EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
С. Ю. Хамініч, К. С. Тригуб

УДК: 330.339

С. Ю. Хамініч, К. С. Тригуб

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування та реалізації іміджевої економіки України. Здійснено теоретичний аналіз побудови та втілення іміджевої економічної стратегії в сучасних умовах розвитку. У статті обговорюється проблема формування позитивного іміджу національної економіки. Проведено SWOT-аналіз, який визначає сильні та слабкі сторони, загрози та можливості економіки України. Визначено основні етапи іміджевої стратегії національного господарства: аналіз ситуації; постановка проблеми та визначення інтересів; структурування об’єктів впливу; розробку іміджевого образу та вибір тактик; дотримання єдиної чіткої позиції з усіх управлінських питань; створення стратегічної концепції та закріплення відповідальних інститутів. Запропоновано обов’язкові принципи щодо ефективного виконання цих задач: постійне фінансування; дієвість та відповідальність; ведення єдиної інформаційної політики; пропагування економічної привабливості держави для інвесторів; відповідність законодавства до європейських стандартів.

Svetlana Y. Khamichich, Kristina S. Tryhub

FORMATION OF THE IMAGE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the problems of formation and realization of the image economy of Ukraine. The theoretical analysis of the construction and implementation of the image economic strategy in modern conditions of development is carried out. The article discusses the problem of forming a positive image of the national economy. A SWOT-analysis was conducted that identifies the strengths and weaknesses, threats and opportunities of the Ukrainian economy. The main stages of the image strategy of the national economy are determined: the analysis of the situation; problem statement and determination of interests; structuring of objects of influence; development of image image and choice of tactics; observance of a single clear position on all managerial issues; creation of a strategic concept and consolidation of responsible institutions. The obligatory principles for effective fulfillment of these tasks are proposed: permanent financing; efficiency and responsibility; maintaining a unified information policy; promotion of the economic attractiveness of the state for investors; compliance with European standards.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2643

Відомості про авторів

С. Ю. Хамініч

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

Svetlana Y. Khamichich

Doctor of Economics, professor, Professor of the Department of Economic Theory and Marketing Oles Honchar Dnipro National University


К. С. Тригуб

аспірантка кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Kristina S. Tryhub

post-graduate student of the Department of Economic Theory and Marketing Oles Honchar Dnipro National University

Як цитувати статтю

Хамініч С. Ю., Тригуб К. С. Формування іміджевої економіки України. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6558 (дата звернення: 08.03.2021).

Khamichich, Svetlana Y. and Tryhub, Kristina S. (2018), “Formation of the image economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6558 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.