EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
М. В. Корягін

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.4

УДК: 657.01

М. В. Корягін

ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

Проведено аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця оцінки в системі бухгалтерського обліку. Досліджено проблему облікової оцінки вартості підприємства з метою створення системи інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємством. Розглянуто важливість оцінки, як одного із елементів методу бухгалтерського обліку, цінність якого визначається створенням передумов для виникнення і можливості використання такого наукового напряму, як економічний аналіз. Досліджено пріоритетність наукових досліджень, що стосуються облікової оцінки та обґрунтовуються її визначальною роллю у функціонуванні системи обліку. Визначено особливості проведення аналізу користувачів фінансової звітності на основі інформації про вартість різних активів господарюючого суб’єкта. За результатами проведеного дослідження встановлено, що сучасний етап розвитку бухгалтерського обліку характеризується використанням альтернативних способів вартісної оцінки об’єктів бухгалтерського спостереження.

Ключові слова: бухгалтерський облік; оцінка; управління; аналіз; підприємство.

Література

1. Бондар М.І. Оцінка та оцінювання в бухгалтерському обліку / М.І. Бондар // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 13. – С. 170.
2. Легенчук С.Ф. В пошуках мети науки про бухгалтерський облік / С.Ф. Легенчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 12. – С. 39-44.
3. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; [пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.
4. Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт–бланш, 2007. – 359 с.
5. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
6. Туякова З.С. Исторические предпосылки развития концепций стоимостной оценки в различных моделях бухгалтерского учета / З.С. Туякова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 8. – С. 155-166.
7. Туякова З.С. Системный подход к классификации стоимостных оценок в бухгалтерском учете / З.С. Туякова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 10 (часть 2). – С. 312-321.
8. Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс. 3-е издание. Перевод с 5-го немецкого издания С.И. Цедербаума. Редакция, дополнения и примечания проф. Н.С. Лунского. / И.Ф. Шерр. – М.: издательство “Экономическая жизнь”, 1925. – 579 с.
9. Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі бухгалтерського обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Економічний часопис-ХХІ. – № 3-4(2). – 2015. – С. 67-70.
10. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : [монографія] / Л. Г. Ловінська. – К. : КНЕУ, 2006. – 256 с.
11. Кіндрацька Л.М. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення / Л.М. Кіндрацька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 12. – С. 30-33.

M. V. Koryagin

EVALUATION IN THE ACCOUNTING SYSTEM

Summary

The analysis of researchers' approaches to the substantiation of the role and place of assessment in the accounting system is carried out. The problem of accounting value assessment of an enterprise with the purpose of creation of the system of information maintenance of value-oriented enterprise management is investigated. The importance of assessment as one of the elements of the accounting method, the value of which is determined by the creation of prerequisites for the emergence and possibility of using such a scientific direction as economic analysis, is considered. When evaluating the monetary value of assets under the balance sheet items in economic researches. Priority of scientific researches concerning accounting assessment is investigated and grounded on its determining role in the functioning of the accounting system. The peculiarities of the analysis of users of financial reporting based on information about the value of various assets of the economic entity are determined. It is determined that the assessment is a determining part of the national accounting system, but why it is caused by it, what factors influence it, remains unclear. The accounting estimate allows you to reconcile the objectives of the enterprise and the arrangements between the state and business, allowing finding the value of the financial result, which is taxed and forms the revenue part of the budget. According to the results of the research, it is established that the current stage of accounting development is characterized by the use of alternative methods of assessment of objects of accounting supervision. Thus, in today's conditions of development of the domestic accounting system, the priority of scientific research relating to accounting estimates is substantiated by its decisive role in the functioning of the accounting system.

Keywords: accounting; estimate of accounting; management; analysis; enterprise.

References

1. Bondar, M.I. (2009), “Assessment and evaluation in accounting”, Finansy, oblik i audyt, vol. 13, p. 170.
2. Legenchuk, S.F. (2011), “In Search of the Purpose of the Science of Accounting”, Bukhhalterskyy oblik i audyt, Accounting and Audit, vol. 12, pp. 39-44.
3. Mjet'jus, M.R. (1999), Teoriya bukhgalterskogo ucheta [Accounting Theory], Audit, Moscow, Russia.
4. Pushkar, M.S. (2007), Metateoriya obliku abo yakoyu povynna staty teoriya [Meta-theory of accounting or which theory should become], Carte blanche, Ternopil, Ukraine.
5. Sokolov, Ja.V. (1996), Buhgalterskij uchet: ot istokov do nashih dnej [Accounting: from the sources to our day], Audit, Moscow, Russia.
6. Tujakova, Z.S. (2005), “Historical background of the development of valuation concepts in various accounting models”, Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 8, pp. 155-166.
7. Tujakova, Z.S. (2006), “System approach to the classification of valuations in the accounting”, Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 10, pp. 312-321.
8. Sherr, I.F. (1925), Bukhgalteriya i balans [Accounting and balance], Jekonomicheskaja zhizn’, Moscow, Russia..
9. Fomina, O.V. and Goncharenko, O.M. (2015), “Assessment of enterprise risk in the accounting system”, Otsinka ryzykiv pidpryyemstva v systemi bukhhalterskoho obliku, vol. 3-4 (2), pp. 67-70.
10. Lovins'ka, L.H. (2006). Otsinka v bukhhalters'komu obliku [Assessment in accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Kindrats'ka, L.M. (2008), “Theory of Accounting: Modern Reality Updates” Teoriia bukhhalters'koho obliku: suchasni realii onovlennia, vol. 12, pp. 30-33.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3798

Відомості про авторів

М. В. Корягін

д. е. н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку,Львівський торговельний-економічний університет

M. V. Koryagin

Doctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting,Lviv Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Корягін М. В. Оцінка в системі бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6576 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.4

Koryagin, M. V. (2018), “Evaluation in the accounting system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6576 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.