EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИТЛА ЗА ТИПАМИ ДОСТУПНОСТІ МЕТОДОМ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ
Т. Ю. Цифра

УДК: 332.83.012.23

Т. Ю. Цифра

КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИТЛА ЗА ТИПАМИ ДОСТУПНОСТІ МЕТОДОМ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті визначено п’ять типів доступності житла, які ідентифікуються із загальновизнаною класифікацією об’єктів житлової нерухомості.
Здійснено сегментацію ринку новобудов за типами доступності на основі дискримінантного аналізу, який являється статистичним методом, дозволяє вивчати відмінності між двома та більше групами об’єктів одночасно за декількома змінними і дає можливість класифікувати об’єкти за принципом максимальної схожості. За даними вибірки отримано правила, які в подальшому дозволяють визначити до якого класу належать нові об’єкти. Побудовані дискримінантні функції, графіки розподілу об’єктів по типам доступності, графічно представлена методика класифікації. Сформовано базу даних з 102 об’єктів та обрано 12 факторів, що характеризують типи доступності житла. Встановлено, що 5-ти елементна класифікація об’єктів є основою для формування ринкових позицій та розробки економічної стратегії забудовника на ринку житла.

T. Yu. Tsyfra

CLASSIFICATION OF HOUSING BY TYPES OF AVAILABILITY BY METHOD OF DISCRIMINATION ANALYSIS

Summary

Five types of housing availability are identified in the article, which are identified with the generally accepted classification of residential real estate.
The segmentation of the market of new buildings according to the types of accessibility based on discriminant analysis, which is a statistical method, allows us to study the differences between two or more groups of objects simultaneously in several variables and makes it possible to classify objects according to the principle of maximum similarity. According to the sample, rules are obtained, which in the future allow to determine to which class new objects belong. Constructed discriminant functions, graphs of distribution of objects by type of accessibility, graphically represented classification method. A database of 102 objects was formed and 12 factors characterizing types of affordability of housing were selected. It is established that the 5-element classification of objects is the basis for formation of market positions and development of economic strategy of the developer in the housing market.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 3925

Відомості про авторів

Т. Ю. Цифра

доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

T. Yu. Tsyfra

Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

Як цитувати статтю

Цифра Т. Ю. Класифікація житла за типами доступності методом дискримінантного аналізу. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6532 (дата звернення: 20.05.2022).

Tsyfra, T. Yu. (2018), “Classification of housing by types of availability by method of discrimination analysis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6532 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.