EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, М. А. Яковенко

УДК: 336.769.078.3 (477): 0,05.2

Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, М. А. Яковенко

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто напрями перспективного розвитку та визначення і можливе вирішення проблем фондового ринку України. Відзначено, що фондовий ринок України поки що істотно не впливає на стан фінансового ринку та економіку країни, хоча динамічно розвивається. Він характеризується не сформованими традиціями і правилами роботи, що зумовлює потребу в запровадженні системи ефективного регулювання й управління, насамперед із боку держави.
Звернуто увагу на те, що незважаючи в цілому на позитивні тенденції, вибір ліквідних фінансових інструментів на фондовому ринку України досить обмежений для внутрішнього інвестора. Нестійкість вітчизняного фондового ринку стримує його розвиток, не дозволяє розвинутись у повноцінний механізм мобілізації фінансових ресурсів. Невеликий в абсолютному вираженні за світовими мірками фондовий ринок в Україні відрізняється і слабкими відносними характеристиками – малою глибиною і малою опірністю.
Від самого початку створення фондового ринку України гостро стоїть питання його ефективного функціонування, тобто виконання своїх функцій, особливо у залученні інвестицій і перерозподілі капіталу. Тому, на думку авторів, необхідно розглянути цілу низку проблем, які потребують розв’язання: по-перше, це законодавча неврегульованість питань корпоративного управління в акціонерних товариствах; по-друге , проблема регулювання фондового ринку в Україні полягає у строках створення регулятора ринку; по-третє, проблематичним є розвиток та удосконалення діяльності біржової системи; по-четверте, проблемою постає розбудова депозитарно-клірингової інфраструктури; по-п’яте, проблема полягає у механізмі ціноутворення та визначенні дохідності цінних паперів на українському фондовому ринку; по-шосте, проблема визначена у розвитку ринку похідних цінних паперів; по-сьоме, є проблема недостовірності, несвоєчасності та необґрунтованості інформації про діяльність учасників ринку цінних паперів в Україні.
Отже, проблемам фондового ринку приділяється багато уваги. Однак, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, питання обґрунтування напрямів перспективного розвитку фондового ринку в Україні потребує постійного дослідження проблем, які пов’язані із формуванням і розвитком дієздатного та ефективного фондового ринку нашої країни.

Yu. Kolupayev, S. Zalyubovska, M. Yakovenko

SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

Summary

The article describes the long-term directions of development, establishment and possible solutions of the problems of the stock market of Ukraine. It is noted that the stock market of Ukraine does not significantly affect the financial market and the economy of the country, although it is developing dynamically. It is characterized by yet unformed trends and rules of work, which makes it necessary to introduce a new system of effective regulation and management, primarily by the government.
The article draws attention to the fact that, despite generally positive trends, the choice of liquid financial instruments in the Ukrainian stock market is rather limited for the domestic investor. The volatility of the domestic stock market limits its development and does not allow it to develop into a full-fledged mechanism for mobilization of financial resources. Small in absolute terms stock market in Ukraine, according to world standards, also has weak relative characteristics - low depth and low vigilance.
The issue of effective functioning, which is meant by basic functions fulfillment, especially in attracting investments and redistributing capital, became acute from the very foundation of the stock market in Ukraine. Therefore, according to the authors opinion, it is necessary to consider a number of problems that need to be addressed: firstly, it is a legislative unregulated issue of corporate governance in joint stock companies; secondly, it is the timing of a market regulator creation; thirdly, it is the problematic development and improvement of the stock system; fourthly, it is the problem of the depository clearing infrastructure development; fifthly, it is the mechanism of pricing and valuation of securities in the Ukrainian stock market; sixthly, the problem is defined in the development of the market for derivative securities; seventhly, there is a problem of unreliability, untimely and unjustified information about the activities of securities market participants in Ukraine.
To sum up, the issues at the stock market in Ukraine are highlighted in detail in the article. However, despite a significant amount of scientific research done, the question of justification of the long-term directions for the stock market development in Ukraine requires constant research of the problems associated with the formation and development of a working and efficient stock market in our country.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

Ю. Б. Колупаєв

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

Yu. Kolupayev

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit


С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

S. Zalyubovska

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit


М. А. Яковенко

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

M. Yakovenko

lecturer of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Колупаєв Ю. Б., Залюбовська С. С., Яковенко М. А. Обґрунтування напрямів перспективного розвитку фондового ринку України. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6570 (дата звернення: 25.05.2020).

Kolupayev, Yu., Zalyubovska, S. and Yakovenko, M. (2018), “Substantiation of directions of perspective development of the stock market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6570 (Accessed 25 May 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.