EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Г. Г. Казарян

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.31

УДК: 338.242

Г. Г. Казарян

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Анотація

Розглянуто такий важливий індикатор соціально-економічної якості життя осіб з інвалідністю як рівень їх професійної зайнятості. Зайнятість необхідно розглядати за допомогою системного підходу: в економічному, соціальному, політичному, демографічному, виробничому, технологічному аспектах. При дослідженні соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичним можливостями об’єктом виступає поведінка людей, яка диктується їх потребами в матеріальних і духовних благах і можливостями їх задоволення через участь у суспільно-корисній діяльності. Розуміння інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю у цьому контексті на перше місце ставить поняття людського капіталу та інвестицій у нього. Основним аспектом працевлаштування осіб з інвалідністю визначено необхідність створення особливих умов для зайнятості. Систематизовані чинники, які впливають на соціально-економічне забезпечення осіб з інвалідністю (макроекономічні, мікроекономічні та індивідуальні).

Ключові слова: соціально-економічний розвиток; особи з інвалідністю; державне регулювання; системний підхід.

Література

1. Gryshova, І. Ju., Negodenko V. S., Shestakovska T. L. The methodological principles of determining the level of performance of the functions of consumerism. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 62-67
2. Колот А.М. Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів: тенденції, проблеми, можливості стійкого розвитку. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Т. 1. К.: КНЕУ, 2010. С. 9-22.
3. Блауберг И.В. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности / И.В. Блауберг, И.И. Садов, Э.Г. Юдин. М., 1969. С. 29.
4. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. №4. рр.75-80.
5. Прангишвили И. Системный подход, системное мышление и вопросы управления. Общество и экономика. 2003. №6. С. 85-87.
6. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. 432 с.
7. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход (избранные труды по экономической теории).М. : Высшая школа, 2003. 672 с.
8. Грішнова О.А. Людський капітал України: сучасний стан та динаміка змін. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. К.: КНЕУ. 2001. С. 71–80.
9. Дерій Ж. В. Соціальна політика держави в контексті глобалізації. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Чернігів : ЧДТУ. 2010. № 41. С. 88–92.
10. Радаев В. Экономическая социология / В. Радаєв. М.: Аспект Пресс, 2000. 368 с.

G. G. Kazarian

PREREQUISITES FOR THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

Summary

Such an important indicator of the socio-economic quality of life of persons with disabilities as a level of their professional employment is considered. Employment should be considered through a systemic approach: in economic, social, political, demographic, industrial, technological aspects. In the study of socio-economic provision of persons with disabilities, the object is the behavior of people, dictated by their needs in the material and spiritual benefits and opportunities for their satisfaction through participation in socially useful activities. Understanding the institutional regulation of the social and economic provision of persons with disabilities in this context puts the concept of human capital and investment in it first. The main aspect of employment of people with disabilities is the need to create special conditions for employment. Systematized factors that affect the socio-economic provision of persons with disabilities (macroeconomic, microeconomic and individual).

Keywords: social and economic development; persons with disabilities; state regulation; systemic approach.

References

1. Gryshova, I. Yu., Negodenko V. S., Shestakovska T. L. (2017), " The methodological principles of determining the level of performance of the functions of consumerism", Naukovyi visnyk Polissia, vol. 3 (11), part. 1, pp. 62-67
2. Kolot, A.M. (2010), Sotsialno-trudova sfera v umovakh hlobalnykh vyklykiv: tendentsii, problemy, mozhlyvosti stiikoho rozvytku. Formuvannia rynkovoi ekonomiky [Socio-labor sphere in the context of global challenges: trends, problems, sustainable development opportunities. Formation of a market economy], vol. 1, KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 9-22.
3. Blauberg, I.V. Sadov, I.I. and Judin, Je.G. (1969), Sistemnyj podhod: predposylki, problemy, trudnosti [System approach: prerequisites, problems, difficulties], Moscow, Russia, p. 29.
4. Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L. and Glushko, O. V. (2017), "The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development", Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4. pp.75-80.
5. Prangishvili, I. (2003), "Systems approach, systems thinking and management issues. Society and the economy", Obshhestvo i jekonomika, vol. 6, pp. 85-87.
6. Afanas'ev, V.G. (1981), Obshhestvo: sistemnost', poznanie i upravlenie [Society: systematic, knowledge and management], Politizdat, Moscow, Russia, p. 432.
7. Bekker, G. (2003), Chelovecheskoe povedenie: jekonomicheskij podhod (izbrannye trudy po jekonomicheskoj teorii) [Human behavior: an economic approach (selected works on economic theory)], Vysshaja shkola, Moscow, Russia, p. 672.
8. Grіshnova, O.A. (2001), " Human capital of Ukraine: the current state and dynamics of changes", Problemi formuvannja rinkovoї ekonomіki, Special Issue of Human Resources Management: Problems of Theory and Practice KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 71–80.
9. Derii Zh. V. (2010), "Social policy of the state in the context of globalization", Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 41, pp. 88–92.
10. Radaev, V. (2000), Jekonomicheskaja sociologija [Economic sociology], Aspekt Press, Moscow, Russia, p. 368.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3506

Відомості про авторів

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств «Ортонет"

G. G. Kazarian

Candidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises" Ortonet "

Як цитувати статтю

Казарян Г. Г. Передумови формування системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6582 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.31

Kazarian, G. G. (2018), “Prerequisites for the system of socio-economic provision of persons with disabilities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6582 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.