EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013-2017 РОКИ
Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.45

УДК: 339.13 (477.64)

Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013-2017 РОКИ

Анотація

У статті представлені результати статистичного дослідження динаміки експорту, імпо-рту товарів та послуг підприємств Запорізької області за 2013-2017 роки.
Запорізький регіон відноситься до найбільш інвестиційно-привабливих в Україні. Область входить в п’ятірку лідерів за обсягами експорту товарів, в десятку – за обсягами імпорто-ваного товару. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 152 країн світу.
Визначено, що основу зовнішньої торгівлі Запорізької області становлять товари. На їх до-лю припадало 93,6 – 95 % експорту.
Аналіз експорту товарами Запорізької області у 2017 році свідчить про відновлення зовніш-ньоекономічної діяльності підприємств регіону. Показники товарообороту після падіння у 2014-2016 роках продемонстрували тенденцію до зростання.
З географічного погляду, серед експортних операцій підприємств Запорізького регіону, най-більша частка припадала на країни Азії, Європи та СНД. Необхідно відзначити факт на-рощування підприємствами регіону присутності на нових ринках через зниження можливо-стей реалізації товарів у РФ.
Товарна структура свідчить про промислове спрямування експорту та наявність потенціа-лу до нарощування продажів машин та обладнання.
Зниження імпорту є важливою умовою для ефективного економічного зростання нашої держави. Аналіз імпорту товарів свідчить про поступове зниження цих обсягів, крім 2017 року.
В структурі імпорту Запорізької області становлять також товари, на їх долю припадало 94,2 – 96,2% імпорту в різні роки. Найбільша питома вага імпорту товарів припадала з кра-їн СНД та Європейського Союзу. В структурі імпорту переважають мінеральні продукти для промислового комплексу регіону, а також машини, обладнання та механізми.
Моніторинг стану зовнішньої торгівлі показав, що головними напрямками підвищення здійс-нення експортно-імпортної діяльності підприємств області мають бути: створення по-тужного експортного сектору; залучення іноземних інвестицій; лібералізація і поліпшення товарної структури імпорту; гнучка податкова, цінова, депозитна, кредитна, фінансова і валютна політика, що стимулює диверсифікацію експортно-імпортних операцій; сприяння заходів щодо інтеграції економіки в європейські і світові господарські об’єднання та органі-зації.

Ключові слова: експорт; імпорт; товари; послуги; статистичний аналіз; Запорізька область.

Література

1. Економічні та соціальні умови Запорізької області http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/733-ekonomichni-ta-sotsialni-umovi-zaporizkoji-oblasti
2. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області у 2017 році http://investment.zoda.gov.ua/uk/analiz-zovnishnyoi-torgivli-tovarami-zaporizykoi-oblasti-u-2017-roci
3. Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia
4 Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами [Електронний ресурс]. Режим до-ступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia
5. Голованенко Н. В. Особливості експортно-імпортних операцій підприємств України /Н. В. Головане-нко // Студентський науковий журнал. – 2008. – № 6. – С. 60-62.

N. Н. Fatіukha, T. M. Kolodyazhna

STATISTICAL ANALYSIS OF EXPORT AND IMPORT OF COMMODITIES AND SERVICES OF ENTERPRISES OF ZAPORIZHZHYA AREA IS FOR 2013-2017

Summary

In the article the presented results of statistical research of dynamics of export, import of commodi-ties and services of enterprises of the Zaporizhzhya area are for 2013-2017.
The Zaporizhzhya region behaves to most investment-attractive in Ukraine. An area is included in five of leaders after the volumes of export of commodities, in ten - after the volumes of the imported commodity. Foreign trade operations were conducted with partners from 152 countries of the world.
Certainly, that basis of foreign trade of the Zaporizhzhya area is presented by commodities. There was 93,6 - 95 export on their fate
The analysis of export of the Zaporizhzhya area commodities in 2017 testifies to proceeding in for-eign economic activity of enterprises of region. The indexes of commodity turnover after falling in 2014-2016 showed a tendency to the increase.
From the geographical point of view, among the export operations of enterprises of the Zaporizhzhya region, most part was on the countries of Asia, Europe and U N S. It is necessary to mark the fact of increase of region of presence enterprises on new markets through the decline of marketabilities of commodities in Russian Federation.
A commodity structure testifies to industrial aspiration of export and presence of potential to the increase of sales of machines and equipment.
A decline of import is an important condition for the effective economy growing of our state. The analysis of import of commodities testifies to the gradual decline of these volumes, except 2017.
Commodities present in the structure of import of the Zaporizhzhya area also, on their fate there was 94,2 - 96,2 іmport in different years. Most specific gravity of import of commodities was from the countries of the U N S and European Union. In the structure of import mineral foods prevail for the industrial complex of region, and also machine, equipment and also machines, equipments and mechanisms.
Monitoring of the state of the external shipping showed that main directions of increase of realiza-tion of export-import activity of enterprises of area must be: creation powerful export to the sector; bringing in of foreign investments; liberalization and improvement of commodity structure of im-port; flexible tax, price, deposit, credit, financial and currency politics that stimulates diversifica-tion of export-import operations; an assistance of measures is in relation to integration of economy in the European and world economic associations and organizations.

Keywords: export; import; commodities; services; statistical analysis; Zaporizhzhya area.

References

1. Ekonomichni ta sotsialni umovy Zaporizkoi oblasti [Economic and social conditions of the Zaporizhzhya region], [Online], available at: http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/733-ekonomichni-ta-sotsialni-umovi-zaporizkoji-oblasti
2. Analiz zovnishnoi torhivli tovaramy Zaporizkoi oblasti u 2017 rotsi [Analysis of foreign trade in goods of Zaporizhzhia oblast in 2017], [Online], available at: http://investment.zoda.gov.ua/uk/analiz-zovnishnyoi-torgivli-tovarami-zaporizykoi-oblasti-u-2017-roci
3. Dynamika heohrafichnoi struktury zovnishnoi torhivli tovaramy Zaporizkoi oblasti [Dynamics of the geo-graphical structure of foreign trade in goods of the Zaporizhzhya region], [Online], available at: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia
4. Dynamika heohrafichnoi struktury zovnishnoi torhivli posluhamy [Dynamics of the geographical structure of foreign trade in services], [Online], available at: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia
5. Holovanenko, N. V.(2008), "Features of export-import operations of Ukrainian enterprises", Studentskyi naukovyi zhurnal, vol. 6, pp. 60-62.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 979

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance, Zaporizhzhya national technical university, of Zaporizhzhya


Т. М. Колодяжна

магістрантка кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

T. M. Kolodyazhna

Master of the Department of Finance Banking and insurance, Zaporizhzhya national technical university, of Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Статистичний аналіз експорту та імпорту товарів і послуг підприємств запорізької області за 2013-2017 роки. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6596 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.45

Fatіukha, N. Н. and Kolodyazhna, T. M. (2018), “Statistical analysis of export and import of commodities and services of enterprises of zaporizhzhya area is for 2013-2017”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6596 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.