EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»
Я. Ф. Жовнірчик


Я. Ф. Жовнірчик

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Анотація

Світова фінансово-економічна криза внесла суттєві корективи у розроблення концептуальних засад регіонального (просторового) розвитку. Це ставить перед україн¬ською державою низку важливих викликів, завдань щодо модернізації системи державного управління регіональним розвитком, урахування європейських принципів регіонального розвитку. Вищезазначене, в свою чергу, вимагає відповідного теоретичного підґрунтя, методологічних підходів, наукового обґрунтування напрямів оптимізації механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України.
В монографії обґрунтовано зміни організаційно-функціональної структури державних органів шляхом створення: координаційного центру в системі органів державної влади з питань адміністрування стратегій та програм регіонального розвитку; місцевих та регіональних управ¬лінських офісів; Ради регіонів при Президентові України та Комітету з економічних реформ; створення інформаційно-аналітичних бюро (агентств, центрів), Національної ради з узгодження діяль¬ності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування, Національної ради з питань регіонального розвитку, Державного агентства з інвестицій та управління національ¬ними проектами України, Координаційної ради з розробки та реалізації заходів державної регіональної політики, міжгалузевих органів, відповідальних за координацію діяльності в галузі збалансованого розвитку, управління стратегічного розвитку регіону, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню Украї¬ни, консультаційних центрів з питань державно-приватного партнерства, інститутів розвитку (агентств з інвестицій та інновацій; агентств маркетингу регіону; агентств розвитку сільських територій), спеціального координаційного центру з розробки інноваційних стратегій соціально-економічного розвитку, Комітету стратегічного планування.
Автором монографії аргументовано перспективність та конкретизовано заходи щодо удосконалення фінансово-бюджетного механізму управління розвитку регіонів у напрямах: налагодження обліку та координації за всіма надходженнями; вдосконалення механізму відповідальності за освоєння коштів; створення системи спеціальних фондів міжрегіонального регулювання та Фонду інвестиційного розвитку регіонів; впровадження принципів прозорості та публічності бюджетного процесу; запровадження чітких методик проектування та виконання місцевих бюджетів з орієнтацією на досягнення конкретних результатів соціально-економічного розвитку регіонів; застосування нових механізмів фінансування, зокрема державно-приватного партнерства та можливостей Державного фонду регіонального розвитку; удосконалення механізму залучення і використання міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для підтримки регіонального розвитку; розробки формалізованих показників (індикаторів) результатів діяльності суб'єктів бюджетного планування.
Представлена монографія підготовлена на високому теоретичному та методологічному рівні, заслуговує високої оцінки та рекомендується до практичного застосування фахівцями у галузі державного управління.

Ya. F. Zhovnirchik

REVIEW ON THE MONOGRAPH TO KACHNII OLEKSANDR STALINOLENOVICH "INNOVATIVE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2337

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

Професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету, д. держ. упр., доцент

Ya. F. Zhovnirchik

Як цитувати статтю

Жовнірчик Я. Ф. Рецензія на монографію качного олександра сталіноленовича «інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика» . Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6572 (дата звернення: 21.04.2021).

Zhovnirchik, Ya. F. (2018), “Review on the monograph to kachnii oleksandr stalinolenovich "innovative mechanisms of state management of socio-economic development of the regions of Ukraine: theory, methodology, practice"”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6572 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.