EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ
А. М. Олійник

УДК: 65.014.1

А. М. Олійник

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ

Анотація

Досліджено сутність, наукові й теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення формування стратегій розвитку підприємств малого та середнього бізнесу агропродовольчого сектору України. Визначено фактори впливу на результати діяльності зазначених господарюючих суб’єктів. Проаналізовано рівень їх конкурентоспроможності на ринках агропродовольчої продукції залежно від якості інформації, що використовується під час формування довготривалих програм розвитку. Визначено критичний перелік індикаторів, що характеризують діяльність підприємств та які мають слугувати інформаційною базою для прийняття управлінських рішень при опрацюванні бізнес-стратегій. На основі проведеного дослідження, запропоновано низку рекомендацій, спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення формування стратегій розвитку малих та середніх підприємств агропродовольчого сектору.

Andriy Oliinyk

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE AGRO-FOOD SECTOR

Summary

The essence, scientific and theoretical and methodological principles of informational and analytical support for formation of development strategies of small and medium enterprises of the agro-food sector of Ukraine are investigated. The factors of influence on the results of activity of these economic entities are determined. The level of their competitiveness in agro-food products markets is analyzed, depending on the quality of information used during the formation of long-term development programs. The critical list of indicators describing the activity of enterprises and which should serve as an information base for making managerial decisions in elaboration of business strategies is determined. On the basis of the conducted research, a number of recommendations were proposed, aimed at improving the information and analytical support for the formation of strategies for the development of small and medium-sized enterprises in the agro-food sector.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

А. М. Олійник

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів

Andriy Oliinyk

postgraduate student National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

Як цитувати статтю

Олійник А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення формування стратегій розвитку підприємств агропродовольчого сектору. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6550 (дата звернення: 04.08.2020).

Oliinyk, Andriy (2018), “Information and analytical support for the formation of strategies for the development of enterprises in the agro-food sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6550 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.