EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИНАХ
М. С. Рахман, І. В. Подлипян

УДК: 339.1 (5) / 338.439.5

М. С. Рахман, І. В. Подлипян

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИНАХ

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні і вдосконаленні особливостей експортно-імпортного ринку сільськогосподарської промисловості України, виявленню потенційних проблем, тенденцій і перспектив розвитку даного сектору. Згідно зі стратегією розвитку економіки країни, сільське господарство є однією з найбільш домінуючих галузей народного господарства, тому підвищення стабільності сільськогосподарської промисловості є важливим завданням.
Проведено аналіз структурних зрушень економічних показників агропродовольчого ринку в динаміці, зокрема загальної кількості підприємств у сфері сільського господарства, обсягу реалізації продукції, експортно-імпортних відносин України з іншими країнами світу.
Виявлено вплив на основі зростання ефективності та якості продукції на конкурентоздатність з іншими виробниками на внутрішньому та світовому ринках у аграрному секторі виробництва.
На базі опису сучасних реалій та тенденцій розвитку аграрної галузі, складені прогнозні очікування та рекомендації щодо ефективного вдосконалення сільськогосподарської промисловості, як головної складової ринку України.

M. S. Rahman, I. V. Podlipyan

FUNCTIONING AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE MARKET CONDITIONS OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY OF UKRAINE IN EXPORT-IMPORT RELATIONS

Summary

The purpose of the paper is to study and improve the features of the export and import market of agricultural industry in Ukraine, to identify potential problems, trends and prospects for the development of this sector. According to the country's economic development strategy, agriculture is one of the most dominant sectors of the national economy, therefore increasing the stability of the agricultural industry is an important task.
The analysis of structural changes in the economic indicators of the agro-food market in the dynamics, in particular the total number of enterprises in the field of agriculture, the volume of sales of products, export-import relations of Ukraine with other countries of the world.
The influence on the basis of growth of efficiency and quality of products on competitiveness with other producers in the domestic and world markets in the agrarian sector of production was revealed.
On the basis of the description of the current realities and trends of the agrarian sector development, the forecast expectations and recommendations for effective improvement of the agricultural industry as the main component of the Ukrainian market are prepared.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 4070

Відомості про авторів

М. С. Рахман

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

M. S. Rahman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv


І. В. Подлипян

студентка 3-курсу, економічного факультету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

I. V. Podlipyan

student of 3nd year of study of the Economic faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Рахман М. С., Подлипян І. В. Функціонування та статистичний аналіз кон’юнктури ринку сільськогосподарської промисловості України в експортно-імпортних відносинах. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6557 (дата звернення: 29.05.2022).

Rahman, M. S. and Podlipyan, I. V. (2018), “Functioning and statistical analysis of the market conditions of the agricultural industry of Ukraine in export-import relations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6557 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.