EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
М. С. Рахман, К. Б. Сіладі

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.30

УДК: 339.56

М. С. Рахман, К. Б. Сіладі

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Мета даної статті полягає у грунтовному дослідженні і вдосконаленні основних позитивних особливостей зовнішньоекономічної діяльності України, виявленню головних чинників, що мають негативний вплив на розвиток експортно-імпортних операцій та функціонування економіки країни в цілому, а також визначення вже існуючих тенденцій і проблем в економіці країни та можливих перспектив її розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність є однією з найважливіших сфер економічної діяльності країни, особливо у сучасних умовах тотальної глобалізації усіх світових процесів, тому підвищення стабільності зовнішньоекономічних зв’язків є надважливим завданням для кожної держави.
Також було розроблено економіко-статистичний аналіз структурних зрушень економічних показників зовнішнього ринку в динаміці, а саме обсягу товарного експорту та імпорту, аналіз обсягу прямих інвестицій в обох напрямках, а також аналіз інтегральних показників, зокрема рівня відкритості економіки України.
На основі проведеного аналізу визначено основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі та перспективи подальшого розвитку економіки країни, а також на базі опису сучасних реалій надані необхідні прогнозні очікування та важливі рекомендації щодо поліпшення стану експортно-імпортних операцій України, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється на українських підприємствах та більш повної реалізації експортного потенціалу вітчизняних виробників.

Ключові слова: ринок; товарний імпорт; товарний експорт; зовнішньоекономічна діяльність; динаміка; аналіз; структура; Україна; проблеми; рекомендації; економіка.

Література

1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка / Ю. Г. Козак. – Київ, 2014. – 367 c.
2. Василенко Ю. Експортна діяльність України / Ю. Василенко // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 17–20.
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 16.09.2018) – Назва з екрана.
4. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, Н. В. Притула. – Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с.
5. Жеваго А. В. Інтернаціоналізація і конкурентоспроможність економіки України / А. В. Жеваго Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. – К. : КНЕУ, 2007. – 265 с.
6. Леоненко П. М., Черепніна О. І. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні тенденції // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №2. – С. 75-84
7. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення: Навч. посіб. – К.: Професіонал, 2004.
8. Щербак В.Г., Лозенко А.П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України – 2009 - №5. – C. 34-37
9. Демьянченко А. Анализ внешнеэкономической деятельности Украины в 1990-2003 годах: от спада к экономическому росту. // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 42-45
10. Мазаракі А. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України / А. Мазаракі, Т. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 2. – с. 299-308

M. S. Rahman, K. B. Siladi

CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The purpose of this article is thorough studying and to improve the main positive peculiarities of foreign economic activity of Ukraine, to identify the main factors, which have a negative impact on the development of export and of import operations and on the functioning of the economy as a whole, as well as to identify existing trends and problems in the economy of country and its possible prospects for the development. Foreign economic activity is the one of the most important spheres of activity of the country, especially in conditions of today of the total globalization of all world processes, therefore increasing the stability of foreign economic relations is the most important task.
The economic analysis and statistical analysis of structural changes in the economic indicators of the external market in the dynamics, that is the volume of commodity export and the commodity import, the analysis of the volume of direct investments in both directions, as well as the analysis of integral indicators, in particular, the level of openness of the Ukrainian economy, was developed.
On the basis of the analysis, which has been made, the main tendencies of foreign economic activity at the present stage and perspectives of further development of the economy of the country are determined, as well as on the basis of the description of modern realities, the necessary forecast expectations and important recommendations for the improvement of the state of export and import operations of Ukraine, increase of competitiveness of Ukrainian products, which are produced by enterprises of Ukraine and more complete realization export potential of domestic producers.

Keywords: market; commodity import; commodity export; foreign economic activity; dynamics; analysis; structure; Ukraine; problems; recommendations; economy.

References

1. Kozak Yu. H. (2014), Mizhnarodna ekonomika [International Economics], Kyiv, Ukraine
2. Vasilenko, Y. (2006), “Export activity of Ukraine”, Economy of Ukraine, vol. 7. pp. 17-20.
3. The statistics service of Ukraine, avaliable at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 Sep. 2018).
4. Kozak Yu. H., Lohvinova N. S., Prytula N. V (2015), Mizhnarodna torhivlia [International trade], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv-Katovitse-Krakov, Ukraine-Poland
5. Zhevaho A. V. (2007), Internatsionalizatsiia i konkurentospromozhnist' ekonomiky Ukrainy [Internationalization and competitiveness of the Ukrainian economy], KNEU, Kyiv, Ukraine
6. Leonenko, P.M., Cherepnina O. І. (2005), “ Foreign Economic Activity of Ukraine: Contemporary Trends ”, Current problems of the economy, vol. 2. pp. 75-84.
7. Kolomats'ka S.P. (2004), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' v Ukraini: pravove rehuliuvannia ta harantii zdijsnennia [Foreign economic activity in Ukraine: legal regulation and guarantees of implementation], Profesional, Kyiv, Ukraine
8. Shcherbak, V.G., Lozenko, A.P. (2009), “Problems of penetration of domestic enterprises into foreign markets”, Finance of Ukraine, vol. 5 pp. 34-37.
9. Demyanchenko, A. (2004), “Analysis of foreign economic activity of Ukraine in 1990-2003: from recession to economic growth”, Economist, vol. 9. pp. 42-45.
10. Mazaraki, A., Melnik, T. (2011), “Modern Trends and Factors in the Development of Foreign Trade of Ukraine”, Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, vol. 2 pр. 299-308.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1954

Відомості про авторів

М. С. Рахман

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

M. S. Rahman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv


К. Б. Сіладі

студентка 3-го курсу, економічного факультету,Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

K. B. Siladi

student of 3rd year of study of the Economic faculty,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Рахман М. С., Сіладі К. Б. Характеристика та аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6581 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.30

Rahman, M. S. and Siladi, K. B. (2018), “Characteristics and analysis of the current state of foreign economic activity in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6581 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.