EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна

УДК: 338.482:339.138

І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Анотація

В статті розглянута туристично-рекреаційна привабливість регіону як сукупністю стійких уявлень та вражень туриста чи рекреанта про умови, властивості, ознаки, характеристики, можливості та обмеження, які дозволяють використовувати дану територію з туристичними, оздоровчими, пізнавальними цілями та які формують ставлення цільових аудиторій до конкретного регіону. Відмічено, що рекреаційна привабливість демонструє наскільки цікавим є туристично-рекреаційний комплекс для туристів та відпочиваючих, і свідчить про її перспективність для бізнесу та інвестицій пов’язаних з курортним та туристичним бізнесом.
Зроблено висновок, що туристична привабливість регіонів визначається не тільки унікальним природно-географічним ландшафтом та культурно-історичними дестинаціями, а й рівнем розвитку туристичної інфраструктури і туристичного комфорту, без розвитку яких неможливо досягти належного рівня туристичної привабливості, але існує ризик втратити лояльність з боку туристів. Наголошено, що формування та підвищення туристичної та рекреаційної привабливості регіонів неможливе без застосування маркетингових інструментів.
Узагальнено досвід зарубіжних країн (Німеччини, США) з використання маркетингових інструментів підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону. Визначено, що успішні практики підвищення туристичної привабливості зарубіжних країн базуються на Концепції стійкого розвитку туризму, актуальність реалізації якої пов’язана не тільки з важливістю туризму як джерела національного багатства, а й також з негативними екстерналіями, що руйнують саму основу, на якій тримається функціонування і успішний розвиток туризму – жага до швидкого отримання прибутку, шкода навколишньому середовищу, місцевій громаді тощо.
Розроблені пропозиції щодо укладання профілю привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону. В якості перспективного напрямку розвитку туристичної привабливості Чернівецької області запропоновано створення туристично-рекреаційного кластеру

I. M. Budnikevich, I. I. Gavrysh, I. A. Krupenna

TOOLS FOR IMPROVING THE ATTRACTION OF THE REGIONALTOURISM AND RECREATION COMPLEX

Summary

The article considers the tourist and recreational attractiveness of the region as a set of sustainable representations and impressions of a tourist or recreator about the conditions, properties, characteristics, opportunities and limitations that allow using this territory with tourist, recreational, cognitive purposes and forming the attitude of target audiences to a specific the region.
It is concluded that the tourist attractiveness of the regions is determined not only by the unique natural-geographical landscape and cultural and historical distinctions, but also by the level of development of tourist infrastructure and tourist comfort, without which it is impossible to reach the appropriate level of tourist attractiveness, but there is a risk of loyalty from tourists. It is emphasized that formation and increase of tourist and recreational attractiveness of regions is impossible without the use of marketing tools.
The experience of foreign countries (Germany, the USA) with the use of marketing tools for increasing the attractiveness of the tourist and recreational complex of the region is summarized. It is determined that successful practices of increasing the tourist attractiveness of foreign countries are based on the Concept of Sustainable Tourism Development, the relevance of which is related not only to the importance of tourism as a source of national wealth, but also to negative externalities that destroy the very foundation on which the functioning and Successful development of tourism - a thirst for quick profit, damage to the environment, local community, etc.
Proposals for making the profile of attractiveness of the tourist and recreational complex of the region are developed. The creation of a tourist and recreational cluster was proposed as a promising direction for the development of tourist attractiveness of the Chernivtsi region.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2910

Відомості про авторів

І. М. Буднікевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

I. M. Budnikevich

Doctor of Economics, Professor, Headof the Department of Marketing, Innovation and Regional Development


І. І. Гавриш

к. е. н., асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. I. Gavrysh

Ph.D., Assistant of the department of Marketing, Innovation and Regional Development Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi


І. А. Крупенна

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. A. Krupenna

Ph.D., associate professor, Assistant professor of the department of marketing, innovation and regional development Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Буднікевич І. М., Гавриш І. І., Крупенна І. А. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6568 (дата звернення: 25.02.2021).

Budnikevich, I. M., Gavrysh, I. I. and Krupenna, I. A. (2018), “Tools for improving the attraction of the regionaltourism and recreation complex”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6568 (Accessed 25 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.