ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ | Я А Сарнецька | Ефективна економіка №9 2018

Ефективна економіка № 9, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Я. А. Сарнецька

УДК: 352:336.14(477)

Я. А. Сарнецька

аспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Y. Sarnetska

Postgraduate Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

FINANCIAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

У статті досліджено основні етапи формування місцевих бюджетів, розвиток та становлення органів місцевого самоврядування України, описано зміст кожного етапу становлення. Проаналізовано нормативні документи про місцеві фінанси, якими визначалися склад місцевих бюджетів, права і обов’язки органів влади різних рівнів у питаннях місцевих фінансів, затвердження і виконання місцевих бюджетів, продемонстровано позитивні надбання даних документів, та чітке визначення складу доходів і видатків місцевих бюджетів, також досліджено джерела формування та наповнення місцевого бюджету, а саме податки. З’ясовано проблеми правового регулювання організації та функціонування місцевої влади в умовах будівництва незалежної України. Розглянуто Закон України “Про місцеве самоврядування”, основні положення закону, права та обов’язки органів місцевого самоврядування.

In the article the main stages of formation of local budgets, development and formation of local self-government bodies of Ukraine are investigated, the content of each stage of formation is described. The normative documents on local finances were determined, which determined the composition of local budgets, the rights and responsibilities of the authorities at various levels in matters of local finance, approval and execution of local budgets, demonstrated positive achievements of these documents, and clearly defined the composition of incomes and expenditures of local budgets, formation and filling of the local budget, namely taxes. The problem of the legal regulation of the organization and functioning of local authorities in the conditions of the construction of an independent Ukraine is clarified. The Law of Ukraine "On Local Self-Government", the main provisions of the law, the rights and duties of local self-government bodies are considered.