EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
Є. М. Ахромкін, В. О. Кучменко

УДК: 338

Є. М. Ахромкін, В. О. Кучменко

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Анотація

В статті розглянуті поняття інфраструктури та напрямки розвитку транспортної інфраструктури регіону. Визначені основні показники транспортної системи регіону. Представлено механізм визначення економічної ефективності оптимізаційного розвитку транспортної інфраструктури регіону. Доведено, що оцінка ефективності розвитку транспорту в регіонах не може ґрунтуватись лише на показниках транспортної роботи й транспортної забезпеченості регіонів, оскільки вони мають цілий ряд серйозних недоліків й практичного застосування ці показники не отримують. Представлено систему показників оцінки стану, розвитку та функціонування транспорту, яку можна розглядати як таку, яка включає в себе дві підсистеми, відповідно які відображають внутрішні та зовнішні його характеристики. Відповідно до внутрішніх характеристик слід віднести показники рівня розвитку транспорту, окремих його підсистем і об’єктів, а також показники їх використання, а найважливішими зовнішніми характеристиками є показники рівня збалансованості транспорту та обслуговуючих ним галузей, підприємств, а також показники рівня забезпеченості господарства транспортом. Також в дослідженні зазначено, що розвиток будь-якої господарської системи це багатогранний процес, при його оцінці виникає прагнення врахувати його багатоаспекність, який потребує побудови інтегральних показників, які є результатом згортки багатофакторних первинних індикаторів, що дає коректне вирішення цієї проблеми в цілому, оскільки будь-яка господарська система, яка охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ, відноситься до класу кібернетичних систем.

Ye. M. Akhromkin, V. O. Kuchmenko

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE OPTIMIZATION DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE REGION

Summary

The article considers the concept of infrastructure and directions of development of transport infrastructure of the region. The basic indices of the transport system of the region are determined. The mechanism of determination of economic efficiency of optimization development of transport infrastructure of the region is presented. It is proved that the assessment of the efficiency of transport development in the regions cannot be based solely on indicators of transport work and transport provision of the regions, as they have a number of serious shortcomings and do not receive these indicators for practical use. The system of indicators of state, development and functioning of transport is presented, which can be considered as including two subsystems, respectively, reflecting its internal and external characteristics. According to the internal characteristics, indicators of the level of development of transport, its separate subsystems and objects, as well as indicators of their use should be considered, and the most important external characteristics are indicators of the level of balance of transport and its serving industries, enterprises, as well as indicators of the level of security of the economy by transport. Also, the study noted that the development of any economic system is a multi-faceted process, when it assesses the desire to take into account its multi-aspect, which requires the construction of integral indicators that result from the convolution of multi-factor primary indicators, which gives a correct solution to this problem in general, since any -a kind of economic system, which covers the processes of production, exchange, distribution and consumption of material goods, belongs to the class of cybernetic systems.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2752

Відомості про авторів

Є. М. Ахромкін

д. е. н., проф. кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванн, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Ye. M. Akhromkin

Doctor of Science (Economics), Professor, Departments of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr


В. О. Кучменко

старший викладач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

V. O. Kuchmenko

Senior Lecturer of the Departments of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Ахромкін Є. М., Кучменко В. О. Економічна ефективність оптимізаційного розвитку транспортної інфраструктури регіону. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6566 (дата звернення: 28.02.2021).

Akhromkin, Ye. M. and Kuchmenko, V. O. (2018), “Economic efficiency of the optimization development of the transport infrastructure of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6566 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.