EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.37

УДК: 005.584.1:331.45

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Уточнено понятійний апарат з питань моніторингу кадрової безпеки підприємства, а саме сутність понять “кадрова безпека підприємства”, “моніторинг кадрової безпеки підприємства”, “система моніторингу кадрової безпеки підприємства”. Розроблено форми аналітичних таблиць для формування інформаційного забезпечення моніторингу кадрової безпеки підприємства. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи моніторингу кадрової безпеки підприємства за рахунок виділення основних і допоміжних підсистем, розробки системи стандартизованих показників та форми діагностичної карти. Цей науково-методичний підхід має універсальний характер, є формалізованим і простим у практичному застосуванні. Обґрунтовано серед основних підсистем виділення підсистеми спостереження, оцінювання та попередження загроз кадровій безпеці, а серед допоміжних – цільової та інформаційної. У рамках цільової підсистеми обґрунтовано мету, завдання, принципи, суб’єкти та об’єкти моніторингу кадрової безпеки підприємства. Інформаційна підсистема представлена як сукупність напрямів моніторингу, джерел інформації та банку загроз кадровій безпеці за напрямами моніторингу. У складі підсистеми спостереження виділено об’єкти, методи, процес та результати спостереження. Підсистема оцінювання повинна включати критерії оцінювання, систему показ¬ників моніто¬рин¬гу, процес оцінювання та аналітичні таб¬лиці за резуль¬та¬тами оцінки. У складі підсистеми попередження загроз кадровій безпеці виділено: проблемні показники, рівень кадрової безпеки за окремими групами показників, діагностичну карту кадрової безпеки, загрози кадровій безпеці і способи їх попередження. Запропоновано систему показників моніторингу кадрової безпеки підприємства в контексті її видів: професійної, антиконфліктної, мотиваційної, соціальної, інтелектуальної, безпеки колективної праці та безпеки кадрової інформації. Розглянуто методику розрахунку інтегрального показника оцінки рівня кадрової безпеки в цілому та за її видами.

Ключові слова: безпека; кадрова безпека; моніторинг; моніторинг кадрової безпеки; система моніторингу кадрової безпеки.

Література

1. Ареф’єва О. В. Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / О. В. Ареф’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 95 – 100.
2. Васильчак С.В. Кадрова безпека підприємства – основа економічного розвитку / С. В. Васильчак, І. Р. Мацюняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.12. – С. 122 ¬– 128.
3. Герасименко О. М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб'єкта господарювання / О. М. Герасименко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 118 – 124.
4. Гречішкіна А. А. Сутність поняття “кадрова безпека підприємств залізничного транспорту / А. А. Гречішкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки“. – 2014. – Вип. 6. Ч.2 – С. 144 – 146.
5. Кірієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук, ступня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Київський нац. екон. ун-т / А. В. Кірієнко. – К.: Б.в., 2000. – 19 с.
6. Махеда Н. Г. Соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки / Н. Г. Махеда, А. І. Маренич // Фінансовий простів: міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський інститут банківської справи Універси¬тету банківської справи НБУ (м. Київ). – 2012. – № 2(6). – С. 38 – 45.
7. Момот Т. В., Чжан Х. Ю. Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки / Т. В. Момот, Х. Ю. Чжан // Бізнес Інформ. – 2015. – №8. – C. 266 – 271
8. Назарова Г. В. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства / Г. В. Назарова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журн. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 2010. – Вип. 15. – С. 34 – 37.
9. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємни¬цьких структур / Н. Й. Реверчук. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.
10. ISO 9000: 2001 “Державний стандарт України “ Системи управління якістю. Основні положення та словник”. – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

S. V. Mishyna, О. Y. Mishyn

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES OF FORMATION OF SYSTEM OF MONITORING OF PERSONNEL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The conceptual apparatus was clarified on issues of monitoring personnel security of an enterprise, namely the essence of the concepts “personnel security of an enterprise”, “monitoring personnel security of an enterprise”, “system of monitoring personnel security of an enterprise”. Forms of analytical tables for formation of information support of monitoring of personnel security of the enterprise have been developed. The scientific and methodical approach to the formation of a system for monitoring the personnel security of an enterprise has been improved by identifying the main and auxiliary subsystems, developing a system of standardized indicators and the form of a diagnostic map. This scientific and methodological approach has a universal character, is formalized and simple in practical application. Among the main subsystems the allocation of the subsystems of observation, assessment and prevention of threats to personnel security has been substantiated, while among the auxiliary subsystems targeted and informational ones have been substantiated. Within the target subsystem, the goal, objectives, principles, subjects and objects of monitoring personnel security of the enterprise are justified. The information subsystem is presented as a set of monitoring directions, information sources and a personnel security threat bank in monitoring directions. The monitoring subsystem includes objects, methods, process and results of observation. The evaluation subsystem should include evaluation criteria, a system of monitoring indicators, an evaluation process and analytical tables on the results of evaluation. In the subsystem of warning of threats to personnel security, the following are highlighted: problem indicators, the level of personnel security for individual groups of indicators, a diagnostic card of personnel security, threats to personnel security and ways to prevent them. A system of indicators for monitoring personnel security of an enterprise in the context of its types is proposed: professional, anti-conflict, motivational, social, intellectual, safety of collective labour and the security of personnel information. The method of calculating the integral indicator for assessing the level of personnel security is considered in general and by its types.

Keywords: security; personnel security; monitoring; personnel security monitoring; personnel security monitoring system.

References

1. Aref'ieva, O. V. (2008), “Personnel component in the system of economic security of machine-building enterprises”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 95 – 100.
2. Vasyl'chak, S.V. and Matsiuniak, I. R. (2009), “Personnel security of the enterprise - the basis of economic development”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, no. 19.12, pp. 122 ¬– 128.
3. Herasymenko, O. M. (2012), “Modeling the system for ensuring personnel security of an enterprise”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 2 , pp. 118 ¬– 124.
4. Hrechishkina, A. A. (2014) “The essence of the concept “personnel security of railway transport enterprises”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky, no. 6.2, pp. 144 – 146.
5. Kiriienko, A. V. (2000) “The mechanism for achieving and maintaining the economic security of an enterprise”, Ph.D. Thesis, Economics of an enterprise and organization of production, National Economic University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
6. Makheda, N. H. and Marenych, A. I. (2012) “Socially-motivational components of personnel security”, Finansovyj prostiv: mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 2(6), pp. 38 – 45.
7. Momot, T. V. and Chzhan, Kh. Yu. (2015) “Definition of personnel security indicators as part of financial and economic security”, Biznes Inform, vol. 8, pp. 266–271.
8. Nazarova, H. V. (2010) “Prerequisites for creating an enterprise personnel security system”, Rehional'ni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 15, pp. 34 –37.
9. Reverchuk, N. J. (2004) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemnyts'kykh struktur [Management of economic security pidpriemnik structures], LBI NBU, L'viv, Ukraine.
10. State Standard of Ukraine (2001) “ISO 9000: 2001 “Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk” [ISO 9000: 2001 “Quality Management Systems. The main provisions and vocabulary”], Derzhstandart, Кyiv, Ukraine.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 622

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. V. Mishyna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Y. Mishyn

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Науково-практичні засади формування системи моніторингу кадрової безпеки на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6588 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.37

Mishyna, S. V. and Mishyn, О. Y. (2018), “Scientific and practical bases of formation of system of monitoring of personnel security of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6588 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.