EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ
В. С. Білозубенко, М. В. Корнєєв, К. М. Горб

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.7

УДК: 339.9:338.48 (043.3)

В. С. Білозубенко, М. В. Корнєєв, К. М. Горб

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

Анотація

Уточнено сутність та обґрунтовано значущість туристичної інфраструктури країни. Встановлено, що під туристичною інфраструктурою потрібно розуміти сукупність різних технічних та організаційно-господарських об’єктів, які забезпечують безперебійне функціонування туристичної галузі. Визначено, що розвиток туристичної інфраструктури потрібно розглядати з точки зору наступних підходів: встановлення і досягнення нових цілей; еволюція, ускладнення системи; адаптація до умов і вимог, що змінюються; розв’язання проблем і протиріч, що виникають всередині системи чи у її взаємодії із зовнішнім простором. Визначено, що держава має сфокусуватись на розвитку туристичної інфраструктури як основі туристичної індустрії та включення України у глобальний туристичний простір. Сформульовано прояви глобалізації туризму та міжнародні фактори, імперативі і драйвери, що впливають на розвиток такої інфраструктури. Визначено принципи, підходи і напрями розвитку туристичної інфраструктури з урахування умов глобалізації.

Ключові слова: туризм; туристична інфраструктура; розвиток; туристична індустрія; глобалізація.

Література

1. Кривега К. В. Туристична інфраструктура: поняття та складові / К. В. Кривега // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2005. – Вип. 21. – С. 118–124.
2. Долгопола Г. Є. Туристична інфраструктура: до проблеми визначення та функціонування державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / Г. Є. Долгопола, Я. С. Коробейникова // Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях: I Международная научно-практическая Интернет-конференция (Полтава, 2013 г.). – Режим доступу: http://www.confcontact.com/ 20130214_econ/10_dolgopolova.htm.
3. Музиченко-Козловська О. В. Розвиток туристичної інфраструктури – визначальний чинник туристичної привабливості території / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». –2011. – № 1. – С. 229–237.
4. Уліганенець М. Історія та сучасні тенденції розвитку інфраструктури вітчизняного туризму / М. Уліганенець // Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – №4. – С. 145–149.
5. Смаль І. В. Особливості і проблеми розвитку міжнародного туризму у контексті глобалізаційних процесів / І. В. Смаль // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2008. – Вип. 24. – C.327–335.
6. Воронін І. М. Вплив факторів глобалізації на розвиток міжнародного туризму / І. М. Воронін, А. Б. Вороніна // Культура народів Причорномор’я. – 2009. – №176. – С.115–117.
7. Зайцева В. М. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. М. Зайцева, О. М. Корнієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2 (8). – С. 55–65.
8. Маховка В. М. Особливості розвитку туристичної індустрії України / В. М. Маховка // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2013. – № 2 (39). – Ч.1. – С. 167–171.
9. Мельниченко О. А. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія / О. А. Мельниченко, В. О. Шведун. – Харків: НУЦЗУ, 2017. – 153 с.
10. Лютак О. М. Глобальна інституціоналізація бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Лютак Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ, 2018. – 573 c.
11. Закон України «Про туризм» від 05.09.1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 31. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 124-VIII (124-19) від 15.01.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
12. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/168-2017-%D1%80#n9

V. S. Bilozubenko, M. V. Korneev, K. M. Horb

DEVELOPMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE OF THE COUNTRY IN THE CONDITIONS OF TOURISM GLOBALIZATION

Summary

The essence and the importance of the country's tourism infrastructure have been clarified. It is established that under the tourist infrastructure it is necessary to understand the totality of various technical and organizational and economic objects that ensure the smooth functioning of the tourism industry. The development of tourism infrastructure should be considered in terms of the following approaches to its understanding: the establishment and achievement of new goals; evolution, complexity of the system; adaptation to changing conditions and requirements; solving problems and contradictions that arise inside the system or in its interaction with the outer space. It is determined that the state should focus on the development of tourism infrastructure as the basis of the tourism industry and the inclusion of Ukraine in the global tourist area. The principles of development of tourist infrastructure should be: technological and cultural progressiveness; complexity and algorithmic closure of elements; association and coordination of state and business efforts, development of public-private partnership; a combination of stimulating market influence and the leading role of the state; taking into account regional specifics; support for structural flexibility and balance; creation of conditions for innovative activity and flexibility; improving the quality of functional integration of all elements (blocks, subsystems) of tourist infrastructure. The main directions of development of national tourism infrastructure in the conditions of globalization are: formation and development of tourist clusters; support of small and medium business in the tourism sector; stimulating innovation in the field of tourism; support the development of individual tourist zones (territories) within the country, while preserving their specificity. The manifestations of the globalization of tourism and international factors, imperatives and drivers affecting the development of such infrastructure are formulated. The principles, approaches and directions of the development of the tourist infrastructure are determined taking into account the conditions of globalization.

Keywords: tourism; tourism infrastructure; development; tourism industry; globalization.

References

1. Krivega, K V. (2005), “Tourist infrastructure: understand and warehouses”, Humanitarnyj visnyk ZDIA, vol. 21, pp. 118–124.
2. Dolgopola, G.E. and Korobeynikova, J.S. (2013), “The tourist infrastructure: the problem of the definition and functioning of public-private partnership”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij nauchno-praktichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference], Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya Internet-konferentsiya [International Scientific and Practical Internet Conference], Poltava, Ukraine, [Online], available at: http://www.confcontact.com/20130214_econ/10_ dolgopolova.htm (Accessed 4 Aug 2018).
3. Muzichenko-Kozlovska, O V. (2011), “The development of tourist infrastructure is the first official official of tourist privitlity of territory”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», vol. 1, pp. 229–237.
4. Ulyganenets, M. (2017), “The history and special trends of development of information infrastructure of tourist tourism”, Skhidnoievropejs'kyj istorychnyj visnyk, vol. 4, pp. 145–149.
5. Smal, I.V. (2008), “The peculiarities and problems of the development of international tourism in the context of global processes”, Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny», vol. 24, pp. 327–335.
6. Voronin, I.M. and Voronina, A.B. (2009), “The influence of globalization factors on the development of international tourism”, Kultura narodiv Prychornomoria, vol. 176, pp. 115–117.
7. Zaitseva, V.M. and Kornienko,O.M. (2012), “The international tourism and globalization in the modern world”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 2, pp. 55–65.
8. Mahovka, V. M. (2013), “The features of the tourism industry in Ukraine”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 2, pp. 167–171.
9. Melnichenko, O.A. and Swedun, V.O. (2017), Osoblyvosti rozvytku industrii turyzmu v Ukraini [The features of the tourism industry development in Ukraine], NUTSZU, Kharkiv, Ukraine.
10. Lyutak, O.M. (2017), “The global institutionalization of business activities in the field of international tourism”, Abstract of doctoral dissertation, Global economy, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “About tourism”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2% D1%80 (Accessed 29 August 2018).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “The strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/168-2017-%D1%80#n9 (Accessed 25 August 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1101

Відомості про авторів

В. С. Білозубенко

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

V. S. Bilozubenko

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance


М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

M. V. Korneev

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance


К. М. Горб

к. г. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

K. M. Horb

Candidate of Geographical Sciences, Assistant Professor, Associate Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Білозубенко В. С., Корнєєв М. В., Горб К. М. Розвиток туристичної інфраструктури країни в умовах глобалізації туризму. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6579 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.7

Bilozubenko, V. S., Korneev, M. V. and Horb, K. M. (2018), “Development of tourist infrastructure of the country in the conditions of tourism globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6579 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.