EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
В. Г. Бабенко-Левада, А. В. Удовіченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.46

УДК: 368.2

В. Г. Бабенко-Левада, А. В. Удовіченко

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан ринку автострахування в Україні, встановлено актуальність та необхідність розвитку страхування авто в Україні, відображена структура страхового ринку. Оскільки, Україна сьогодні посідає одне із передових місць у світі за станом небезпеки на автошляхах було досліджено кількість аварій, визначено цільову мету автострахування. Окреслено основні недоліки функціонування страховиків у сучасних умовах та визначено результати їх взаємовідносин зі страхувальниками. Проаналізовано фактори впливу на розвиток автострахування, такі як, негативний вплив зменшення попиту страхувальників на даний вид послуг, зниження рівня платоспроможності, уповільнення термінів здійснення страхових виплат та недосконалості врегулювання відносин страховиків і страхувальників. Досліджено динаміку зміни кількості страхових компаній в Україні за період функціонування страхових компаній.
На основі аналізу функціонування ринку автострахування обґрунтовано необхідність розвитку сегментів економіки, взаємозв’язок страхування та соціальної стабільності населення України, усунення проблеми щодо забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, життю та майну при дорожньо-транспортній пригоді. Окреслено шляхи удосконалення сучасної системи автострахування та зроблено висновки про дійсний розвиток страхування в Україні, надано рекомендації щодо подальшої активізації ринку автотранспортного страхування з врахуванням негативного впливу зменшення попиту страхувальників на даний вид послуг, зниження рівня платоспроможності, уповільнення термінів здійснення страхових виплат та недосконалості врегулювання відносин страховиків і страхувальників.

Ключові слова: автострахування; обов’язкове страхування; страхування наземного транспорту; страхові виплати; страхові внески.

Література

1. «Про страхування» (зі змінами і доповненнями) Закон України N 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5459-17
2. Ліга страхових організацій України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uainsur.com.
3. Статистика страхового ринку в Україні / Сайт інформаційного агентства «Форіншурер». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forinsurer.com/stat.
4. Сукач О. М. Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи / О. М. Сукач, Л. А. Сарана // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. -2016. - № 1. - С. 106-113.
5. Бабенко-Левада В. Г. Пошук оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності / В. Г. Бабенко-Левада // Ефективна економіка. -2015. -№ 3. – С. 107-111.

V. G. Babenko-Levada, A. V. Udovichenko

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF MOTOR VEHICLES INSURANCE IN UKRAINE

Summary

The article investigates the current state of the auto insurance market in Ukraine, identifies the urgency and necessity of the development of auto insurance in Ukraine, reflects the structure of the insurance market. As Ukraine today occupies one of the best places in the world in a state of danger on the highways, the number of accidents was investigated, the target purpose of auto insurance was determined. The main shortcomings of the insurers' functioning in the present conditions are outlined and the results of their relationship with the policyholders are determined. The factors influencing the development of motor insurance are analyzed, such as the negative impact of reducing the demand of insurers on this type of service, reducing the level of solvency, slowing down the timing of insurance payments and imperfect regulation of relations between insurers and policyholders. The dynamics of changes in the number of insurance companies in Ukraine during the period of insurance companies' functioning was investigated.
Based on the analysis of the functioning of the auto insurance market, the necessity of the development of segments of the economy, the interrelationship of insurance and social stability of the population of Ukraine, elimination of the problem of providing compensation for damage to health, life and property in the road transport adventure has been substantiated. The ways of improving the modern system of motor insurance are outlined and conclusions about the actual development of insurance in Ukraine are made, recommendations for further activation of the motor transport insurance market are given taking into account the negative impact of reducing the demand of insurers for this type of services, reducing the level of solvency, slowing down the timing of insurance payments and imperfect regulation of the insurers' and insured persons.

Keywords: auto insurance; compulsory insurance; land transport insurance; insurance payments; insurance fees.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine On Insurance" (with amendments and supplements), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5459-17
2. League of insurance organizations of Ukraine, [Online], available at: http://uainsur.com.
3. The site of the information agency "Forinshurer", Insurance market statistics in Ukraine, [Online], available at: https://forinsurer.com/stat.
4. Sukach, O. M. and Sarana, L. A. (2016), "Insurance market of Ukraine: current realities and prospects", Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 1, pp. 106-113.
5. Babenko-Levada, V. H. (2015), "The search process of the optimal conditions of insurance market transformation under financial instability", Efektyvna ekonomika, vol. 3, pp. 107-111.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3472

Відомості про авторів

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

V. G. Babenko-Levada

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya


А. В. Удовіченко

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

A. V. Udovichenko

Master's degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Бабенко-Левада В. Г., Удовіченко А. В. Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6597 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.46

Babenko-Levada, V. G. and Udovichenko, A. V. (2018), “Problems and ways of development of motor vehicles insurance in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6597 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.