EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОБУДОВА ІНТЕГРОВАНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ ЙОГО СПРОМОЖНОСТІ ПРОТИСТОЯННЯ РИЗИКАМ
Я. Ф. Локтіонова

УДК: 69.003: 658.157: 330.33.01

Я. Ф. Локтіонова

ПОБУДОВА ІНТЕГРОВАНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ ЙОГО СПРОМОЖНОСТІ ПРОТИСТОЯННЯ РИЗИКАМ

Анотація

Стаття присвячена розгляду поняття «інтеграція», аналізу особливостей і переваг створення інтегрованих об'єднань у будівельному виробництві. Встановлено чинники зовнішнього і внутрішнього впливу на сучасний стан будівельного комплексу України. Обґрунтовано послідовність процесу формування об'єднання будівельних підприємств. Охарактеризовано структурні складові побудови вертикально інтегрованої структури. Проведено аналіз факторів, що сприяють росту кількості угод по об'єднанню, злиттю і поглинанню підприємств (англ. mergers and acquisitions) та динаміки активності світового ринку M&A. Визначено складові елементи інтегрованих бізнес-структур та основні угоди про корпоративне партнерство. Виокремлено структурно-організаційний аспект узгодження інтересів між учасниками різних інтеграційних формувань, що включає тип організаційної побудови, організацію міжгалузевих зв'язків, масштаб виробничо-господарської діяльності. Доведено, що на сучасному етапі однієї з перспективних стратегій розвитку будівельних підприємств, відкриття й використання нових резервів діяльності при побудові мультиплікатора вартості будівельного підприємства – є інтеграція у вигляді об’єднання, злиття і поглинання підприємств. Визначено передумови вирішення актуальної науково-прикладної задачи розробки формалізованого інструментарію та практичних рекомендацій щодо щодо формування дієвого механізму протистояння ризикам як складової управління підприємствами (інтегрованими структурами) будівельної галузі в сучасних умовах.

Y. F. Loktionova

CONSTRUCTION OF AN INTEGRATED MULTIPLIER OF THE VALUE OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT ITS ABILITY TO WITHSTAND RISKS

Summary

The article is devoted to the concept of "integration", analysis of the features and advantages of creating integrated associations in the construction industry. The factors of external and internal influence on the current state of the building complex of Ukraine are established. The sequence of the process of forming a union of construction enterprises is substantiated. The structural components of constructing a vertically integrated structure are characterized. The analysis of the factors contributing to the increase in the number of merger and acquisition transactions and the dynamics of the global market for M & A. The components of the integrated business structures and the main agreements on corporate partnership are determined. The structural-organizational aspect of coordination of interests between participants of various integration formations, which includes the type of organizational structure, organization of inter-branch relations, scale of production and economic activity is singled out. It is proved that at the present stage of one of the perspective strategies of development of construction enterprises, the opening and use of new reserves of activities when constructing a multiplier of the cost of a construction company - is integration in the form of mergers, mergers and acquisitions of enterprises.The preconditions for the solution of the actual scientific and applied task of developing the formalized toolkit and practical recommendations regarding the formation of an effective mechanism for confronting risks as an integral part of the management of enterprises (integrated structures) of the construction industry in modern conditions have been determined.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

Я. Ф. Локтіонова

аспірант кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Y. F. Loktionova

postgraduate student of the Department of Economics of Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

Як цитувати статтю

Локтіонова Я. Ф. Побудова інтегрованого мультиплікатора вартості будівельного підприємства з врахуванням його спроможності протистояння ризикам. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6556 (дата звернення: 22.09.2020).

Loktionova, Y. F. (2018), “Construction of an integrated multiplier of the value of a construction enterprise, taking into account its ability to withstand risks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6556 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.