EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ФОРМУВАННІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Р. С. Фостолович, В. А. Фостолович

УДК: 336.741.242:336.113.12

Р. С. Фостолович, В. А. Фостолович

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ФОРМУВАННІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Потреба постійної поінформованості управлінського персоналу у фактичних даних про структурні елементи та їх склад собівартості виробленої продукції (послуг) викликана постійним пошуком ними шляхів її оптимізації.
Інформація про собівартість продукції відображає усі сторони і виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства: від рівня використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів до показників якості виконаної роботи окремими працівниками та керівництвом в цілому.
Сучасна економіка орієнтована на розробку методів, алгоритмів та цілих систем, що сприятимуть підвищенню рівня економічної ефективності виробництва і спрямують підприємства на встановлення стійких позицій на ринку. Оскільки, собівартість продукції представляє усі сторони діяльності підприємства, то і є віддзеркаленням усіх його досягнень та недоліків у діяльності. На рівні підприємства, стале та систематичне зниження показника собівартості виступає важливою умовою підвищення рівня його ефективності виробництва. Величина собівартості має безпосередній вплив на показники величини прибутку й рівня рентабельності.
Проте, не володіючи достатніми інформаційними ресурсами про собівартість, керівництво підприємства не в стані приймати оперативно управлінські рішення. Отримати таку своєчасно повну і достовірну інформацію можливо лише при наявності на підприємстві такого програмного забезпечення, яке уможливить застосовувати управлінським персоналом найбільш підходящі важелі.
В системі сучасного бізнесу важливе значення має не лише система бухгалтерського обліку, яка формує інформацію про стан активів та пасивів підприємства, але і управлінського обліку, яка інформує про стан і динаміку доходів і витрат підприємства та собівартість виробленої продукції чи наданих послуг. Тому, важливим є для управлінського персоналу використовуючи програмні продукти освоїти технологію роботи із функціоналом, що використовується для автоматизації управлінського обліку підприємства, зокрема – у прикладному рішенні ERP.

Ruslan Fostolovych, Valentyna Fostolovych

INFORMATION RESOURCES WHEN FORMING THE COST OF PRODUCTION IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The need for constant awareness of management personnel in the actual data on structural elements and their composition of the cost of produced products (services) is due to the constant search for ways to optimize it.
Information on the cost of production reflects all aspects of the production and financial and economic activities of the enterprise: from the level of use of material, labor and financial resources to the quality indicators of the work performed by individual employees and management in general.
The modern economy is focused on the development of methods, algorithms and whole systems that will promote the increase of the level of economic efficiency of production and will direct the enterprises to establish stable positions in the market. Since the cost of production represents all aspects of the company's activity, it is a reflection of all its achievements and disadvantages in its activities. At the enterprise level, a steady and systematic reduction in the cost index is an important condition for increasing its production efficiency. The value of the cost has a direct impact on the indicators of profit and profitability. However, without having sufficient information resources about cost, the company's management is not able to take operationally management decisions. Getting such timely complete and reliable information is possible only with the presence of such software on the enterprise, which will make it possible to apply the most appropriate levers to the managerial staff. In the system of modern business, not only the accounting system, which generates information about the state of assets and liabilities of the enterprise, but also management accounting, which informs about the state and dynamics of incomes and expenses of the enterprise and the cost of produced products or services rendered important, is important. Therefore, it is important for management personnel to use the software products to master the technology of working with the functional used to automate enterprise management, in particular - in the ERP application.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 778

Відомості про авторів

Р. С. Фостолович

магістр, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Ruslan Fostolovych

Master's degree, Vasyl` Stus Donetsk National University


В. А. Фостолович

кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Фостолович Р. С., Фостолович В. А. Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6552 (дата звернення: 04.08.2020).

Fostolovych, Ruslan and Fostolovych, Valentyna (2018), “Information resources when forming the cost of production in the enterprise management system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6552 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.