EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ЕТАП НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Л. П. Сай, Л. Й. Гнилянська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.40

УДК: 658.5:504.03

Л. П. Сай, Л. Й. Гнилянська

ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ЕТАП НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розкрито сутність категорії «екологічна підготовка виробництва» як цілеспрямованого процесу, який направлений на моніторинг етапів життєвого циклу продукції з метою виявлення факторів, які мають антропогенного і техногенного навантаження, і попередження, ліквідації чи зменшення їх негативного впливу та економії невідновних ресурсів в результаті врахування відповідних екологічних норм на етапах науково-технічної підготовки виробництва (НТПВ). Обгрунтовано особливості її взаємозвʼязку з етапами НТПВ через окреслення конкретних видів робіт з екологічної підготовки, які реалізуються на цих етапах, шляхом встановлення екологічних норм і вимог яким повинні відповідати продукція, процес, предмети і засоби виробництва, її упакування, збереження, реалізація та розподіл експлуатація, утилізації після використання, та моніторингу за їх виконанням на етапах життєвого циклу з метою запобігання, зменшення чи ліквідації негативного впливу на навколишнє середовище. Окреслено основні функції екологічної підготовки виробництва, а саме: формування екологічної політики підприємства з врахуванням вимог зовнішнього середовища і можливостей підприємства; моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища на предмет виявлення екологічно небезпечних наслідків, які виникли внаслідок господарської діяльності підприємства, або факторів, що їх спричинили чи можуть спричинити; окреслення заходів з екологічної підготовки із зазначенням пріоритетних напрямків їх реалізації на етапах НТПВ, згідно екологічних норм і стандартів; контроль за процесом виконання екологічних заходів і корекція відхилень. Запропоновано використання екологічних карт як інструмента інформування виконавців щодо екологічних норм, які мають бути реалізовані на етапах НТПВ.

Ключові слова: науково-технічна підготовка виробництва; екологічна підготовка; екологічно чиста продукція; екологічно чисте виробництво; інноваційна продукція.

Література

1. Андрєєва Н.М, Харічков С.К. Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні //Економіст. – 2010. - № 10. – С. 25-29.
2. Алєксєєв І.В. Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв // Інновації: проблеми науки і практики: монографія. — Харків: ВД "Інжек", 2006. — С. 294— 316.
3. Буркинський Б.В. Екологiчно чисте виробництво. Науковi засади впровадження та розвитку/ Б. Буркинський // Вiсник Нацiональної академiї наук України. - 2006. - № 5. - С. 11-17.
4. Васильков В.Г. Організація виробництва : [навч. посіб.] / В.Г. Васильков. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.
5. Гіндес, О. Г. Процеси формування протизатратного механізму у системі раціоналізації природокористування [Текст] / О. Г. Гіндес // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2011. – № 10. – С. 75-78.
6. Гриньова В.М. Організація виробництва: Навчальний посібник/ Валентина Гриньова, Марина Салун,; М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. - 550 с.
7. Дорошенко І. О. Інноваційний розвиток України : передумови та перспективи [Електронний ресурс] /І. О. Дорошенко // Режим доступу : www.pdaa.com.ua/np/pdf/46.pdf.
8. Єсіна В.О. Аналіз основних чинників екологізації економіки / В.О. Єсіна, А.О. Домніна // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Серія «Економічні науки». – Харків. – 2013. – Вип. 111. – С.89-96.
9. Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління: монографія / Жарова Л. В., Какутич Є. Ю., Хлобистов Є. В.; за ред. акад. Б.М. Данилишина. – Суми: Університетська книга, 2009. – 200 с.
10. Ипатов М.И. Организация и планирование машиностроительного производства: Учеб. для машиностр. спец. вузов / М.И. Ипатов, М.К. Захарова, К.А. Грачева и др.; Под ред. М.И. Ипатова, В.И. Постникова и М.К. Захаровой. – М.: Высш. шк., 1988. – 367 с.
11. Кузьмін О.Є. Особливості управління науково-технічною підготовкою виробництва на машинобудівному підприємстві / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук."техн. праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2009. — № 197. — С. 245—249
12. Пашкевич М. С. Екологізація виробництва підприємств України./ М. С Пашкевич Т. О, Паламарчук//[Електронний ресурс] Ефективна економіка- 2012- № 12, Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1624
13. Передрій А. Е. Ю. Інтеграція науково-технічної підготовки виробництва в світовому інформаційному просторі / А. Е. Ю. Передрій // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. — 2016. — № 28. — С. 18-21
14. Рижиков В.С. Організація виробництва :навчальний посібник/ Рижиков В.С., Панков В.А. – Краматорск, ДДТІ, 2004. – 240 с.
15. Тян Р. Б. Організація виробництва: Навч. пос. / Р. Б. Тян, І. Б. Багрова. За ред. І. В. Багрової. — Дніпропетровськ : ДДФЕІ, 2003. — 191 с.
16. Хумарова Н. І. Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств. // Вісник економічної науки України. - 2008. – №2. – С.155-160
17. Череп А. В. Сутність та організація екологічно чистого виробництва на підприємствах машинобудування / А. В. Череп, В. В. Лашкарава // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 29. - С. 358-366. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2015_29_52.

L. P. Say, L. Y. Gnylianska

ECOLOGICAL PREPARATION AS A STADIUM OF SCIENTIFIC TECHNOLOGY PREPARATION FOR MANUFACTURE OF INNOVATIVE PRODUCTION

Summary

The article describes the essence of the category "ecological preparation for manufacture " as a purposeful process, which is aimed at monitoring the stages of the product life cycle in order to prevent factors that have anthropogenic and man-caused load, and prevent, eliminate or reduce the negative impact and save on non-renewable resources as a result of taking into account relevant ecological norms at the stages of the STDM. The peculiarities of its interrelation with the stages of STDM are substantiated through the delineation of specific types of work on ecological preparation, which are implemented at these stages, by establishing environmental norms and requirements which must be met to products, process, objects and means of production, its packaging, conservation, implementation and distribution of exploitation, utilization after use, and monitoring of their implementation at the stages of the life cycle in order to prevent , reducе or eliminatе the negative impact on the environment. The basic functions of ecological preparation for manufacture, namely, are outlined: the formation of ecological policy of the enterprise, taking into account the requirements of the environment and capabilities of the enterprise; monitoring of the internal and external environment for the purpose of identifying the ecologically hazardous consequences that arose as a result of the economic activity of the enterprise or the factors that caused or may cause it; definition of ecological education activities with the indication of priority directions of their implementation at the stages of STDM, in accordance with ecological norms and standards; control over the process of implementation of ecological measures and correction of deviations. The use of ecological maps as a tool for informing the performers about ecological norms, which should be implemented at the stages of the STDM, is proposed.

Keywords: scientific technology decign of manufacture; ecological preparation ecological; ecologically cleanly products; ecologically cleanly manufacture; innovative products.

References

1. Andrieieva, N.М. and Kharichkov, S.К. (2010), “Ecologically clean production: institutional preconditions, ways and mechanisms of their activation in Ukraine ”, Ekonomist, vol. 10, pp. 25-29.
2. Alieksieiev, I.V. (2006), Modeliuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva na stadii naukovotekhnichnoi pidhotovky vyrobnytstva [Modeling the innovative development of enterprises at the stage of scientific and technical preparation of production], Inzhek, Kharkiv, Ukraine
3. Burkynskyi B.V. (2006), “Ecologically clean production”, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, vol. 5, pp. 11-17.
4. Vasylkov, V.H. (2003), Orhanizatsiia vyrobnytstva [Organization of production], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Hindes, O. H. (2011), “Processes of forming of antiexpense mechanism are in thesystem of rationalization of природокористування” Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 75-78
6. Hrynova, V.М. (2005), Orhanizatsiia vyrobnytstva [Organization of production], Kharkivskyi INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
7. Doroshenko, I. O. “Innovative development of Ukraine : of pre-condition andprospect” [Online], vol. 8, available at: http:// www.pdaa.com.ua/np/pdf/46.pdf
8. Iesina, V.O. (2013), “Analysis of basic factors of ecologization of economy”, Komunalne hospodarstvo mist: Nauk.-tekhn. zb. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 111, pp. 89-96
9. Zharova, L.V. Kakutych, Ye. Yu. and Khlobystov, Ye. V. (2009), Ekolohichne pidpryiemnytstvo ta ekolohizatsiia pidpryiemnytstva: teoriia, orhanizatsiia, upravlinnia [Ecological entrepreneurship and environmentalization of entrepreneurship: theory, organization, management], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine
10. Ypatov, M.Y, Zakharova, M.K, Hracheva, K.A. (1988 ), Orhanyzatsyia y planyrovanye mashynostroytelnoho proyzvodstva [Organization and planning of engineering production], Vyssh. shk., M.
11. Kuzmin, O.Ie. and Alieksieieva, S.I. (2009), “Features of management of scientific and technical preparation of production in machine-building enterprise”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk. tekhn. prats.,vol. 197, pp. 245-249.
12. Pashkevych, V.S. and Palamarchuk, T. O. (2012), “Ecologization of production of enterprisesof Ukrain”, Efektyvna ekonomika [Online], vol. 12, available at:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1624
13. Peredrii, A. E. Yu. (2016), “Integration of the scientific and technical preparation of production in the global information space”, Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI" , vol. 28, pp. 18-21
14. Ryzhykov, V.S. and Pankov, V.A. (2004), Orhanizatsiia vyrobnytstva [Organization of production], DDTI, Kramatorsk, Ukrain
15. Tian, R. B. and Bahrova, I. B. (2003) Orhanizatsiia vyrobnytstva [Organization of production], DDFEI, Dnipropetrovsk, Ukrain
16. Khumarova, N. I. (2008), “Ecologization of innovative strategies for the reduction of othogonal productions”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 155-160
17. Cherep, A. V. and Lashkarava, V. V. (2015), “The nature and organization of cleaner production at enterprises of mechanical engineering” [Online], vol . 29, available at: http: ://VES.PSTU.EDU/ARTICLE/VIEW/52336/48243

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 224

Відомості про авторів

Л. П. Сай

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

L. P. Say

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv


Л. Й. Гнилянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

L. Y. Gnylianska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Як цитувати статтю

Сай Л. П., Гнилянська Л. Й. Екологічна підготовка як етап науково-технічної підготовки виробництва інноваційної продукції. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6591 (дата звернення: 18.04.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.40

Say, L. P. and Gnylianska, L. Y. (2018), “Ecological preparation as a stadium of scientific technology preparation for manufacture of innovative production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6591 (Accessed 18 Apr 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.