EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
І. Ф. Ясіновська, Л. М. Башко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.32

УДК: 336.71

І. Ф. Ясіновська, Л. М. Башко

ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

На даний час негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на функціонування банківської системи України актуалізує здійснення постійного моніторингу щодо основних показників діяльності банків України. Стаття присвячена висвітленню проблем банківського кредитування суб'єктів підприємництва в Україні у часі теперішніх економічних, правових і соціальних реформ, а також пошуку ефективних способів вирішення існуючих проблем. У статті висвітлено сутність понять «кредит» та «кредитоспроможність», проаналізовано тенденції обсягів банківського кредитування суб'єктів підприємництва в Україні. Попри зростання активів банків, саме кредитування суб’єктів господарської діяльності продовжує знижуватись. Встановлено, що впродовж 2015-2017 рр. прослідковується тенденція щодо зменшення обсягів кредитування юридичних осіб. Так, у 2016 р. порівняно з 2015 р. їх сума зменшилась на 15,3%, а у 2017 р. порівняно з 2016 р. – на 22,1%. Для деяких банків це означає відсутність видачі нових кредитів. На загальні цифри суттєво впливають списання кредитів та формування резервів за старими кредитами. Наведено основні проблеми кредитування юридичних осіб, з-поміж яких особливу увагу приділено високим ставкам за кредитами, значним ризикам, потребою застави, недостатній державній підтримці ринку кредитування, проблемам з оцінюванням кредитоспроможності позичальників, зростанню недовіри до вітчизняної банківської системи, удосконалення законодавства у сфері кредитування. Перешкодою розвитку банківських установ сьогодні є значний обсяг проблемних кредитів. За результатами дослідження запропоновано напрями активізації кредитування суб’єктів підприємництва в Україні. Реалізація запропонованих заходів дасть змогу активізувати кредитну діяльність банківських установ та покращити забезпеченість фінансовими ресурсами суб’єктів підприємництва, що мало б стати рушієм розвитку реального сектора економіки, зростання ВВП.

Ключові слова: банківська система; банківські кредити; суб'єкти підприємництва; кредитування суб'єктів підприємництва; кредитоспроможність; кредитний портфель; проблемні кредити.

Література

1. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.
2. Кузнецова С.А. Банківська система [текст]: навч. посіб./(С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська); за ред. С.А. Кузнецової. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с.
3. Банківські операції [текст]: навч. посіб. та практ. – С.П. Прасолова, О.С.Вовченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 568с.
4. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/index.
5. Аналітичний звіт «Опитування про умови кредитування» [Електронне джерело]: Офіційне інтернет-представництво Національного банку України – [Режим доступу]: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=52647578.
6. Якименко С. О. Особливості кредитування юридичних осіб регіональними банками на прикладі банків Запорізької області [Електронний ресурс] / С. О. Якименко, С. О. Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2017. – Вип. 27(3). – С. 98-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(3)__24.
7. Рейтинг життєдіяльності банків – 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/publications/20187706-rejting-zhittezdatnosti-bankiv-2018.
8. Демченко М. Ю. Перешкоди на шляху кредитування українських підприємств [Електронний ресурс] / М. Ю. Демченко, К. М. Горбенко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. – 2017. – Вип. 1. – С. 14-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ ekon_2017_1_4.
9. Громовий Є. А. Підходи до трактування поняття "кредитоспроможність" [Електронний ресурс] / Є. А. Громовий // Управління розвитком. – 2013. – № 19. – С. 138-140. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uproz_2013_19_49.
10. Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності / І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2017. – № 1-2 [67]. – С. 133-136.
11. Лозінський Р. С. Особливості кредитування юридичних осіб банками України / Р. С. Лозінський, О. Л. Сирчин // Молодий вчений. – 2017. – № 4. – С. 689-693. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_163.

I. F. Yasinovska, L. M. Bashko

PROBLEMS ON THE WAY TO ACTIVATION OF BANKING LENDING OF BUSINESS ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

At present, the negative influence of the external and internal factors on the functioning of the Ukrainian banking system is actualizing the ongoing monitoring of the main performance indicators of Ukrainian banks. The article is devoted to the problems of bank lending of business entities in Ukraine in the time of the current economic, legal and social reforms, as well as the search for effective ways to solve existing problems. The essence of the concepts "credit" and "creditworthiness" is described in the article, the tendencies of the volume of bank lending of the subjects of entrepreneurship in Ukraine are analyzed. Despite the growth of banks' assets, it is lending to business entities that continues to decline. It is established that during the period of 2015-2017, a tendency towards reducing the volume of lending to legal entities has been observed. Thus, in 2016, compared to 2015, their amount decreased by 15.3%, and in 2017 compared with 2016 - by 22.1%. For some banks, this means the lack of new loans. The overall figures are significantly affected by write-offs and the formation of provisions for old loans. The main problems of lending to legal entities are highlighted, among them special attention is paid to high interest rates on loans, significant risks, collateral requirements, insufficient state support of the lending market, problems with assessment of borrowers' creditworthiness, increasing distrust of the domestic banking system, and improvement of legislation in the field of lending. An obstacle to the development of banking institutions today is a significant amount of problem loans. According to the results of the study, the directions of activation of lending of business entities in Ukraine are proposed. The implementation of the proposed measures will make it possible to increase the lending activity of banking institutions and improve the provision of financial resources of business entities, which should become the driving force behind the development of the real sector of the economy, and GDP growth.

Keywords: anking system; bank loans; business entities; lending to business entities; credit; credit portfolio; problem loans.

References

1.Kovalenko, D.I. (2011), Hroshi ta kredyt: teoriia i praktyka [Money and credit: theory and practice], 3rd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2.Kuznetsova, S.A. Bolhar, T.M. Pestovs'ka, Z.S. (2014), Bankivs'ka systema [The banking system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3.Prasolova, S.P Vovchenko, O.S. (2013) Bankivs'ki operatsii [Bank operations], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4.Official site of the National Bank of Ukraine, archive, available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208.
5.Official site of the National Bank of Ukraine,
analytical report “Survey on lending conditions“, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=52647578.
6. Yakymenko, S. O. Kushnir, S. O. (2017), “Features of lending to legal entities by regional banks, for example, banks of the Zaporizhzhya region“, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, [Online], vol . 27(3), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(3)__24(Accessed 25 September 2018).
7.Mind.ua (2018), “Rating of life of banks“, available at: https://mind.ua/publications/20187706-rejting-zhittezdatnosti-bankiv-2018 (Accessed 15 September 2018).
8.Demchenko, M. Yu. Horbenko, K. M. (2017), “Obstacles to lending to Ukrainian enterprises“, Chernihivs'kyj naukovyj chasopys, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ ekon_2017_1_4 (Accessed 15 September 2018).
9. Hromovyj, Ye. A. (2013), “Approaches to the interpretation of the concept of “creditworthiness“, Upravlinnia rozvytkom, [Online], vol. 19, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_19_49 (Accessed 2 October 2018).
10.Yasinovs'ka, I.F. Smal', N.V.(2017), “Increasing the efficiency of liquidity risk management of banks in conditions of financial instability“, Innovatsijna ekonomika, vol. 1-2(67), pp. 133-136.
11. Lozins'kyj, R. S. Syrchyn, O. L.(2017), “Features of lending to legal entities by banks in Ukraine“, Molodyj vchenyj, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_163 (Accessed 20 September 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 912

Відомості про авторів

І. Ф. Ясіновська

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

I. F. Yasinovska

PhD, associate professor, associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv


Л. М. Башко

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

L. M. Bashko

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Ясіновська І. Ф., Башко Л. М. Перешкоди на шляху до активізації банківського кредитування суб’єктів підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6583 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.32

Yasinovska, I. F. and Bashko, L. M. (2018), “Problems on the way to activation of banking lending of business enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6583 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.