EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
О. М. Карамушка, С. І. Мороз

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41

УДК: 338.3:633.1:633.8]-047.41

О. М. Карамушка, С. І. Мороз

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Анотація

Значну роль у розвитку аграрного напрямку економіки України займають зернові та олійні культури. Зерновий клин представлено трьома основними культурами пшеницею, ячменем та кукурудзою. Олійний напрям зосереджується на вирощуванні насіння соняшника, сої та ріпаку. Експортний потенціал зернових становить близько 50 % від загального виробництва. Щорічні надходження від реалізації зернових і олійних культур становлять 6,5 та 1,7 млрд доларів США відповідно.
Досліджено основні економічні показники виробництва і реалізації зернових та олійних культур. Проведено аналіз в розрізі кожної обраної культури з визначенням рівня рентабельності, товарності, обсягу ринку зернових та олійних культур
Встановлено, що період розвитку ринкових відносин в Україні вибір стратегії розвитку виробництва зернових і олійних культур в значній мірі залежить від інноваційного потенціалу, наступальної інноваційної політики, переходу до ширшого використання інтелектуального капіталу та інформаційних ресурсів. Сучасний період розвитку економіки характеризується впровадженням нових технологій і випуском наукоємної продукції, що потребує більш глибоких знань і вмінь практичного використання досвіду та кваліфікації працівників, організаційної культури, здатності продуктивно перетворювати та оцінювати інформацію.

Ключові слова: зернові та олійні культури; валовий збір; рівень рентабельності; товарність; ринкова вартість; інноваційний розвиток.

Література

1. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія / Саблук П. Т. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 372 с.
2. Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків рослинницької продукції в Україні та світі : монографія / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, О. В. Боднар та ін. ; за ред. О. М. Шпичака. - К. : «ННЦ«ІАЕ», 2015. - 336 с.
3. Васильєва Н. К. Прогнозування цін у галузі рослинництва в Україні та регіонах // Економічний часопис–ХХІ. – 2013. – № 11–12 (2). – С. 26–29.
4. Дмитрієва В.А. Економічні коливання незалежної України: нелінійний аналіз криз та стійкості: Монографія. – Дніпропетровськ: Видавництво, Доміанта Прінт, 2015.-116 с.
5. Економетрика в електронних таблицях : навч. посібник / Н.К. Васильєва, О.А. Мироненко, Н.М. Самарець, Н.О Чорна; за. заг. ред. Н.К. Васильєвої. – Дніпро: Біла К.О., 2017. – 149 с.
6. Інформатика в LINUX-середовищі : навч. посібник / за ред. Н.К. Васильєвої. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. – 268 с.
7. Карамушка О.М. Підвищення конкурентоспроможності виробників зернових культур в Україні / О.М. Кара¬мушка // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №2. – С. 188-192.
8. Карамушка О.М. Економічний розвиток підприємств зернового комплексу в умовах ризиків та глобалізації / О.М. Кара¬мушка // Молодий вчений. – 2016. – №5 (32). – С. 61-64.
9. Мороз С.І. Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу / С.І. Мороз, І.І. Шрамко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2. – С. 117–122.
10. Мороз С.І. Інформаційне забезпечення ціноутворення на аграрну продукцію / С.І. Мороз // Агросвіт. – 2011. – № 6. – С. 22–24.
11. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / За ред. М.В. Зубця. – К. : Аграрна наука, 2010. – 986 с.
12. Нужна С. А. Оцінка економічного ризику сільськогосподарських підприємств / С. А. Нужна // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 51-59.
13. Нужна С. А. Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності / С.А. Нужна // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №3. – С. 128-133.
14. Саблук П.Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П.Т. Саблук // Економіка України. – 2008. – № 12. –
С. 4-18.
15. Самарець Н.М. Використання інформаційних технологій у статистичному аналізі даних для аграрних підприємств / Н.М. Самарець, Є.М. Харченко, Н.О. Чорна // Агросвіт. – 2013. – № 20. – С. 14–20.
16. Самарець Н. М. Економетричне моделювання на аграрному ринку продукції овочівництва / Н. М. Самарець // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2(44). – С. 103-108.
17. Статистичний збірник “Рослинництво України за 2017 рік.” – К. : Державний комітет статистики України, 2018. – 180 с.
18. Статистичний збірник “Сільське господарство України за 2017 рік.” – К. : Державний комітет статистики України, 2018. – 392 с.
19. Шрамко І.І. Економiчний аналiз технiчного розвитку природного агровиробництва олiйних культур / І.І. Шрамко // Економічний простір. – 2015. – № 101. – С. 115-128.
20. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
21. Vasylieva N. K. Cluster models of households’ agrarian production development // Економічний часопис–ХХІ. – 2016. – № 3–4(2). – C. 13–16.
22. Vasylieva N. K., Vinichenko I. I., Katan L. I. Economic and mathematical evaluation of Ukrainian agrarian market by branches // Економічний часопис –ХХІ. – 2015. – № 9–10. – С. 41–44.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 4083

Відомості про авторів

О. М. Карамушка

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро


С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Як цитувати статтю

Карамушка О. М., Мороз С. І. Аналіз виробництва зернових та олійних культур в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41

Karamushka, О. M. and Moroz, S. I. (2018), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.