EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
І. М. Кукса, Т. О. Пєтухова

УДК: 338.2

І. М. Кукса, Т. О. Пєтухова

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті наведено: історичний аспект появи економічної категорії «креативні індустрії»; аргументи у підтримку нової парадигми розвитку, яка позв'язує економіку і культуру, визначення концепції креативних індустрій, наведені характерні риси креативних індустрій, їх класифікаційні ознаки, номенклатура та класифікація креативного сектора, визначено вплив креативної економіки як елементу інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Крім того, розкрито напрями, що можуть сприяти та покращити умови для розвитку підгалузей та видів діяльності в рамках культурних та креативних індустрій України, які є здатними до розширення та/або генерування доходів, підвищенню рівню зайнятості, сталого розвитку та безпосередньо сприяють економічному зростанню та описано моделі, що окреслюють відносини між креативними галузями та рештою економіки.

Ihor Kuksa, T. Pyetukhova

THE CREATIVE ECONOMY AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE

Summary

The article presents: the historical aspect of the emergence of the economic category of "creative industries"; the arguments in support of the new paradigm of development that connects the economy and culture, the definition of the concept of creative industries, the characteristics of creative industries, their classification features, the nomenclature and the classification of the creative sector are given, the influence of the creative economy as an element of an innovative and sustainable strategy of development of Ukraine is determined. In addition, directions that can promote and improve conditions for the development of sub-sectors and activities within the cultural and creative industries of Ukraine that are capable of expanding and / or generating income, raising employment rates, sustainable development and directly contributing to economic growth are described and described. models that outline the relationship between creative industries and the rest of the economy.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2733

Відомості про авторів

І. М. Кукса

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики Луганського національного аграрного університету, м. Харків

Ihor Kuksa

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of Department of Finance and Economic Cybernetics, Luhansk National Agrarian University (LNAU), Kharkiv


Т. О. Пєтухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

T. Pyetukhova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Ukrainian State University of Railway Transport (UkrSURT), Kharkiv

Як цитувати статтю

Кукса І. М., Пєтухова Т. О. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6554 (дата звернення: 08.03.2021).

Kuksa, Ihor and Pyetukhova, T. (2018), “The creative economy as an element of innovative and sustainable development strategy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6554 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.