EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕЧІТКЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Г. Ю. Кучерова, І. В. Кулько-Лабинцева

УДК: 004.942:658.27:338.45

Г. Ю. Кучерова, І. В. Кулько-Лабинцева

НЕЧІТКЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

В статті підтверджено наявність суб’єктивного фактору в процесі оцінювання функціонування основних засобів промислових підприємств, на підставі чого доведена доцільність застосування методології нечіткої логіки. Узагальнено критерії ефективності функціонування основних засобів у наступному варіанті: фондорентабельність, фондовіддача, фондоємність, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт компенсації, коефіцієнт зростання вартості, коефіцієнт зростання вартості виробничого призначення. Обґрунтовано їх нормативні або бажані значення. Визначено їх вагові коефіцієнти шляхом розрахунку добутку правого власного вектора матриці попарних порівнянь та кількості критеріїв. Запропоновано оцінювати ефективності функціонування основних засобів методом максимінної згортки. Побудовано функції належності критеріїв ефективності функціонування основних засобів ПАТ «Мотор Січ» та ПАТ «ЗАЗ», що дало змогу їх порівняти, знайти спільне та різницю за критеріями ефективності. Доведено, значення функцій належності досліджених промислових підприємств наближені одне до одного за такими критеріями ефективності як: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт приросту вартості основних засобів; відрізняються за наступними: фондорентабельність, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт компенсації. За результатами нечіткого оцінювання ефективності функціонування основних засобів, як з урахуванням вагових коефіцієнтів, так і без них, кращою альтернативою прийнято ПАТ «Мотор Січ». Низьке значення інтегрованого показника ПАТ «ЗАЗ» обумовлено негативним значенням фондорентабельності, як результат власної збитковості.

Н. Kucherova, I. Kulko-Labintseva

FUZZY MODEL FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article confirms the presence of a subjective factor in the process of evaluating the functioning of fixed assets of industrial enterprises, on the basis of which the feasibility of applying the methodology of fuzzy logic has been proved. Generalized criteria for the effectiveness of the functioning of fixed assets in the following version: the fund's profitability, return on assets, capital intensity, renewal coefficient, depreciation coefficient, coefficient of efficiency, exit factor, compensation coefficient, the coefficient of cost growth, the coefficient of increase in the value of production. Their normative or desirable values are substantiated. Their weight coefficients are determined by calculating the product of the right own vector of the matrix of pair wise comparisons and the number of criteria. It is proposed to evaluate the efficiency of the functioning of fixed assets by the method of maximinum convolution. The functions of membership of the criteria for the performance of the fixed assets of PJSC "Motor Sich" and PJSC "ZAZ" were constructed, which made it possible to compare them, to find common ground and to differentiate according to efficiency criteria. It is proved that the significance of the functions of belonging of the investigated industrial enterprises are approximated to each other by the following efficiency criteria: coefficient of wear, coefficient of efficiency, coefficient of growth of the cost of fixed assets; differ on the following: the fund's profitability, the coefficient of renewal, the compensation coefficient. According to the results of the fuzzy estimation of the effectiveness of the functioning of fixed assets, both with consideration of weight coefficients, and without them, PJSC "Motor Sich" was the best alternative. The low value of the integrated index of PJSC "ZAZ" is due to the negative value of the fund's profitability, as a result of its own unprofitability.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6195

Відомості про авторів

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, кафедра економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Economics Classic private university, Zaporozhye


І. В. Кулько-Лабинцева

старший викладач кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

I. Kulko-Labintseva

Lecturer, Department of Economics Classic private university, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Кучерова Г. Ю., Кулько-Лабинцева І. В. Нечітке оцінювання ефективності функціонування основних засобів промислових підприємств в умовах розвитку інтеграційних процесів. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6571 (дата звернення: 29.02.2024).

Kucherova, Н. and Kulko-Labintseva, I. (2018), “Fuzzy model for evaluating the performance of fixed assets of industrial enterprises in the context of development of integration processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6571 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.