ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ | Н В Шупрудько | Ефективна економіка №9 2018

Ефективна економіка № 9, 2018

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Н. В. Шупрудько

УДК: 339.9

Н. В. Шупрудько

аспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, м. Львів

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Nataliia Shuprudko

Postgraduate (PhD) student of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY STRENGTHENING

Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень у сфері стану динаміки розвитку зовнішньоекономічна діяльності України. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Здійснено емпіричний аналіз головних показників розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту товарів і послуг для України. З метою оцінки стану та перспектив розвитку ЗЕД в Україні здійснено аналіз динаміки торговельного сальдо та платіжного балансу.
Представлено висновки щодо стану зовнішньоекономічної діяльності та виокремлено його перспективні тренди. Зазначено, що стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні залишається несприятливим для економіки, оскільки зберігається від’ємний результат за зовнішньоторговельними операціями та вхідними і вихідними грошовими потоками. Доведено необхідність здійснити у перспективі дослідження прагматики фіскального регулювання та запропонувати математичний апарат аналізування впливу податкового державного регулювання на стан зовнішньоекономічної діяльності.

A theoretical analysis of scientific researches in the field of the dynamics of foreign economic activity development in Ukraine is conducted. The author's conclusions and prospects for further research are given. An empirical analysis of the main indicators of the development of foreign economic activity of Ukraine was carried out. The dynamics of goods and services export and import for Ukraine is analyzed. The analysis of trade balance and balance of payments dynamics in Ukraine in order to assess the state and prospects of foreign economic activity development was conducted. The conclusions about the state of foreign economic activity are presented; and its perspective trends are outlined. It is noted that the state of foreign economic activity in Ukraine remains unfavorable for the economy, as the negative result for foreign trade operations, incoming and outgoing cash flows is maintained. The necessity to carry out the research on the pragmatics of fiscal regulation in the future and to propose a mathematical device for analyzing the impact of tax state regulation on the state of foreign economic activity are proved.