КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ | Г П Костенко | Ефективна економіка №9 2018

Ефективна економіка № 9, 2018

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Г. П. Костенко

УДК: 336:[061:369.223.23]

Г. П. Костенко

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

G. P. Kostenko

PhD in Economic Science, Associate Professor, Economic, Entrepreneurship and Finance Department, Berdyansk State Pedagogical University

CONCEPTIONAL BASIS OF FINANCIAL CONTROLLING AT THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE ENTERPRISES

У статті представлені результати дослідження щодо основних тенденцій розвитку підприємств курортно-рекреаційної сфери у сучасних умовах становлення національної економіки України. Доведено необхідність їх збереження та подальшого розвитку у зв’язку з виконанням важливих соціальних завдань з надання послуг лікувального, профілактичного й реабілітаційного характеру на базі природних лікувальних ресурсів. Проаналізовані основні показники господарської діяльності підприємств курортно-рекреаційної сфери із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу та побудовою оптимальних економетричних моделей опису даних, на основі яких отримані прогнозні значення та окреслені тенденції подальшого розвитку. Виявлені недоліки у механізмі формування й використання фінансових ресурсів підприємств курортно-рекреаційної сфери. Окреслено передумови до перегляду технології планування, управління операційною, інвестиційною й фінансовою діяльністю підприємств курортно-рекреаційної сфери та впровадження такого сучасного інструменту управління фінансовими ресурсами як фінансовий контролінг. Сформовано основні напрями побудови системи фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери. Наведено складові елементи концептуальної моделі фінансового контролінгу підприємств курортно-рекреаційної сфери.

The article presents the results of the study on the main tendencies of developing the resort and recreation sphere enterprises in the current conditions of Ukrainian national economy formation. There is proved the necessity of their preservation and further development in connection with fulfillment of important social tasks in providing medical, prophylactic and rehabilitation services on the basis of natural medical resources. There are analyzed the basic indicators of economic activity of the resort and recreation sphere enterprises with the use of correlation-regression analysis and construction of optimal econometric models of data description, on the basis of which predictive values are obtained and outlined tendencies of further development. The drawbacks in the mechanism of formation and use of financial resources of the resort and recreation sphere enterprises are revealed. There are outlined the prerequisites for reviewing the planning technology, managing operational, investment and financial activities of resort and recreation companies and launching such a modern financial resources management tool as financial controlling. There were formed the basic directions of constructing financial controlling system at the resort and recreation sphere enterprises. There were presented the constituent elements of the conceptual model of financial controlling of the resort and recreation sphere enterprises.