EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
І. М. Кирилюк, В. В. Майба, С. Б. Дібрівна, В. В. Швець

УДК: 338.439:637.07

І. М. Кирилюк, В. В. Майба, С. Б. Дібрівна, В. В. Швець

ШЛЯХИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У науковій статті розкрито окремі інструменти і заходи в рамках комплексного підходу до підвищення якості продукції тваринництва в Україні. Обґрунтовано базові засади переходу виробництва тваринницької продукції до інноваційного типу розвитку. Це передбачає створення ефективного інституційного середовища, спрямованого не лише на жорсткий контроль якості, а й на стимулювання модернізації виробництва, запровадження екологічно чистих технологій, сучасних генетичних технологій для виробництва безпечної продукції. Підкреслено, що сучасна інтенсифікація в тваринництві часто супроводжується погіршенням гігієнічних і ветеринарно-санітарних умов виробництва, зумовлює необхідність концентрації тварин на малих площах та обмежує їх у виборі елементів харчування. Це справляє негативний вплив на здоров’я тварин, збільшує ризики їх захворюваності й погіршення якості продукції. Доведено необхідність створення умов для зростання мотивації вітчизняних товаровиробників до поліпшення добробуту тварин і відображення цього через певні програми сертифікації. Показано доцільність запровадження в Україні системи обов’язкового маркування благополуччя тварин при виробництві продукції птахівництва та поширення цієї практики на галузі молочного скотарства та свинарства, де ризики щодо безпечності продукції є найбільшими. Розкрито новітні вектори розвитку генетичних технологій у тваринництві, які сприяють значному підвищенню якості продукції. Обґрунтовано механізми формування і функціонування Фонду підтримки біотехнологічних досліджень та Фонду розвитку біотехнологій в Україні. Запропоновано авторську модель програми «Біотехнологічний стартап» та розписано етапи її реалізації. Зважаючи на великі ризики споживання трансжирів для здоров’я людей, напрацьовано підходи до обмеження в Україні їх вмісту в харчових продуктах. Розкрито зарубіжний досвід такого обмеження. Запропоновано зміни до прийнятого Верховною Радою України в першому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів».

Iryna Kyryliuk, Vitalii Maiba, Svitlana Dibrivna, Volodymyr Shvets

COMPLEX WAYS OF PROVIDING QUALITY IMPROVEMENT OF THE MAIN TYPES OF LIVESTOCK PRODUCTS IN UKRAINE

Summary

This article studies different instruments and measures within the complex approach to raising quality of livestock products in Ukraine. The basic principles of the livestock production transition to innovative type of development are also proven in this article.
It implies creation of effective institutional environment, aimed not only at strict quality control, but also at stimulating the modernization of production, introduction of environmentally friendly technologies, modern genetic technologies for making safe products. In the article the stress is also put on the fact that modern production intensification in livestock farming is often accompanied by deterioration of hygienic and veterinary and sanitary conditions of production, leading to concentration of animals in small areas and limiting the range of feedstuffs. It has a negative impact on the health of animals, increases the risk of their susceptibility to disease and deterioration of product quality. The article proves the necessity of creating conditions for the domestic commodity producers’ motivation growth to improve the welfare of animals, which can be displayed through certain certification programs. The article reasons the introduction of an obligatory animal welfare labeling system in the poultry production in Ukraine and implementing this system into the dairy cattle breeding and pig breeding where the product safety risks are the highest. The article also contains the latest genetic technology trends in animal breeding that significantly increase the product quality. It as well justifies creation and maintenance of the Biotechnological Research Support Fund and Biotechnologies Development Fund in Ukraine.
The article offers the author program “Biotechnological start-up” model and stages of its implementation. Taking into account the high risk of transfat consumption for human health, there have been developed certain approaches to restricting its content in foods in Ukraine. The international experience of such restriction has also been discovered. The article also contains certain adjustments to the draft law “On Amendments to some Laws of Ukraine on the prohibition of the use of palm oil in the food products” passed by the Verkhovna Rada of Ukraine in the first reading.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 955

Відомості про авторів

І. М. Кирилюк

старший викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Iryna Kyryliuk

Senior Lecturer, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy


В. В. Майба

старший спеціаліст управління інформації та громадських комунікацій, Національний банк України, м. Київ

Vitalii Maiba

Senior Specialist, National Bank of Ukraine


С. Б. Дібрівна

аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Svitlana Dibrivna

Postgraduate, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy


В. В. Швець

старший лаборант кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Volodymyr Shvets

Senior Laboratory Assistant, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Як цитувати статтю

Кирилюк І. М., Майба В. В., Дібрівна С. Б., Швець В. В. Шляхи комплексного забезпечення підвищення якості основних видів продукції тваринництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6530 (дата звернення: 22.09.2020).

Kyryliuk, Iryna, Maiba, Vitalii, Dibrivna, Svitlana and Shvets, Volodymyr (2018), “Complex ways of providing quality improvement of the main types of livestock products in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6530 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.