EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «БОНДАРІВСЬКЕ»
Т. В. Польова, Ю. В. Кравцова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.33

УДК: 657.62

Т. В. Польова, Ю. В. Кравцова

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «БОНДАРІВСЬКЕ»

Анотація

У статті досліджено економічну сутність та поняття «ліквідність» і «платоспроможність». Наведено проблеми, які стосуються аналізу ліквідності балансу підприємств України на сьогодні. Представлено трактування дефініції поняття «ліквідність» та «платоспроможність» відомими вченими-економістами. Визначено, що поняття ліквідності є ширшим, ніж поняття платоспроможності підприємства. Наведено класифікацію активів балансу залежно від ступеня ліквідності та пасивів балансу відповідно до терміновості їх погашення. Проаналізовано показники ліквідності агрофірми ПрАТ «БОНДАРІВСЬКЕ» за період 2015-2017 рр. Встановлено, що протягом 2015-2017 років ліквідність балансу ПрАТ «БОНДАРІВСЬКЕ» є абсолютною, це свідчить про достатність у підприємства власних оборотних засобів, що забезпечує його фінансову стійкість. Визначено основні шляхи збереження та підвищення ліквідності підприємства, які включають якісне та ефективне планування грошових потоків.

Ключові слова: ліквідність; платоспроможність; фінансова звітність; фінансова стійкість; бухгалтерський баланс; активи; зобов’язання.

Література

1. Бержанір І. А. Діагностика показників ліквідності підприємств. Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України: колективна монографія / за ред. Слатвінського М.А. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. 151–156 с.
2. Сарапіна О. А. Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. № 2. С. 47–58.
3. Дорошенко А. П. Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностикизагального фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2010. № 3. URL: www.economy.nauka.com.ua.
4. Ткаченко І. П. Фінансовий аналіз: консп. лекц.для студ. усіх форм навч. Камянське: ДДТУ, 2018. 223 с. URL:http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/36/7-36-kl92.pdf.
5. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 328 с.
6. Школьник І. О. Фінансовий аналіз.Київ: Центр учбової літератури, 2016. 368 с. URL:http://cul.com.ua/preview/fash.pdf.
7. Бердар М.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури,2010. 352 с.
8. Лучко М. Р., Жукевич С. М., Фаріон А. І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 302 с.
9. Сокольська Р. Б., Зелікман В. Д., Акімова Т. В. Фінансовий аналіз: Ч. 2.Спеціальні методи фінансового аналізу: навч. посіб. Дніпро: НМетАУ, 2016. 76 с.
10. Мних Є. В. Фінансовий аналіз : підручник. Київ:КНТУ, 2014. 536 с.
11. ПрАТ «БОНДАРІВСЬКЕ» : офіційний сайт. URL: http://bondarivske.pat.ua (дата звернення 25.11.2017).
12. Олександренко І. В. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 6. С. 419–426.

T. V. Polova, Y. V. Kravtsova

ANALYSIS OF LIQUIDITY OF THE ENTERPRISE BY EXAMPLE PJSC«BONDARIVSKE»

Summary

The article the economic essence was investigated and a comparison was made concepts of "liquidity" and "solvency". The problems related to the analysis of the liquidity of the balance of Ukrainian enterprises for today, namely: the absence of a credible and complex liquidity assessment, which would really enable enterprises to manage the weaknesses of their activities and make the right managerial decisions for their effective further work, are presented. The interpretation of the definition of "liquidity" and "solvency" is presented by famous economists. Established that the liquidity of an enterprise reflects its ability to settle its current liabilities with available working resources by quickly converting them into cash, and solvency identifies the ability of the company to calculate their current liabilities only cash available at the enterprise and their equivalents. That is, the concept of liquidity is wider than the concept of solvency of the enterprise. The classification of assets is presented, depending on the degree of liquidity, and liabilities of the balance according to the urgency of their payment. The indicators of liquidity of agricultural enterprise PJSC "BONDARIVSKE" for the period 2015-2017 are calculated and analyzed. It is established that during the years 2015-2017 the liquidity of the balance sheet of PJSC "BONDARIVSKE" is absolute, which indicates the adequacy of the company's own circulating assets, which ensures its financial stability. It has been determined that in order to improve the efficiency of the activity and financial position in general, it is expedient to apply high-quality and efficient cash flow planning to the management of the enterprise, since the solvency of the enterprise and the liquidity of its assets depend on the ability to generate them in a timely and sufficient amount.

Keywords: liquidity; solvency; financial reporting; financial stability; balances heet; assets; liabilities.

References

1. Berzhanir, I. A. and others (2016), Diahnostyka pokaznykiv likvidnosti pidpryiemstv. Finansove zabezpechennia staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Diagnostics of liquidity indicators of enterprises. Financial Support to the Sustainable Development of the Ukrainian Economy], FOP Zhovtyi O. O., Uman, Ukraine, pp.151–156.
2. Sarapina, O. A. (2012), "System analysis of the financial state of the enterprise: methodology and directions of improvement ", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, vol. 2, pp. 47–58.
3. Doroshenko, A. P.(2010), "Assessment of liquidity and solvency in the context of diagnosticsgeneral financial status of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 3, [Online], available at: www.economy.nauka.com.ua.
4. Tkachenko, I. P. (2018), Finansovyi analiz: konsp. lekts.dlia stud. usikh form navch. [A summary of lectures for students of all forms of study], DDTU, Kamianske, Ukraine, p. 223, [Online], available at: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/36/7-36-kl92.pdf.
5. Bazilinska, O. Ya.(2011), Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka [Financial Analysis: Theory and Practice], 2-nd. ed,. Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, p. 328.
6. Shkolnyk, I. O. (2016), Finansovyi analiz [Financial Analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, p. 368, [Online], available at: http://cul.com.ua/preview/fash.pdf.
7. Berdar, M.M. (2010), Finansy pidpryiemstv [Business Finance],Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, p. 352.
8. Luchko, M. R. Zhukevych, S. M. and Farion, A. I. (2016), Finansovyi analiz [Financial Analysis], TNEU, Ternopil, Ukraine, p. 302.
9. Sokolska, R. B. Zelikman, V. D. and Akimova, T. V. (2016), Finansovyi analiz [Financial Analysis], part 2, Spetsialni metody finansovoho analizu, NMetAU, Dnipro, p. 76.
10. Mnykh, Ye. V. (2014), Finansovyi analiz [Financial Analysis], KNTU, Kyiv, Ukraine, p. 536.
11. PJSC "BONDARIVSKE": official site, [Online], available at: http://bondarivske.pat.ua (Accessed 25.11.2017).
12. Oleksandrenko, I. V. (2014), " Diagnostics of liquidity and solvency of the enterprise ", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 419–426.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 5251

Відомості про авторів

Т. В. Польова

к. е. н., доц., доцент кафедри обліку та інформаційних технологій в бізнесі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

T. V. Polova

Candidate of Economics, аssociate professor of the department of Accounting and information technology in business Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University


Ю. В. Кравцова

магістрант кафедри обліку та інформаційних технологій в бізнесі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Y. V. Kravtsova

Graduate student of the department of Accounting and information technologies in business of the Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and EconomicsUniversity

Як цитувати статтю

Польова Т. В., Кравцова Ю. В. Аналіз ліквідності балансу підприємства на прикладі прат «бондарівське». Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6584 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.33

Polova, T. V. and Kravtsova, Y. V. (2018), “Analysis of liquidity of the enterprise by example pjsc«bondarivske»”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6584 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.