EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА ТА РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ АГРАРНОГО РИНКУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Н. М. Самарець

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.36

УДК: 004: 311.21: 338.43

Н. М. Самарець

ДИНАМІКА ТА РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ АГРАРНОГО РИНКУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Розглянуто питання побудови та регресійного аналізу моделей залежності обсягів споживання населенням України основних продуктів харчування від чинників, які характеризують економічну доступність продовольства: виробництва на одну особу, середньої заробітної плати й середніх цін реалізації сільськогосподарськими підприємствами. У якості базових продуктів обрано овочі, м’ясо, яйця, молоко та ягоди. На основі вибіркових статистичних даних побудовано лінії трендів споживання та виробництва вказаних продуктів у 2000–2017 рр. Результати проведеного оцінювання матриці парних коефіцієнтів кореляції між факторами із використанням алгоритму Феррара–Глобера показали, що між незалежними ознаками існує мультиколінеарність, тому вони не можуть одночасно входити в адекватну лінійну регресійну модель. Для дослідження впливу обраних чинників на обсяги споживання використано мультиплікативну регресію та за допомогою коефіцієнтів еластичності проведено оцінку відносного впливу кожного фактора на залежну змінну. Розраховані коефіцієнти еластичності обсягів споживання продуктів харчування за цінами реалізації мають від’ємні значення, що відповідає їх економічному сенсу.

Ключові слова: продовольча безпека; мультиколінеарність; моделювання; регресійний аналіз; статистична значущість; коефіцієнт еластичності; споживання; виробництво продуктів харчування.

Література

1. Алексейчук В. О. Регресійний аналіз виробництва хлібобулочних виробів в Україні за допомогою нейронних мереж / В. О. Алексейчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 69–73.
2. Васильєва Н. К. Оцінка регіональної продовольчої безпеки України / Н. К. Васильєва // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2018. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/5.pdf
3. Економетрика в електронних таблицях : навч. посіб. / Васильєва Н. К., Мироненко О. А., Самарець Н. М., Чорна Н. О. ; за. заг. ред. Н. К. Васильєвої. – Дніпро : Біла К.О., 2017. – 149 с.
4. Інформатика в LINUX-середовищі : навч. посібник / за ред. Н. К. Васильєвої. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. – 268 с.
5. Карамушка О. М. Економічний розвиток підприємств зернового комплексу в умовах ризиків та глобалізації / О. М. Карамушка // Молодий вчений. – 2016. – № 5(32). – С. 61–64.
6. Келюх О. О. Застосування інформаційних технологій при логістичному підході до процесу екологічних перевезень вантажів аграрного призначення / О. О. Келюх, М. О. Кравець // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2018. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/46.pdf
7. Коротенко Г. М. Диверсификация компетентностей современного студента с учетом расширения спектра применения технологий Big Data / Г. М. Коротенко и др. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении : cб. науч. тр. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – Вып. 94. – С. 87–94.
8. Мороз С. І. Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу / С. І. Мороз, І.І. Шрамко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2(44). – С. 117–122.
9. Нужна С. А. Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності / С. А. Нужна // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – № 3(41). – С. 128–133.
10. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
11. Самарець Н. М. Економетричне моделювання на аграрному ринку продукції овочівництва / Н. М. Самарець // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2(44). – С. 103-108.
12. Сегеда С. А. Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні / С. А. Сегеда // Економіка і суспільство. – 2016. – № 5. – С. 104–109.
13. Samarets N. Application of mathematical models of transportation problems for optimization of agroindustrial production / N. Samarets // The providing of sustainable development of agricultural sector for its innovative base : collective monograph. – Science and Education Ltd, SHEFFIELD. – 2015. – P. 176–183.

N. M. Samarets

DYNAMICS AND REGRESSION ANALYSIS OF THE AGRARIAN FOOD MARKET

Summary

National food security, improving well-being and quality of life are main and urgent problems of the Ukrainian economy. The main component of the food security is the satisfaction of the population needs with environmentally friendly and healthy food products at scientifically-based standards and affordable prices. The solution to this problem is closely related to researches based on empirical data of quantitative relationships between socio-economic factors that determine the amount of food products consumption by the population. An effective mean of determining statistical dependencies is an economic-mathematical modeling, in particular, correlation and regression analysis, which provides tools for economic measurements and a methodology for model parameters estimating. The article studies the questions of building and regression analysis of dependency models of basic foodstuffs consumption volumes by the population of Ukraine based on the indicators characterizing the economic availability of food: per capita output, average wages and average selling prices by agricultural enterprises are considered. As the basic products are selected vegetables, meat, eggs, milk and berries. Based on selected statistical data, the trends of consumption and production of these products in 2000-2017 were constructed. The results of the evaluation of the matrix of paired correlation coefficients between the factors using the Farrar–Glauber test showed that there is multicollinearity between the independent characteristics, therefore they can not simultaneously enter into an adequate linear regression model. To study the influence of selected indicators on consumption volumes, multiplicative regression was used and the relative influence of each factor on the dependent variable was estimated with the help of elasticity coefficients. The calculated elasticity coefficients of the volume of food consumption at sales prices have negative values, which corresponds to their economic sense.

Keywords: food security; multicollinearity; simulation; regression analysis; statistical significance; elasticity coefficient; consumption; food production.

References

1. Alekseychuk, V. A. (2015), “Regression analysis bakery products in Ukraine using neural networks”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu. Serija : Ekonomika i menedzhment, vol. 10, pp. 69–73.
2. Vasyljeva, N. K. (2018), “Assessment of regional food security in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/5.pdf (Accessed 25 Sept 2018).
3. Vasylieva, N. K. Myronenko, O. A. Samarec’, N. M. and Chorna, N. O. (2017), Ekonometryka v elektronnyh tablycjah [Econometrics in spreadsheets], Bila K. O., Dnipro, Ukraine.
4. Edited by Vasylieva, N. K. (2016), Informatyka v LINUX-seredovyschi [Informatics in LINUX-environment], Bila K. O., Dnipropetrovsk, Ukraine.
5. Karamushka, O.M. (2016), “Economic development of enterprises grain of the complex in the conditions of risks and globalization”, Young Scientist, vol. 32, no. 5, pp. 61–64.
6. Keliukh, О. and Kravets, M. (2018), “The use of information technology in the logistic approach to the process of environmental transportation of agrarian purposes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/46.pdf (Accessed 25 Sept 2018).
7. Korotenko, G.M. (2016), “Diversification of competencies for the modern student subject to expansion of applications for Big Data technologies”, Stroitelstvo, materialovedeniye, mashinistroyeniye. Seriya: kompyuternyye sistemy i informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii, nauke i upravlenii, vol. 94, pp. 87–94.
8. Moroz, S. and Shramko, I. (2017), “Using of information technologies in agrarian marketing”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, vol. 44, no. 2, pp. 117–122.
9. Nuzhna, S. (2016), “Mathematical aspects of agricultural enterprises design and planning under uncertainty”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, vol. 41, no. 3, pp. 128–133.
10. The official website of State Statistics Service of Ukraine (2018), [Online], available at : http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Sept 2018).
11. Samarets, N.M. (2017), “Econometric modeling in the agrarian market of vegetable production”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, vol. 44, no. 2, pp. 103–108.
12. Seheda, S.A. (2016), “The current level of food security in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 5, pp. 104–109.
13. Samarets, N. (2015), “Application of mathematical models of transportation problems for optimization of agroindustrial production”, The providing of sustainable development of agricultural sector for its innovative base : collective monograph, Science and Education Ltd, Sheffield, England, pp. 176–183.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1141

Відомості про авторів

Н. М. Самарець

к. т. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

N. M. Samarets

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Самарець Н. М. Динаміка та регресійний аналіз аграрного ринку харчової продукції. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6587 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.36

Samarets, N. M. (2018), “Dynamics and regression analysis of the agrarian food market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6587 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.