EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Р. Р. Русин-Гриник, З. С. Тимняк

УДК: 339.137.2:658.511

Р. Р. Русин-Гриник, З. С. Тимняк

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

Метою статті є ідентифікування оптимального поєднання тих наукових підходів в управлінні підприємницькою структурою, які забезпечать максимальний рівень інформативності у прийнятті рішень, що спрямовані на забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності підприємницької структури. За результатами застосування методу експертних оцінок, що передбачав анкетування респондентів, встановлено, що управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їхньої конкурентоспроможності вимагає комбінування різних підходів, які уможливлюють зростання рівня інформативності управлінської інформації, яка береться за основу при формуванні стратегічних, тактичних та оперативних управлінських рішень. Розв’язувані управлінські проблеми і характер управлінських ініціатив визначають зміст даних, які є гранично-необхідними менеджеру або власнику підприємства для прийняття конкретного рішення. З огляду на це, ідентифікування інформаційних потреб осіб, відповідальних за прийняття тих чи інших рішень, є передумовою найбільш вдалого комбінування обраних підходів до управління підприємницькими структурами.

R. R. Rusyn-Hrynyk, Z. S. Tymnyak

METHODICAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF BUSINESS STRUCTURES ON THE BASIS OF PROVIDING THEIR COMPETITIVENESS

Summary

The purpose of the article is to identify the optimal combination of those scientific approaches in the management of the entrepreneurial structure, which will provide the maximum level of information in decision-making aimed at ensuring the growth of the level of competitiveness of the business structure. According to the results of application of the method of expert assessments, which provided respondents' survey, it was established that the management of business structures on the grounds of ensuring their competitiveness requires a combination of different approaches that can increase the level of information management information, which is taken as a basis for the formation of strategic, tactical and operational management decisions. Resolved managerial problems and the nature of management initiatives determine the content of data that is extremely necessary for the manager or owner of the enterprise to make a specific decision. In this regard, identification of the information needs of those responsible for taking decisions is a prerequisite for the most successful combination of the chosen approaches to managing business structures.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 869

Відомості про авторів

Р. Р. Русин-Гриник

аспірант кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

R. R. Rusyn-Hrynyk

postgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University


З. С. Тимняк

викладач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Z. S. Tymnyak

Teacher of the Department of Foreign, Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Русин-Гриник Р. Р., Тимняк З. С. Методичні підходи до управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6543 (дата звернення: 08.08.2020).

Rusyn-Hrynyk, R. R. and Tymnyak, Z. S. (2018), “Methodical approaches to management of business structures on the basis of providing their competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6543 (Accessed 08 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.