EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Є. Л. Гринь

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.44

УДК: 330.341

Є. Л. Гринь

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена розробці концепції управління організаційними змінами на основі синтезу існуючих підходів: змістовного, контекстуального, процесного, поведінкового, системного, адаптивного, ситуаційного, психодинамічного, гуманістичного та компетентнісного. Розглянуто існуючі підходи до розуміння сутності управління організаційними змінами та надано опис найбільш відомих та розповсюджених моделей організаційних змін на підприємстві. Доведено, що недоцільно відносити існуючи моделі до конкретного підходу, так як більшість з них включає елементи різних підходів, що підтверджує багатогранність поняття змін в діяльності підприємства. Обґрунтовано, що управління організаційними змінами є специфічним видом управлінської діяльності, який включає сукупність функцій (планування, організація, мотивація, контроль і регулювання) на окремих етапах імплементації організаційних змін (ініціація, реалізація та інституціалізація), що передбачає вплив на об’єкти внутрішнього середовища для набуття ним бажаного стану з врахуванням впливу чинників зовнішнього середовища шляхом здійснення моніторингу з використанням методів прогнозування. Доведено, що відповідно до кібернетичного уявлення про управління реалізація організаційних змін щодо об'єкта управління вимагає попереднього вдосконалення управляючої підсистеми для забезпечення дії закону необхідного різноманіття. Змістовний аспект управління змінами передбачає не лише зміну характеристик складових внутрішнього середовища підприємства, але і вдосконалення взаємозв’язків між ними з урахуванням масштабу охоплення змін. Використання методів роботи з персоналом в контексті поведінкового, психодинамічного, гуманістичного та компетентнісного підходу дозволяє підвищувати рівень готовності кадрів на індивідуальному та груповому рівнях, знижувати опір та підвищувати рівень ефективності реалізації організаційних змін.

Ключові слова: організаційні зміни; змістовний підхід; контекстуальний підхід; процесний підхід; системний підхід; адаптивний підхід; ситуаційний підхід; психодинамічний підхід; гуманістичний підхід; компетентнісний підхід.

Література

1. Kudray L. M. Global trends in managing change / L. M. Kudray, B. H. Kleiner // Industrial Management. – 1997. – № 3, May-June. – Р. 14–22.
2. Anderson D. Beyond change management: advanced strategies for today's transformational leaders / D. Anderson, L. A. Anderson. – San Francisco : Pfeiffer, 2001. – 272 p.
3. Reiss M. Change Management / M. Reiss. – BoD – Books on Demand, 2012 - 356 р.
4. Passenheim O. Change Management / O. Passenheim – Ventus Publishing ApS. 2010. – 50 p.
5. Salvo D. Change Management: the New Way: Easy to Understand; Powerful to Use / D. Salvo, D. Holland. – Xlibris Corporation, 2012. - 285 р.
6. Бєляєва Н. Є. Управління організаційними змінами підприємства / Н. Є. Бєляєва; автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харків: Харківський національний економічний університет, 2009. – 20 с.
7. Гринько Т. В. Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі // Бізнес Інформ. – 2015. – № 11. – С. 39-44.
8. Гринько Т. В. Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку / Т. В. Гринько // Бізнес Інформ. - 2013. - № 10. - С. 247-252.
9. Гибсон Дж. Организации: поведение, структура, процессы / Дж. Гибсон, Д. Иванцевич, Дж. Х.-мл. Донелли. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
10. Ковальов В. М. Інтегральна оцінка методів економічного управління підприємствами і персоналом / В. М. Ковальов, Ю. В. Яковлєва // Вісник Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 2 (18). – С. 84–89.
11. Galpin T. J. The human side of change: A practical guide to organization redesign / T. J. Galpin. – San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996. – 142 p.
12. Шеремет М. А. Управление изменениями / М. А. Шеремет. – М. «Дело» АНХ, 2010. – 128 с.
13. Бауліна Т. В. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 – «Економіка, організація та управління підприємствами» / Т. В. Бауліна; Міжнародний науково-технічний університет. – Київ, 2004. – 20 с.
14. Кузнецов А. А. Управление изменениями как инструмент развития промышленной организации в условиях нестабильности экономических отношений / А. А. Кузнецов // Вестник. № 3. С. 89–93. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/4037
15. Соколов Д. В. Управление организационными изменениями / Д. В. Соколов, Л. М. Мартынов, А. Н. Морозов: Учебное пособие. Издание 2, дополненное. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008.– 170 с.
16. Чернявська І. М. Управління організаційними змінами на машинобудівному підприємстві / І. М. Чернявська; автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 2013, 22 с.
17. Бєляєва Н. Є. Управління організаційними змінами підприємства / Н. Є. Бєляєва; автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харків: Харківський національний економічний університет, 2009. – 20 с.
18. Гайдей О. О. Формування механізму управління змінами на підприємствах легкої промисловості / О. О. Гайдей; автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2013. – 19 с.
19. Bumes B. Kurt Lewin and the planned approach to change: a re-appraisal / B. Bumes // Journal of Management Studies, 2007.– Vol. 41. – No. 6. – p. 972–1002.
20. Харрингтон Дж. Совершенство управления изменениями / Дж. Харрингтон; под ред. В. В. Брагина; пер. с англ. – М. : Стандарты и качество, 2008. – 192 с.
21. Greiner L. Evolution and Revolution as Organizations Grow / L. Greiner // Harvard Business Review. – 1972. – Vol. 50. July-August. № 4. – P. 37–46.
22. Дак Д. Д. Монстр перемен: причины успеха и провала организационных преобразований / Д. Д. Дак. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 320 с.
23. Krüger W. Excellence in Change: Wege zur strategischen Erneuerung/ W. Krüger. - Wiesbaden, 2000. – 186 p.
24. Айзенштат Р. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для реализации стратегии / Р. Айзенштат, М. Бир. // Курс MBA по стратегическому менеджменту. - М. : Альпина Паблишер, 2002. –608 с., С. 445–483.
25. Balogun J. Exploring Strategic Change / J. Balogun, V. Hope Hailey, S. Gustafsson; Fourth edition published. – Edinburgh Gate: Prentice Hall, 2016. – 258 р.
26. Beckhard R. Organizational Transitions: Managing Complex Change / R. Beckhard, R. T. Harris. Mass.: Addison-Wesley, 1977. – 110 p.
27. Nadler D. A. A congruence model for organization problem solving. Managing Strategic Innovation and Change: Organization, Architectures and Managing Innovation / D. A. Nadler, M. L. Tushman. – Oxford: Oxford University Press, Nueva York, 1997. – Рр. 159-171.
28. Carnall C. A. Managing change in organizations / Colin A. Carnall; fifth ed. – Edinburgh : Pearson Education, 2007 – 365 р.
29. Beer M. Cracking the code of Change / M. Beer, N. Nohria // Harvard Business Rreview. – 200. – May-June. – pp. 133–144.
30. Гуияр Ф. Ж. Преобразование организации / Ф. Ж. Гуияр, Д. Н. Келли; пер. с англ. – М. : Дело, 2000. – 376 с.
31. Armenakis A. Organisational Change: A Review of Theory and Research in the 1990s. (Yearly Review of Management) / A. A. Armenakis, A. G. Bedeian // Journal of Management. 1999. – Vol. 25. May-June. – № 3. – P. 293–315.
32. Степаненко С. В. Морфологічний аналіз поняття «управління організаційними змінами» / С. В. Степаненко, С. В. Лукашев // БізнесІнформ. – 2015. – №4. – C. 291−297.
33. Гринько Т . В ., Гвініашвілі Т . З . Концептуалізація моделей управління змінами на підприємствах в сучасних умовах мінливого середовища Технологический аудит и резервы производства — № 1/5(21), 2015/ - c. 34–40.
34. Стеців С. Р. Формування елементів системи управління змінами на підприємстві / С. Р. Стеців // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. – 2012. – № 4. – С. 155-163.
35. Kübler-Ross E. Living with Death and Dying / E. Kübler-Ross – New York : Simon & Schuster, Inc., 1997. – 192 р.
36. Adams J. Transition: Understanding and Managing Personal Change / J. Adams, J. Hayes, B. Hopson. – London : Martin Robinson, 1976. – pp 3–25.
37. Cameron E. Making Sense of Change Management / E. Cameron, M. Green – New York : Kogan Page, 2004 – 282 р.
38. Кужда Т. Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві / Т. Кужда // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 66-71.
39. Петрова І. Л. Управління персоналом в процесі організаційних перетворень / І . Л . Петрова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец . випуск . Управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики : т . 1, ч . ІІ . – К . : КНЕУ , 2007. – C. 646–655.

E. Gryn

THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL CHANGES MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the development of the organizational changes management concept based on the synthesis of existing approaches: content, contextual, process, behavioral, systemic, adaptive, situational, psychodynamic, humanistic and competence. The existing approaches to understanding the essence of organizational changes management are considered and the description of the most well-known and widespread models of organizational changes at the enterprise is given. It is proved that it is inappropriate to attribute the existing model to a particular approach, since most of them include elements of different approaches, which confirms the multifaceted concept of enterprise changes. It is substantiated that organizational changes management is a specific type of management activity, which includes a set of functions (planning, organization, motivation, control and regulation) at certain stages of the implementation of organizational changes (initiation, implementation and institutionalization), which implies an impact on objects of the internal environment for obtaining the desired state taking into account the influence of environment factors by monitoring using forecasting methods. It is proved that, in accordance with the cybernetic view of management, the implementation of organizational changes on the object of management requires the prior improvement of the control subsystem to ensure the operation of the necessary variety law. The content aspect of change managing involves not only changing the components characteristics of the enterprise's internal environment, but also improving the interconnections between them, taking into account the scope of the changes. Using methods of interaction with the personnel in the context of behavioral, psychodynamic, humanistic and competent approach allows increasing the readiness of personnel at the individual and group levels, reducing resistance and increasing the level of the organizational changes implementation effectiveness. It is proved that the success of change management depends on the management ability to use different methods developed within the considered approaches framework when making changes in an enterprise.

Keywords: organizational changes; content approach; contextual approach; process approach; system approach; adaptive approach; situational approach; psychodynamic approach; humanistic approach; competence approach.

References

1. Kudray, L. M., Kleiner, B. H. (1997), “Global trends in managing change”, Industrial Management., vol. 3, pp. 14–22.
2. Anderson, D., Anderson, L. A. (2001), Beyond change management: advanced strategies for today's transformational leaders, Pfeiffer, San Francisco, USA.
3. Reiss, M. (2012), Change Management , Books on Demand, Norderstedt, Germany.
4. Passenheim, O. (2010), Change Management, Ventus Publishing ApS., Frederiksberg, Denmark.
5. Salvo, D., HollandChange, D. (2012), Management: the New Way: Easy to Understand; Powerful to Use, Xlibris Corporation, Bloomington, USA.
6. Bieliaieva, N. Ye. (2009), “Management of organizational changes in the enterprise ”, Ph.D. Thesis, economy and management of enterprises (by types of economic activity), Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.
7. Hryn'ko, T. V., Hviniashvili, T. Z. (2015), “ Methodological approaches to the classification of changes in the enterprise ”, Biznes Inform, vol. 11., рр. 39-44.
8. Hryn'ko, T. V. (2013), “Management of changes in enterprises is a necessary condition for their development”, Biznes Inform, vol. 10., pp. 247-252.
9. Hybson, Dzh., Yvantsevych, D. (2000), Orhanyzatsyy: povedenye, struktura, protsessy [Organizations: behavior, structure, processes], YNFRA, Moskva, Russia.
10. Koval'ov, V. M., Yakovlieva, Yu. V. (2012), “Integral assessment of methods of economic management of enterprises and personnel” Visnyk Berdians'koho un-tu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (18), pp. 84–89.
11. Galpin, T. J. (1996), The human side of change: A practical guide to organization redesign, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, USA.
12. Sheremet, M. A. (2010), Upravlenye yzmenenyiamy [Change management], Delo, Moskva, Russia.
13. Baulina, T. V. (2004), “Managing the Process of Organizational Changes in Enterprises in a Transition Economy”, Ph.D. Thesis, Economics, organization and management of enterprises, International scientific and technical university, Kiev, Ukraine.
14. Kuznetsov, A. A. (2009), “Change management as a tool for the development of industrial organization in the conditions of instability of economic relations”, Vestnyk, vol. 3, pp. 89–93.
15. Sokolov, D. V., Martynov, L. M., Morozov, A. N. (2008), Upravlenye orhanyzatsyonnymy yzmenenyiamy [Organizational Change Management], 2nd. ed., SPbHUEF, St. Petersburg, Russia.
16. Cherniavs'ka, I. M. (2013), “Management of organizational changes at the machine-building enterprise”, Ph.D. Thesis, economy and management of enterprises (by types of economic activity), Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel, Dnipropetrovsk, Ukraine.
17. Bieliaieva , N. Ye. (2009), “ Management of organizational changes in the enterprise ” Ph.D. Thesis, economy and management of enterprises (by types of economic activity), Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.
18. Hajdej, O. O. (2013), “Formation of the mechanism of change management at light industry enterprises”, Ph.D. Thesis, economy and management of enterprises (by types of economic activity), Kiev National University of Technology and Design, Kiev, Ukraine.
19. Bumes, B. (2007), “Kurt Lewin and the planned approach to change: a re-appraisal”, Journal of Management Studies, vol. 41, pp. 972–1002.
20. Harrington, Dzh. (2008), Sovershenstvo upravlenija izmenenijami [Change Management Excellence], Standarty y kachestvo, Moskva, Russia.
21. Greiner, L. (1972), “Evolution and Revolution as Organizations Grow”, Harvard Business Review, vol. 50, pp. 37–46.
22. Dak, D. D. (2007), Monstr peremen: prichiny uspeha i provala organizacionnyh preobrazovanij [Monster of change: the reasons for the success and failure of organizational change], Al'pyna Byznes Buks, Moskva, Russia.
23. Krüger, W. (2000), Excellence in Change: Wege zur strategischen Erneuerung, Wiesbaden, Germany.
24. Ajzenshtat, R., Byr, M. (2002), Strategicheskie izmenenija: kak preobrazovat' organizaciju dlja realizacii strategii [Strategic change: how to transform the organization to implement the strategy], Al'pyna Pablysher, Moskva, Russia.
25. Balogun, J., Hope Hailey, V., Gustafsson, S. (2016), Exploring Strategic Change, 4nd ed., Prentice Hall, Edinburgh, Scotland.
26. Beckhard R., Harris, R. T. (1977), Organizational Transitions: Managing Complex Change, Addison-Wesley, Massachusetts, USA.
27. Nadler, D. A., Tushman, M. L. (1997), A congruence model for organization problem solving. Managing Strategic Innovation and Change: Organization, Architectures and Managing Innovation, Oxford University Press, New York, USA.
28. Carnall, C. A. (2007), Managing change in organizations, 5nd ed., Pearson Education, Edinburgh, Scotland.
29. Beer, M., Nohria, N. (2001), “Cracking the code of Change”, Harvard Business Rreview, vol. 1, pp. 133–144.
30. Guijar, F. Zh., Kelly, D. N. (2000), Preobrazovanie organizacii [Organization transformation], Delo, Moskva, Russia.
31. Armenakis, A. (1999), “Organisational Change: A Review of Theory and Research in the 1990s.”, Journal of Management, vol. 25, pp. 293–315.
32. Stepanenko, S. V., Lukashev, S. V. (2015), “Morphological analysis of the concept of “management of organizational changes”, BiznesInform, vol. 4, pp. 291−297.
33. Hryn'ko, T.V ., Hviniashvili, T. Z. (2015), “Conceptualization of change management models at enterprises in today's changing environment”, Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva, vol. 1/5(21), pp. 34–40.
34. Stetsiv, S. R. (2012), “Formation of elements of the management system for changes in the enterprise”, Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu, vol.4., pp. 155-163.
35. Kübler-Ross, E. (1997), Living with Death and Dying, Simon & Schuster, New York, USA.
36. Adams, J. Hayes, J., Hopson, B. (1976), Transition: Understanding and Managing Personal Change, Martin Robinson, London, UK.
37. Cameron, E., Green, M. (2004), Making Sense of Change Management, Kogan Page, New York, USA.
38. Kuzhda, T. (2013), “Stages of successful management of organizational changes in the enterprise”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2, pp. 66-71.
39. Petrova, I. L. (2007), “Personnel management in the process of organizational transformation”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky, vol. 1, pp. 646–655.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3624

Відомості про авторів

Є. Л. Гринь

кандидат наук з державного управління, здобувач,Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

E. Gryn

Ph.D. in Public Administration, applicantKharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Як цитувати статтю

Гринь Є. Л. Концепція управління організаційними змінами підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6595 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.44

Gryn, E. (2018), “The concept of organizational changes management of an enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6595 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.