EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КВАЛІФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ — ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Д. М. Гриджук

УДК: 336.71

Д. М. Гриджук

КВАЛІФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ — ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Анотація

В статті показано, що кваліфікація персоналу є важливий фактор впливу на ефективність діяльності банку, причому вдосконалення кадрового потенціалу банків, підвищення вимог до кваліфікації і професійної підготовки персоналу (як управлінської ланки, так і виконавців), є за сучасних умов одним з найважливіших факторів забезпечення динамічного ефективного розвитку вітчизняної банківської системи. Зазначено, що система мотивації є найважливішим важелем вирішення поставлених перед банком завдань. Доведено, що створення системи кваліфікаційних стандартів в українській банківській системі опосередковано впливає на процеси реструктуризації українських банків, дає змогу точно визначити функції кожного працівника, виходячи з інтелектуальної і психологічної складності виконуваних процесів і затребуваної професійної підготовки. Встановлено, що ключовим завданням є створення сучасної системи управління людськими ресурсами, що включає навчання, кар'єрне зростання, розвиток навичок і самовдосконалення, що вимагає формалізації перспектив і умов кар'єрного зростання для всіх категорій працівників, формалізації процедур ротації і заміщення вакантних позицій, істотного розвитку системи оцінки персоналу та підвищення ролі і значущості кадрових служб у роботі банку.

Dmytro Grydzhuk

STAFF QUALIFICATION - IMPORTANT FACTOR INFLUENCE ON EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF THE BANK

Summary

The article shows that the qualification of the personnel is an important factor affecting the efficiency of the bank, and the improvement of the personnel potential of banks, increasing the requirements for qualification and training of staff (both management and executives), under the current conditions, is one of the most important factors in ensuring dynamic effective development of the domestic banking system. It is noted that the system of motivation is the most important lever of solving tasks set by the bank. It is proved that the creation of a system of qualification standards in the Ukrainian banking system indirectly affects the processes of restructuring of Ukrainian banks, makes it possible to accurately determine the functions of each employee, based on the intellectual and psychological complexity of the processes performed and the demanded vocational training. It is established that the key task is to create a modern human resources management system that includes training, career development, skills development and self-improvement, which requires the formalization of prospects and conditions for career development for all categories of employees, the formalization of rotation procedures and the replacement of vacant positions, significant development of the personnel assessment system and increase of the role and significance of personnel services in the Bank's work.

Д. Н. Гриджук

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Аннотация

В статье показано, что квалификация персонала является важный фактор влияния на эффективность деятельности банка, причем совершенствование кадрового потенциала банков, повышение требований к квалификации и профессиональной подготовки персонала (как управленческого звена, так и исполнителей), является в современных условиях одним из важнейших факторов обеспечения динамичного эффективного развития отечественной банковской системы. Отмечено, что система мотивации является важнейшим рычагом решения стоящих перед банком задач. Доказано, что создание системы квалификационных стандартов в украинской банковской системе опосредованно влияет на процессы реструктуризации украинских банков, позволяет точно определить функции каждого работника, исходя из интеллектуальной и психологической сложности выполняемых процессов и востребованной профессиональной подготовки. Установлено, что ключевой задачей является создание современной системы управления человеческими ресурсами, включая обучение, карьерный рост, развитие навыков и самосовершенствования, требует формализации перспектив и условий карьерного роста для всех категорий работников, формализации процедур ротации и замещения вакантных позиций, существенного развития системы оценки персонала и повышение роли и значимости кадровых служб в работе банка.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

Д. М. Гриджук

кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Dmytro Grydzhuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Д. Н. Гриджук

кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела, Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана

Як цитувати статтю

Гриджук Д. М. Кваліфікація персоналу — важливий фактор впливу на ефективність діяльності банку. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6537 (дата звернення: 10.08.2020).

Grydzhuk, Dmytro (2018), “Staff qualification - important factor influence on efficiency of the activity of the bank”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6537 (Accessed 10 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.