EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
І. І. Божидай

УДК: 338.43

І. І. Божидай

АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан сільськогосподарської галузі в Україні. Агропромисловий комплекс являється однією з провідних галузей нашої держави, забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною та складає значну частку експорту. Визначені основні тенденції щодо зміни структури відповідно до груп продукції та типу виробництва господарств. Проаналізовані темпи приросту основних показників сільського господарства України. Визначені обсяги експорту продукції АПК, його найбільш вагомі складові у об’ємному та вартісному вимірах. Визначені основні фактори впливу та сучасний стан агропромислового комплексу, запропоновані нові пріоритети виробництва продукції в галузі та експорту. Окреслені основні напрямки подальшого розвитку сільськогосподарської галузі.

I. I. Bogiday

ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the current state of the agricultural industry in Ukraine. The agro-industrial complex is one of the leading branches of our state, it provides the population with food products, and the industry is a raw material and accounts for a significant share of exports. The main tendencies of the structure change according to the groups of products and the type of production of farms are determined. The growth rates of the main indicators of agriculture in Ukraine are analyzed. The volumes of export of AIC products are determined, its most significant components in volume and value measurements. The main factors of influence and modern state of the agro-industrial complex are determined, new priorities of production in the industry and export are offered. The main directions of further development of the agricultural branch are outlined.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 922

Відомості про авторів

І. І. Божидай

аспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

I. I. Bogiday

graduate student, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkov

Як цитувати статтю

Божидай І. І. Аналіз сільськогосподарської галузі України. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6542 (дата звернення: 04.08.2020).

Bogiday, I. I. (2018), “Analysis of the agricultural sector of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6542 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.