А., Ліфіренко О. С. Ефективність та удосконалення spa-послуг на термальних курортах України. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6528 (дата звернення: 20.05.2022).

Zavadinska, O. Yu., Tolok, G. A. and Lifirenko, O. S. (2018), “Efficiency and improvement of spa-services on thermal resorts of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6528 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.