EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
К. В. Мазур

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.47

УДК: 334.012.64:338.432(100)

К. В. Мазур

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання збереження та розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві на прикладі зарубіжних країн світу. Акцентується увага на існуючих об’єктивних передумовах існування малого підприємництва в аграрній сфері та реалізації сільським населенням функції самозбереження та самореалізації в мінливих ринкових умовах. Підкреслюється, що базовою основою існування малих господарюючих форм на селі є концепція багатоформності (поліформності), яка об’єктивно сприяє існуванню цього виду господарської практики та гарантує стійкість таких систем.
Практичну доцільність існування малих підприємницьких форм в аграрному виробництві в дослідженні показано на прикладі країн Європейського Союзу, де майже 70 % сільськогосподарських товаровиробників законодавчо визначені як малі господарюючі форми.
Автор наголошує на необхідності здійснення групування сільських товаровиробників за розмірами землекористування та обсягом виробництва чи реалізованої продукції. Це дає можливість державним органам визначитися з обсягами державної допомоги тим чи іншим суб’єктам господарювання, прослідкувати за зростанням надвеликих аграрних компаній чи зменшенням малих фермерських господарств. Можливі і інші висновки, зокрема – недопущення деколонізації великих земельних територій країни. В той же час в дослідженні підкреслюється, що в практиці господарювання не існує лінійної залежності стосовно зростання великих фермерських господарств і зменшення малих. Малі організаційні форми, які є на сьогодні органічною складовою аграрного виробництва повинні стати повноцінними об’єктами системи державного регулювання і підтримки розвитку, зокрема прямої державної допомоги.
В статті фрагментально описуються можливі варіанти реформування особистих селянських господарств в можливі нові організаційні структури: сімейні ферми, кооперативи, іншого роду інтеграційні утворення. Цей процес на сьогодні стримується через недостатнє інституційне забезпечення аграрного виробництва, особливо з боку держави.

Ключові слова: малі форми господарювання; об’єктивні обставини; дуалізм; особисті селянські господарства; фермерські господарства; державна підтримка; аграрне виробництво; тенденція; концентрація виробництва.

Література

1. Збарський В.М. Особисті селянські господарства в становленні малих форм господарювання // Економіка АПК. – 2004. - № 1. – С. 48 – 53
2. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки. Монографія. Житомир: ДВНЗ. 2008. С. 218 - 230
3. Калетнік Г.М. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників / Г.М.Калетнік // Економіка АПК. – 2010. - № 8. – С. 52 - 55
4. Мазур А.Г. Тенденції економічного відтворення господарств населення в сільській місцевості / А.Г. Мазур, О.В. Дмитрик // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2017. - № 2.- С. 55-68
5. Малік М.Й. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2018. - № 1.- С.11-19
6. Прокопа І.В. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І.В. Прокопа // Економіка України. – 2007. - № 6. – С.50-59
7. Свиноус І.В. Сімейні господарства аграрного сектора України: стан та перспективи розвитку / І.В. Свиноус // Агроінком. – 2003. - № 1-2. – С.43-49
8. Черняков Б.А. Опыт США в развитии сельских районов / Б.А. Черняков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2001. - № 11. – С. 13-17
9. Теорія, політика та практика сільського розвитку /за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М. Бородіної та д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В. Прокопи; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 384 с.
10. Звіт про використання сільськогосподарського потенціалу України / Організація економічного співробітництва та розвитку. Світовий банк. – К., 2007
11. Серова Е.В. Аграрные реформы в переходных экономиках: общие цели и различные траектории. / Е.В. Серова – М.: Энциклопедия российских деревень. – 2000. – С.14-15
12. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http: www. ukrstat. gov. ua

K. V. Mazur

STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE DEVELOPED COUNTRIES OF THE WORLD

Summary

The article examines urgent issues of preservation and development of small businesses in the agricultural production on the example of foreign countries of the world. The emphasis is made on the existing objective conditions for the operation of small business in the agrarian sector and performing self-preservation and self-realization functions by the rural population in a changing market environment. It is emphasized that the main basis for the operation of small businesses in the village is the concept of multiform (polyform), which objectively contributes to the operation of this type of economic practice and guarantees the stability of such systems.
The practical feasibility of the existence of small businesses in the agrarian production is shown in the study on the example of the European Union countries, where almost 70% of agricultural producers are legally defined as small business.
The author emphasizes the necessity of grouping rural commodity producers by the size of land use and volume of production or sold products. This enables the state authorities to determine the amount of state support for these or other business entities, to keep up with the growth of large agricultural companies or reduction of small farms. Other conclusions are possible, in particular, the prevention of decolonization of large land areas of the country. At the same time, the study emphasizes that the management practice has no linear dependence on the growth of large farms and the reduction of small ones. Small organizational forms, which today are an organic component of agrarian production, should become full-fledged objects of the system of state regulation and support of the development, including direct state support.
The article deals with the possible variants of reforming households in the new organizational structures: family farms, cooperatives, other kinds of integration entities. This process is currently restrained by insufficient institutional support of agrarian production, especially by the state.

Keywords: small businesses; objective circumstances; dualism; households; farms; state support; agrarian production; trend; concentration of production.

References

1. Zbarskyi, V.M. (2004), "Personal peasant farms in the formation of small forms of management", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 48 – 53.
2. Zinchuk, T.O. (2008), Yevropeiska intehratsiia: problemy adaptatsii ahrarnoho sektora ekonomiky [European integration: problems of adaptation of the agrarian sector of the economy], DVNZ, Zhytomyr, Ukraine, pp. 218 - 230.
3. Kaletnik, H.M. (2010), "State financial support of agricultural commodity producers ", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 52 - 55.
4. Mazur, A.H. and Dmytryk, O.V. (2017), "Trends in the economic reproduction of farms in rural areas", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 2, pp. 55-68.
5. Malik, M.Y. and Shpykuliak, O.H. (2018), "Trends and prospects for the development of private peasant farms", Ekonomika APK, vol. 1, pp.11-19.
6. Prokopa, I.V. (2007), "Rural areas of Ukraine: research and regulation of development", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp.50-59.
7. Svynous, I.V. (2003), "Family farms of the agrarian sector of Ukraine: the state and prospects of development", Ahroinkom, vol. 1-2, pp.43-49.
8. Chernjakov, B.A. (2001), " US experience in rural development", Jekonomika sel'skohozjajstvennyh i pererabatyvajushhih predprijatij, vol. 11, pp. 13-17.
9. Borodina, O.M. and Prokopa, I.V. (2010), Teoriia, polityka ta praktyka silskoho rozvytku [Theory, policy and practice of rural development], NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine, p. 384.
10. Organization for Economic Cooperation and Development. The World Bank (2007), "Report on the use of agricultural potential of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
11. Serova, E.V. (2000), "Agrarian reforms in transition economies: common goals and different trajectories", Jenciklopedija rossijskih dereven', Moscow, Russia, pp.14-15.
12. State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http: www. ukrstat. gov. ua

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1004

Відомості про авторів

К. В. Мазур

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

K. V. Mazur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agrarian Management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Мазур К. В. Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6598 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.47

Mazur, K. V. (2018), “State and trends of development of small businesses in the agricultural production in the developed countries of the world”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6598 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.