EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
В. В. Соколовська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.35

УДК: 658: 316.776(045)

В. В. Соколовська

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Анотація

У статті досліджено роль і місце комунікаційної складової в процесі управління, як засобу забезпечення синергетичного ефекту. Визначено комунікаційний механізм – як цілеспрямований процес вирішення комунікаційних завдань на основі сукупності комунікаційних ресурсів, правил, норм формування і розвитку комунікаційних процесів підприємства. Визначено наявність зв’язку між рівнем інформаційної підтримки і ефективністю підприємства. У статті виокремлено роль розвитку комунікацій підприємства у розробці комунікаційної стратегії, спрямованої на усунення розриву між комунікаційними потребами підприємства і сформованим рівнем розвитку комунікацій підприємства. Розглянуто організаційні форми реалізації комунікаційного механізму - комунікаційні програми і заходи. Саме на рівні комунікаційних заходів відбувається перетин комунікаційних процесів з основними підсистемами підприємства (маркетингової, соціальної, технологічної). Визначено фактори ефективності управління комунікаціями, яке орієнтоване на довгострокові інтереси розвитку підприємства. Для вирішення цього завдання необхідно вдосконалення організаційно-економічного механізму управління комунікаціями, що забезпечує реалізацію основних етапів управління комунікаціями.

Ключові слова: комунікації; управління; комунікаційні ресурси; комунікаційні процеси; стратегія; ефективність.

Література

1. Івашова Н.В. Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового підприємства / Н.В. Івашова, Т.П. Гончаренко // Вісник Української академії банківської справи – 2011. - № 1. – С. 120-126.
2. Комунікативні технології в PR [Електронний ресурс].– URL: http://pidruchniki.com/1494051146654/marketing/komunikativni_tehnologiyi (26.07.2014).
3. Коротков Є.М. і Кузьмина Є.А. Генезис менеджмента / Є.М. Коротков Є.А. Кузьмина// Проблемы теории и практики управления. – 2006– С. 40-47.
4. Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами. – М.: Изд-во РАГС. – 2012. – 394 с.
5. Прус Л.Р. Комунікаційний менеджмент / Л.Р. Прус // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №1. – С. 39-41.
6. Радзієвська С.О. Глобальні економічні процеси та Україна / С.О. Радзієвська // Міжнародна економічна політика. – 2014. – С. 80–104.
7. Холод О. М. Комунікаційні технології: підручник / О. М. Холод. – К. : КиМУ, 2012. – 263 с.
8. Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток / Н.О. Шпак // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 30-33.

V. V. Sokolovsky

PROVIDING BUSINESS MANAGEMENT EFFICIENCY TO MEET MODERN COMMUNICATION FEATURES

Summary

The article investigates the role and place of the communication component in the management process as a means of ensuring synergy effect. The communication mechanism is defined as the purposeful process of solving communication problems on the basis of a set of communication resources, rules, norms of formation and development of communication processes of the enterprise. The link between the level of information support and the efficiency of the enterprise is determined. The article outlines the role of development of communications of the enterprise in the development of a communication strategy aimed at eliminating the gap between the communication needs of the enterprise and the current level of development of enterprise communications. The organizational forms of communicational mechanism realization - communication programs and measures are considered. It is at the level of communication activities that the intersection of communication processes with the main subsystems of the enterprise (marketing, social, technological). The factors of communication management efficiency are determined, which is oriented on long-term interests of enterprise development. To solve this problem it is necessary to improve the organizational and economic mechanism of communication management, which ensures the implementation of the main stages of communication management.

Keywords: communication; management; communication resources; communication processes; strategy; efficiency.

References

1. Ivashova, N.V. and Honcharenko, T.P. (2011), "Modern approach to the formation of the industrial enterprise communication system", Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, vol. 1, pp. 120-126.
2. Communicative technologies in PR, [Online], available at: http://pidruchniki.com/1494051146654/marketing/komunikativni_tehnologiyi (Accessed 26.07.2014).
3. Korotkov, Ye.M. and Kuzmyna, Ye.A. (2006), "Genesis of Management", Problemy teorii i praktiki upravlenija, pp. 40-47.
4. Orlova, T.M. (2012), Kommunikacionnyj menedzhment v upravlenii jekonomicheskimi sistemami [Communication management in the management of economic systems], Izd-vo RAGS, Moscow, Russia, p. 394.
5. Prus, L.R. (2009), "Communication Management", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 1, pp. 39-41.
6. Radziievska, S.O. (2014), "Global Economic Processes and Ukraine", Mizhnarodna ekonomichna polityka, pp. 80–104.
7. Kholod, O. M. (2012), Komunikatsiini tekhnolohii [Communication Technology], KyMU, Kuiv, Ukraine, p. 263.
8. Shpak, N.O. (2010), "Communication Management: Essence and Development", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 30-33.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 606

Відомості про авторів

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

V. V. Sokolovsky

Ph.D., Associate Professor, the Chief of Management and Administration DepartmentVinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Соколовська В. В. Забезпечення ефективності управління підприємством з урахуванням сучасних комунікаційних особливостей. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6586 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.35

Sokolovsky, V. V. (2018), “Providing business management efficiency to meet modern communication features”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6586 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.