EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Гуренкова, С. В. Дем’яненко

УДК: 333.2. 12

О. В. Гуренкова, С. В. Дем’яненко

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті проаналізований досвід розвитку світової логістики, зокрема: проаналізовані наукові роботи авторів, в яких зазначено, що основними тенденціями розвитку світової логістики є швидкі темпи виробництва, філософія виробництва, інноваційні технології, екологія. Визначено основні тенденції розвитку логістичних процесів у світі, проведений детальний аналіз основних макро-регіонів (Азійський, Північно-Американський, Європейський), визначена динаміка основних показників (експорт та імпорт транспортних послуг). Детальний аналіз дозволив визначити, що інноваційний розвиток в перевезеннях дозволяє країнам зазначеного макрорегіону ставати лідерами в даній галузі. В даній статті представлений рейтинг країн, які вирізняються найбільш ефективною логістикою. Згідно представленого нами рейтингу – лідером є Німеччина, (за якістю надання логістичних послуг («Logistics quality and competence») та за рівнем оснащеності інфраструктури.( «Infrastructure»); Люксембург за часовим показником, а саме часом доставки вантажу (Time of delivery).
Зроблені висновки, що до того, як світовий досвід може бути використаний вітчизняним логістичним ринком

O. V. Gurenkova, S. V. Demianenko

WORLD EXPERIENCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LOGISTICS

Summary

The article analyzes the experience of the development of world logistics, in particular: the author's scientific works are analyzed, in which it is stated that the main tendencies of development of world logistics are fast pace of production, production philosophy, innovative technologies, ecology. The main tendencies of development of logistic processes in the world are determined, detailed analysis of the main macro regions (Asian, North American, European) was conducted, the dynamics of the main indicators (export and import of transport services) was determined. A detailed analysis has made it possible to determine that innovative development in transportation allows countries of the specified macro-region to become leaders in this field. This article presents the ranking of countries with the most effective logistics. According to the ranking we have presented, Germany is the leader (on the quality of logistics services (Logistics quality and competence) and on the level of infrastructure (Infrastructure), Luxembourg according to the time value, namely, the time of delivery (Time of delivery).
It is concluded that before the world experience can be used by the domestic logistics market.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 705

Відомості про авторів

О. В. Гуренкова

к. пед. н., доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

O. V. Gurenkova

Phd, Associate Professor of the Department of Electrical Equipment and Automatics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv


С. В. Дем’яненко

аспірант, кафедра управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

S. V. Demianenko

Postgraduate student, Department of Management and Economics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Як цитувати статтю

Гуренкова О. В., Дем’яненко С. В. Світовий досвід розвитку логістичних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6559 (дата звернення: 04.08.2020).

Gurenkova, O. V. and Demianenko, S. V. (2018), “World experience of innovative development of logistics”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6559 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.