EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ З ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
О. О. Гаманкова, Л. В. Пархета

УДК: 006.015.5:368

О. О. Гаманкова, Л. В. Пархета

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ З ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність забезпечення управління якістю страхових послуг суб'єктів сфери страхування в Україні. Уточнено сутність та характеристики якості страхової послуги, виділено фактори впливу на якість послуг. Визначено, що забезпечення якості послуги, що задовольняє споживачів, є найважливішою складовою частиною нецінової конкуренції в страхуванні. Зазначено, що якість медичної послуги можна розглядати з одного боку, як відповідальність визначеним стандартам, тобто пристосування послуг до вимог або рекомендацій, та з іншого боку, як корисність для споживача, відповідність його вимогам. У статті виділено параметри якості послуг медичного страхування. Доведено, що процес андерайтингу забезпечує ефективну оцінку ризиків, визначення адекватних умов страхування, розробку та реалізацію плану превентивних заходів із зниження ризиків, в результаті чого досягається формування збалансованого та рентабельного страхового портфеля, а також встановлення адекватних страхових тарифів.

O. Gamankova, L. Parkheta

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF SERVICES FOR VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE

Summary

The article substantiates the necessity of ensuring the quality management of insurance services of subjects of the insurance sphere in Ukraine. The essence and characteristics of the quality of insurance services are specified, the factors influencing the quality of services are highlighted. It is determined that quality assurance of service satisfying consumers is the most important part of non-price competition in insurance. It is noted that the quality of medical services can be considered on the one hand as the responsibility to certain standards, that is, the adaptation of services to requirements or recommendations, and on the other hand, as the utility for the consumer, the compliance with his requirements. The article highlights the parameters of the quality of health insurance services. It is proved that the underwriting process provides an effective risk assessment, the definition of adequate insurance conditions, the development and implementation of a plan for preventive measures to reduce risks, resulting in the formation of a balanced and profitable insurance portfolio, as well as the establishment of adequate insurance tariffs. It is determined that one of the areas that will improve the quality of medical insurance services may be the development and use of scientifically sound methods and criteria for assessing the activities of an insurance company and an insurance company that will, in turn, ensure satisfaction of the needs of insured persons. In the development of reliable methods and criteria for evaluating the effectiveness of the work of health centers, both health care authorities and the TPI themselves are interested in having control over quality, volume, terms and conditions of medical care provision.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2409

Відомості про авторів

О. О. Гаманкова

д. е. н., професор, завідувач кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

O. Gamankova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv


Л. В. Пархета

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

L. Parkheta

Postgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

Як цитувати статтю

Гаманкова О. О., Пархета Л. В. Напрями підвищення якості послуг з добровільного медичного страхування. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6569 (дата звернення: 05.03.2021).

Gamankova, O. and Parkheta, L. (2018), “Directions of improvement of the quality of services for voluntary medical insurance”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6569 (Accessed 05 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.