EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УПРАВЛІННІ:ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
О. І. Бабчинська

УДК: 65. 012

О. І. Бабчинська

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УПРАВЛІННІ:ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Анотація

У статті розглянуті проблеми управління комунікаціями підприємства, а також визначено перспективи їх вирішення. Обґрунтовано, що в сучасних умовах нестабільного зовнішнього середовища комунікації між людьми та організаціями перетворюються на стратегічний ресурс управління, необхідний для забезпечення ефективності і створення умов нового якісного зростання підприємств. Тому наразі принципово важливим стає формування механізмів управління комунікаціями підприємства. Визначена сутність та місце комунікацій на підприємстві. Досліджені елементи та етапи комунікаційного процесу. Проаналізовано механізм управління та виявлено недоліки організаційних комунікацій на підприємстві. Досліджені різні підходи до управління комунікаціями та на цій підставі сформульовано інноваційні заходи щодо вдосконалення комунікаційних процесів на підприємстві.

O. I. Babchinska

COMMUNICATION PROCESS MANAGEMENT: GENERAL PROVISIONS

Summary

The article deals with problems of communications management at the enterprise, and also the some prospects of solving them. Communication providing between people and organizations turn to strategic resource in today's unstable environment needed to ensure efficiency and creating conditions for new quality growth of companies, are concluded. So fundamentally important now is the formation mechanisms of management communications company. The essence and place of communication in the enterprise is clarified. The elements and stages of the communication process are researched. Governance and institutional shortcomings found in the enterprise communications are analyzed. Different approaches to the management of communications are studied and on this basis innovative measures to improve communication processes in the enterprise are formulated.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 8209

Відомості про авторів

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Бабчинська О. І. Комунікаційний процес в управлінні:основні положення. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6539 (дата звернення: 19.06.2024).

Babchinska, O. I. (2018), “Communication process management: general provisions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6539 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.