EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛАНКИ В ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ
Е. О. Ковтун, Н. О. Сафонюк, К. Ю. Гусак

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.42

УДК: 339.56(045)

Е. О. Ковтун, Н. О. Сафонюк, К. Ю. Гусак

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛАНКИ В ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ

Анотація

У статті досліджено основні проблеми розвитку посередницької ланки на підприємствах України. Здійснено загальні висновки щодо сучасного стану, закономірностей розвитку, проблем існування та формування посередництва – як основної ланки діяльності підприємств. І також розглянуто окремі напрямки досліджень зовнішньоторговельних посередників: їх визначення, класифікація, оцінка обсягу наданих повноважень, правове підґрунтя співробітництва, оцінка ефективності їх діяльності тощо. Також вивчено процеси купівлі-продажу, які безумовно, є важливою складовою торговельно-посередницької діяльності. Досліджено основні засади організації ефективного посередництва в зовнішньоекономічній діяльності, та визначення сутності посередницької діяльності. Розглянуто правову природу посередництва в регулюванні зовнішньоторговельних операціях на світовому ринку. Узагальнено теоретичні положення щодо економічної сутності посередництва, а також діяльності посередників в сучасних умовах. Розглянуто основні аспекти вивчення прямого та опосередкованого маркетингу, в діяльності посередників у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Проаналізовано типи посередників на світовому ринку, запропоновано систему вирішення проблем у діяльності посередників, та охарактеризовано основні функції посередників. Розглянуто комплексний аналіз теоретичних проблем регулювання посередництва у сфері господарювання, а також тих господарських відносин, що виникають при здійсненні посередницької діяльності, умов, необхідних для провадження цієї діяльності, вироблення теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання посередницької діяльності в Україні. А також узагальнили та систематизували існуючі теоретичні розробки щодо посередництва у сфері господарювання, з’ясували вплив економічних чинників на сучасне господарсько-правове розуміння посередництва.

Ключові слова: міжнародна торгівля; посередники; імпортери; експортери; міжнародний ринок; маркетинг; зовнішньоторговельні операції; прямий маркетинг; опосередкований маркетинг; проблеми посередництва; правове регулювання посередництва.

Література

1. Рум’янцев А. П. Рум’янцева Н. С. (2004) “ Зовнішньоекономічна діяльність ”, Навчальний посібник, М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури. -375 с.
2. Дунська А.Р. (2012.) “ Торгові посередники в зовнішньоекономічній діяльності: проблеми визначення та класифікації ”, Економічний вісник: зб. наук. праць Нац. техн. ун-т України "КПІ".– Вип. 9. – С. 89-95.
3. Андреева Л. (1994) “Торговое посредничество: понятие и правовые формы осуществления”, Российская юстиция. – № 7. – С. 15-17.
4. Рєзнікова В.В. (2009) “ Економічна сутність посередництва ”, Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3, № – С. 228–234.
5. Магнутова Т.Е. (2016) “ Правовое регулирование отношений по торговому посредничеству ”, автореферат дисс. … канд. юрид. наук.– 26 с.
6. Загородній А.Г. Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С (2014) “ Фінансовий словник”, Вид. 4-те (випр. та доп.). –Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ. – 384 c.
7. Кедісов А.І., Березовенко С.М. , Биков Г.М. , Волошин В.В. (2014) “ Управління зовнішньоекономічною діяльністю ” Навчальний посібник: 2-ге вид., випр. і доп – К. : ВІРА-Р,– 552 с
8. Прокушев Е.Ф. (1998) “ Внешнеэкономическая деятельность ”, Учебно-практическое пособие, ИВЦ "Маркетинг", -207 с.
9. Трішкіна Н.І. (2013) “ Сутність торговельного посередництва в системі маркетингу”, Вісник ОНУ ім. Мечнікова. – № 3/3. – С. 116-119.
10. Гвардзиньская Е. (2013) “ Таможенные посреднические услуги в таможенных процедурах (на примере таможенных агентств и налоговых консультантов) ”, Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. – № 2. – С. 170-179.
11. Герчикова И.Н. (2015) “ Международное коммерческое дело ”, Учебник для студ. вузов, обуч. по направлениям и спец. «Менеджмент», «Экономика» и «Коммерция». – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ. – 501 с.
12. Феоктистова Є.М.. Краснюк І.Н (2014) “ Маркетинг: теорія і практика ”, Москва, Вища школа, с. 152.

E. O. Kovtun, N. O. Safonyuk, K. Y. Gusak

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTERMEDIARY LEVEL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS

Summary

The article deals with the main problems of the development of the intermediary level at the enterprises of Ukraine. The general conclusions about the current state, developmental patterns, problems of existence and the formation of mediation - as the main part of the activity of enterprises. Also, some areas of research of foreign trade intermediaries were considered: their definition, classification, estimation of the volume of the given powers, the legal basis for cooperation, assessment of the effectiveness of their activities, etc. Also studied sales processes, which, of course, is an important component of trade and intermediation. The main principles of organization of effective mediation in foreign economic activity, and determination of the essence of mediation activity are investigated. The legal nature of mediation in regulation of foreign trade operations on the world market is considered. Generalized theoretical positions regarding the economic essence of mediation, as well as the activities of intermediaries in modern conditions. The main aspects of the study of direct and indirect marketing, in the activities of intermediaries in the field of foreign economic activity of the enterprise are considered. The types of intermediaries in the world market are analyzed, the system of problem solving in the intermediary activity is offered, and the main functions of the intermediaries are described. The complex analysis of theoretical problems of mediation regulation in the sphere of management, as well as those economic relations that arise in the implementation of intermediary activities, the conditions necessary for the conduct of this activity, the development of theoretical and practical recommendations for improving the legal regulation of mediation in Ukraine is considered. They also generalized and systematized the existing theoretical developments regarding mediation in the field of economic activity, found out the influence of economic factors on the modern economic and legal understanding of mediation.

Keywords: international trade; middle-mans; importers; exporters; international market; marketing; foreign trade operations; direct marketing; mediated marketing; mediation issues; legal regulation of mediation.

References

1. Rum'iantsev, A. P. and Rum'iantseva, N. S. (2004), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' [Foreign Economic Activity], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Duns'ka, A.R. (2012), “Resellers in Foreign Economic Activity: Problems of Definition and Classification”, Ekonomichnyj visnyk: zb. nauk. prats' Nats. tekhn. un-t Ukrainy "KPI", vol. 9, pp. 89-95.
3. Andreeva, L. (1994), "Trade mediation: the concept and legal forms of implementation", Rossyjskaia iustytsyia, vol. 7, pp. 15-17.
4. Rieznikova, V.V. (2009), "The Economic Essence of Mediation", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 228–234.
5. Mahnutova, T.E. (2016), "Legal regulation of relations on trade mediation", Ph.D. Thesis, Law, Moscow, Russia.
6. Zahorodnij, A.H. Vozniuk, H.L. and Smovzhenko, T.S (2014), Finansovyj slovnyk [Financial Dictionary], Vyd-vo L'viv. bank. in-tu NBU, L’viv, Ukraine.
7. Kedisov, A.I. Berezovenko, S.M. Bykov, H.M. and Voloshyn, V.V. (2014), Upravlinnia zovnishn'oekonomichnoiu diial'nistiu [Management of Foreign Economic Activity], VIRA-R, Kyiv, Ukraine.
8. Prokushev, E.F. (1998), Vneshnejekonomicheskaja dejatel'nost' [Foreign Economic Activity], YVTs "Marketynh", Moscow, Russia.
9. Trishkina, N.I. (2013), “The essence of trade mediation in the marketing system”, Visnyk ONU im. Mechnikova, vol. 3/3, pp. 116-119.
10. Hvardzyn'skaia, E. (2013), "Customs brokerage services in customs procedures (on the example of customs agencies and tax consultants)", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Pravo, vol. 2, pp. 170-179.
11. Herchykova, Y.N. (2015), Mezhdunarodnoe kommercheskoe delo [International Business Case], Banky y byrzhy: YuNYTY, Moscow, Russia.
12. Feoktystova, Ye.M. and Krasniuk, I.N (2014), Marketynh: teoriia i praktyka [Marketing: Theory and Practice], Vyscha shkola, Moscow, Russia.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 856

Відомості про авторів

Е. О. Ковтун

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницького торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

E. O. Kovtun

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsya


Н. О. Сафонюк

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

N. O. Safonyuk

student, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsya


К. Ю. Гусак

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

K. Y. Gusak

student, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Ковтун Е. О., Сафонюк Н. О., Гусак К. Ю. Проблеми розвитку посередницької ланки в зовнішньоторговельних операціях. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6593 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.42

Kovtun, E. O., Safonyuk, N. O. and Gusak, K. Y. (2018), “Problems of development of intermediary level in foreign trade operations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6593 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.