EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА)
Г. Б. Нестеренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.39

УДК: 338.2:502.3](477.83)

Г. Б. Нестеренко

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА)

Анотація

Проаналізовано екологічний стан атмосферного повітря у м. Львові. Визначено основні проблеми, що спричиняють надмірне забруднення повітря. Зокрема основним джерелом 90% всіх викидів є автомобільний транспорт. Установлено, що потенційні збитки від недосконалої планувальної структури міста в сукупності з інтенсивним транспортним потоком, які призводять до заторів, можуть становити близько 756 млн грн. При цьому головними економічними інструментами, здатними покращити ситуацію у повітроохоронній сфері, мікросубсидування та пільгове кредитування для розвитку екологічно чистих видів міського транспорту, система знижок і компенсацій покупцям електромобілів, введення додаткових платежів користувачам застарілих транспортних засобів та удосконалення державного законодавства, що регулює їх ввіз і розмитнення з інших країн. Запропонований комплекс економічних важелів сприятиме зниженню навантаження на довкілля, поширенню екологоорієнтовної продукції та технологій, запобігатиме значним економічним збиткам унаслідок перевантаження транспортної інфраструктури, дасть змогу накопичити кошти для проведення модернізації виробничого сектору міста і створення нових робочих місць, а також покращить екологічну свідомість населення.

Ключові слова: атмосферне повітря; економічні важелі; викиди; шкідливі речовини; місто.

Література

1. Ухвала № 1881 від 27.04.2017 «Про затвердження Комплексної екологічної програми на 2017-2022 роки для міста Львова» [Електронний ресурс] // Львівська міська рада. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/90D7918C562FD4EDC225811D0045FBBF?OpenDocument.
2. Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної безпеки / [М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016.– 455 с.
3. Екологічна модернізація в системі охорони атмосферного повітря в регіонах України / [А.В. Степаненко, Г.О. Обиход, А.А. Омельченко та ін.]. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – 285 с.
4. Forty years of improvements in European air quality: regional policy-industry interactions with global impacts [Електронний ресурс] / [M. Crippa, G. Janssens-Maenhout, F. Dentener та ін.] // Atmos. Chem. Phys.. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.atmos-chem-phys.net/16/3825/2016/acp-16-3825-2016.pdf.
5. «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області в 2017 році» – Львів: Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 2018. – 349 с.
6. У ДФС назвали кількість авто на єврономерах і ТОП-5 країн, з яких завезли машини [Електронний ресурс] // УНІАН. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://economics.unian.ua/transport/2381705-u-dfs-nazvali-kilkist-avto-na-evronomerah-i-top-5-krajin-z-yakih-zavezli-mashini.html.
7. Стрілець І. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська. // Конструктивна географія і геоекологія. – 2015. – №2. – С. 179–186.
8. Бюджет Львова на 2018 рік [Електронний ресурс] // Львівська міська рада. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/2018.
9. Рішення № 2 від 05.01.2018 «Про затвердження Концепції розвитку електромобільності м. Львова» [Електронний ресурс] // Львівська міська рада. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/DBFCBE00101E49FCC225820C00361C5F?OpenDocument.

H. B. Nesterenko

ECONOMIC INSTRUMENTS OF MUNICIPAL POLICY IN THE FIELD OF AIR PROTECTION ON THE EXAMPLE OF LVIV CITY

Summary

The article analyzes ecological conditions of air in Lviv city. It is considered that one of the most important components of the environment is air quality. It provides physical, chemical processes and functioning of the biosphere. It is noted that permanent stagnation of the state's development exacerbates the problem of pollution of the air of the cities especially in big regional centers as Lviv city and other. This can cause to large-scale negative environmental impacts and deterioration of public health. The work stresses the main problems, causing excessive air pollution. Among the principal sources of pollution, the author of the work specifies road traffic, which produces above 90% of emissions. It is determined that potential losses from imperfect planning structure of the city in complex with intensive traffic flow, which causes traffic jams, constitute almost 756 million UAH. However, the main economic instruments, which can improve the situation in the field of air protection, include such tools as microgrants and privileged crediting for development of ecologically clean kinds of city traffic, system of discounts and reimbursement to buyers of electric vehicles, introduction of additional payments to users of old cars and improvement of the national laws, regulating import and customs clearance of vehicles from other countries. The research proposes a complex of economic instruments, which will secure a reduction of load on the environment, prevent considerable economic losses due to overloading of traffic infrastructure, contribute to distribution of environment-focused products and technologies, supply accumulation of funds for modernization of production sector of the city and creation of new job positions, as well as improve ecological thinking of population.

Keywords: air; economic instruments; emissions; harmful substances; city.

References

1. Lviv city council (2017), “Decision No. 1881 of 27.04.2017 “On Approval of the Integrated Environmental Program for 2017-2022 for Lviv City””, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 3 October 2018).
2. Khvesyk, M.A. Stepanenko, A.V. Obikhod, A.O. and other (2016), Ekologichna modernizaciya v sy`stemi pry`rodno-texnogennoyi ta ekologichnoyi bezpeky` [Ecological modernization of the system of natural-technogenic and ecological safety], Derzhavna ustanova “Insty`tut ekonomiky` pry`rodokory`stuvannya ta stalogo rozvy`tku Nacional`noyi akademiyi nauk Ukrayiny`”, Kyiv, Ukraine.
3. Stepanenko, A.V. Obikhod, A.O. Omelchenko, A.A. and other (2016), Ekologichna modernizaciya v sy`stemi pry`rodno-texnogennoyi ta ekologichnoyi bezpeky` [Ecological modernization in the system of air protection in the regions of Ukraine], Derzhavna ustanova “Insty`tut ekonomiky` pry`rodokory`stuvannya ta stalogo rozvy`tku Nacional`noyi akademiyi nauk Ukrayiny`”, Kyiv, Ukraine.
4. Atmos. Chem. Phys. (2016), “Forty years of improvements in European air quality: regional policy-industry interactions with global impacts” available at: https://www.atmos-chem-phys.net/16/3825/2016/acp-16-3825-2016.pdf. (Accessed 3 October 2018).
5. Department of Ecology and Natural Resources of State Administration in Lviv Region (2018), Regional`na dopovid` pro stan navkoly`shn`ogo pry`rodnogo seredovy`shha u L`vivs`kij oblasti v 2017 roci [Regional report on the state of the environment of the Lviv region in 2017], Lviv, Ukraine.
6. UNIAN (2018), “SFS has named the number of cars with European car license plate and TOP-5 countries, importers of vehicles into Ukraine" available at: https://economics.unian.ua/transport/2381705-u-dfs-nazvali-kilkist-avto-na-evronomerah-i-top-5-krajin-z-yakih-zavezli-mashini.html (Accessed 3 October 2018).
7. Strilets, I. and Petrovska, M. (2015) “Estimation of air quality in Lviv city”, Konstrukty`vna geografiya i geoekologiya, vol.2, pp.179-186.
8. Lviv city council (2018), “Budget of Lviv for 2018”, available at: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/2018 (Accessed 3 October 2018).
9. Lviv city council (2017), “Decision No. 2 of 01.05.2018 “On Approval of the Concept of Development of Electromobility in Lviv city””, available at: https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/DBFCBE00101E49FCC225820C00361C5F?OpenDocument (Accessed 3 October 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 568

Відомості про авторів

Г. Б. Нестеренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри земельного кадастру,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

H. B. Nesterenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Land Cadastre,Lviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Нестеренко Г. Б. Економічні важелі муніципальної політики у сфері охорони атмосферного повітря (на прикладі м. львова). Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6590 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.39

Nesterenko, H. B. (2018), “Economic instruments of municipal policy in the field of air protection on the example of lviv city”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6590 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.