EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Якименко-Терещенко, І. О. Брильо

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.6

УДК: 336:65.012.32

Н. В. Якименко-Терещенко, І. О. Брильо

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено причини складного фінансово-економічного становища підприємств видавничого бізнесу та зроблено висновок щодо доцільності планування та реалізації проектів розвитку в напрямках забезпечення високої конкурентоздатності продукції, продуктивності праці та ритмічності виробництва, що позначиться на фінансових результатах діяльності підприємства та його фінансовому стані. Сформульовано основне стратегічне завдання при плануванні та реалізації проектів розвитку ТОВ «Видавництво Фоліо» – формування системи управління фінансовими потоками підприємства. Визначено, що механізм управління фінансовими потоками ТОВ «Видавництво Фоліо» є сукупністю елементів, що визначають економічну й організаційну складову і дозволяють реалізувати процеси формування, руху, ефективного управління фінансовими потоками з метою досягнення ефективності реалізації проектів розвитку підприємства. Розкрито зміст основних етапів процесу управління фінансовими потоками ТОВ «Видавництво Фоліо».

Ключові слова: фінансовий потік; управління; розвиток; механізм управління; процес управління.

Література

1. Яцків М. І. Удосконалення системи управління фінансовими потоками підприємств оптової торгівлі / М. І. Яцків, С. Л. Капітула // Фінансовий простір. – 2014. – № 2 (14). – С. 174-181.
2. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин: монографія / Г. М. Азаренкова. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 328 с.
3. Єрмошкіна О. В. Система управління фінансовими потоками підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / О. В. Єрмошкіна. – Донецьк, 2009. – 31 с
4. Присяжнюк А.Ю. Управління інноваційною діяльністю на засадах формування фінансових потоків: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / А.Ю. Присяжнюк ; Київ. екон. ін-т менедж. — К., 2009. — 20 с.
5. Петіна Л. В. Управління фінансовими потоками аграрних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Л. В. Петіна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2009. — 19 с.

N. V. Yakimenko-Tereshchenko, I. O. Bryllyo

FORMATION OF FINANCIAL FLOW MANAGEMENT SYSTEM IN PLANNING OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

The article defines the reasons for difficult financial and economic situation of publishing business enterprises and concludes that it is expedient to plan and implement development projects in the areas of ensuring high competitiveness of products, productivity and rhythm of production which will affect the financial results of the enterprise and its financial condition. The main strategic concepts in the development concept, taking into account the possibilities of development of publishing business enterprises are as follows: to ensure satisfaction of the existing and potential needs of consumers to adhere to the appropriate level of product quality, organization of production and certification in accordance with international quality standards; expansion of production links between subjects of publishing & poligraphic complex as well as connections within a wider structure in order to increase the efficiency of activities; raising the level of innovation activity of enterprises on the basis of production upgrade. The main strategic task at planning and implementation of development projects of Folio Publishing Ltd. is formulated - the formation of financial flows management system of the enterprise. It is determined that the mechanism of financial flows management of Folio Publishing Ltd. is a set of elements that determine the economic and organizational component and allow to implement the processes of formation, movement, effective management of financial flows in order to achieve the effectiveness of implementation of enterprise development projects. The content of the main stages of the financial flows management process is disclosed on the example of Folio Publishing Ltd.: 1) analysis of financial flows management efficiency; 2) planning of sources, volumes of formation and direction of movement of financial flows of the enterprise; 3) forecasting financial flows of the enterprise for a long period.

Keywords: financial flow; management; development; management mechanism; management process.

References

1. Yatskiv, M. І. and Capitula S. L. (2014), “Improvement of the financial flows management system of wholesale trade enterprises”, Finansovyi prostir , vol. 2, pp. 174–181.
2. Azarenkovа, G.M. (2006), Finansovi potoky v systemi ekonomichnykh vidnosyn [Financial flows in the system of economic relations], VD “INZhEK”, Kharkiv, Ukraine.
3. Yermoshkina, O.V. (2009), “ Management system of financial flows of the enterprise”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Donetsk, Ukraine.
4. Prysyazhnyuk, A.Y. (2009), “Management of innovative activity on the basis of formation of financial flows”, Ph.D. Thesis, Economy and management of a national economy, Kyiv Economic Institute of Management, Kyev, Ukraine.
5. Petina, L.V. (2009), “ Management of financial flows of agrarian enterprises”, Ph.D. Thesis, Economy and management of a enterprise, International University of Business and Law, Kherson, Ukraine.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 724

Відомості про авторів

Н. В. Якименко-Терещенко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут, м. Харків

N. V. Yakimenko-Tereshchenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv


І. О. Брильо

магістрант Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

I. O. Bryllyo

Masters of Kharkiv Trade and Economic Institute of the Kiev National Trade and Economic University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Якименко-Терещенко Н. В., Брильо І. О. Формування системи управління фінансовими потоками при плануванні розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6578 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.6

Yakimenko-Tereshchenko, N. V. and Bryllyo, I. O. (2018), “Formation of financial flow management system in planning of the enterprise development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6578 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.