EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОСТУ ВВП УКРАЇНИ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В. Г. Панченко, А. С. Нанавов

УДК: 35:330.341.1 - 339.923

В. Г. Панченко, А. С. Нанавов

СТРАТЕГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОСТУ ВВП УКРАЇНИ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В статті запропоновано шляхи реалізації Україною сценарію досягнення стійкого розвитку (йдеться про стабільний і високий темп приросту ВВП) в умовах зміни технологічного рівня виробництва, стимулювання переходу галузей економіки до виробництва продукції вищих технологічних укладів Доводиться, що збереження поточної траєкторії розвитку, виступатиме фіксацією поточного стану речей і не виступатиме рушієм необхідних змін. Стверджується, що за умови збереження поточних тенденцій зберігатиметься стандартна циклічна динаміка розвитку країни із фазами пожвавлення (високі світові ціни на сировину) та рецесії (низькі ціни на сировину). Коливання ВВП відбуватиметься в діапазоні від 100 млрд. дол. США до 200 млрд. дол. США. Тому політична боротьба і визначення того, який уряд і від якої партії посприяв зростанню чи падінню ВВП в цьому діапазоні не має значення для реальної зміни економічної ситуації і підвищення добробуту населення. В статті пропонується і описується гіпотеза, згідно з якою для того, щоб вивести країну з замкнутого кола, пропонується встановити ті галузі економіки, які можуть вважатися «точками економічного зростання», тобто ті сектори, широке запровадження в яких інновацій (інноваційна політика уряду) та залучення фінансових ресурсів (інвестиційна та фінансова політика уряду та грошово-кредитна і фінансова політика НБУ) можуть активізувати реальне зростання ВВП України та вихід його за межі регресивного діапазону 100-200 млрд. дол.

V. Panchenko, A. S. Nanavov

STRATEGIC MODELING OF GDP GROWTH SCENARIOS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF NEOPROTECTIONISM: PROJECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

Ways for implementing of the sustainable development scenario in Ukraine (stable and high rate of GDP growth) in the conditions of change in the technological level of production, stimulation of industries to the manufacturing of products with the highest tenors of technology are proposed. It is demonstrated that if the current development trajectory is preserved, it will mean that the current state of affairs is fixed, which will not be able to become a driver of the necessary change. It is argued that if the current tendencies are preserved, the standard cyclic dynamics of the country development with phases of recovery (high global prices for primary commodities) and recession (low prices for primary commodities) will sustain. Fluctuation of domestic GDP will be within the range of 100 billion USA to 200 billion USD. Therefore, political struggle and debates about what government or party is responsible for growth or decline of GDP within this range of fluctuation have no effects for real change in the economic situation and growth in the population welfare. A hypothesis is proposed and described, by which bringing the country out of the vicious circle can be possible through selecting the industries that can be considered as “points of economic growth”, i. e. the sectors where massive dissemination of innovations (innovation policy of the government) and inflow of funds (investment and financial policy of the government and monetary and financial policy of the National Bank of Ukraine) can intensify the real growth in the Ukrainian GDP and its move out of the regressive range of 100–200 billion USD.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 4027

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

кандидат історичних наук, докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, Post-PhD student at Mariupol State University, Ukraine


А. С. Нанавов

канд екон. наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

A. S. Nanavov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Панченко В. Г., Нанавов А. С. Стратегічне моделювання сценаріїв росту ввп України за умов реалізації політики неопротекціонізму: проекції економічного розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6560 (дата звернення: 20.05.2022).

Panchenko, V. and Nanavov, A. S. (2018), “Strategic modeling of gdp growth scenarios of Ukraine in the context of the implementation of the policy of neoprotectionism: projections of economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6560 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.