EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАЦІЙ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
В. В. Смачило, В. Ю. Халіна, Т. С. Васильєва

УДК: 334.01

В. В. Смачило, В. Ю. Халіна, Т. С. Васильєва

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАЦІЙ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Анотація

Досліджено зовнішню соціальну відповідальність підприємства, її диференціацію в залежності від впливу тих або інших стейкхолдерів, визначено шляхи добросовісних ділових практик та реалізації соціально відповідальної діяльності в зазначених сферах. Визначено, що найвпливовішими стейкхолдерами підприємств є постачальники. Відібрано інструментарій, який використовується на різних етапах ланцюгів постачань, що дає можливість оптимізувати та адаптувати систему поставок до зовнішніх впливів та внутрішніх потреб. Визначено співвідношення етапів ланцюга постачань та умов, що висуваються до них відповідно до відповідального управління. Резюмовано, що лише відповідальне ставлення до власною та партнерської діяльності на кожному етапі комунікацій гарантує подальший успіх та досягнення поставлених цілей та синергії результатів.

V. V. Smachylo, V. Yu. Khalina, T. S. Vasil’eva

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS THROUGH THE PRISM OF COMMUNICATIONS WITH STAKEHOLDERS

Summary

The external social responsibility of the enterprise was investigated, its differentiation depending on the influence of those or other stakeholders, the ways of honest business practices and implementation of socially responsible activity in the specified spheres were determined. It is determined that suppliers are the most influential stakeholders of enterprises. The toolkit used at different stages of the supply chain is selected, which makes it possible to optimize and adapt the supply system to external influences and internal needs. The ratio of the stages of the supply chain and the conditions put forward to them according to the responsible management are determined. It is summarized that only a responsible attitude towards own and partner activities at each stage of communication guarantees further success and achievement of the set goals and synergy of the results.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 834

Відомості про авторів

В. В. Смачило

канд.екон.наук, доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

V. V. Smachylo

Candidate of Economic Sciences, docent, professor of the department of Economics Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture. Kharkiv


В. Ю. Халіна

канд.екон.наук, доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

V. Yu. Khalina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of Economics Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv


Т. С. Васильєва

аспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

T. S. Vasil’eva

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

Як цитувати статтю

Смачило В. В., Халіна В. Ю., Васильєва Т. С. Соціальна відповідальність бізнесу крізь призму комунікацій зі стейкхолдерами. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6538 (дата звернення: 22.09.2020).

Smachylo, V. V., Khalina, V. Yu. and Vasil’eva, T. S. (2018), “Social responsibility of business through the prism of communications with stakeholders”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6538 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.