EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВ’ЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Фесенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.48

УДК: 657.6

В. В. Фесенко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВ’ЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття присвячена розробці показників оцінки ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов’язаних підприємств. Запропоновано моделі показників ефективності та результативність аудиторського завдання для зовнішнього та внутрішнього аудиту, що дозволяє визначити ефективність використання ресурсів аудиторів з урахуванням впливу чинників на обсяг часу, необхідний для виконання аудиту на достатньо якісному рівні, а саме – врахувати досвід співпраці незалежного аудитора з клієнтом та рівень ризику суттєвого викривлення звітності клієнта. На даних підприємства проведено розрахунок ефективності аудиту фінансової звітності підприємства за умов мінімального ризику суттєвого викривлення. Використання запропонованих моделей в ході проведення аудиту на підприємствах, які входять до складу групи або є пов’язаними, дозволяє оцінити ефект від виправлення помилок, які були виявлені в ході зовнішнього та внутрішнього аудиту, а також ефект від інформаційної взаємодії між внутрішнім та зовнішнім аудиторами.

Ключові слова: аудит; ефективність аудиту; аудиторське завдання; внутрішній аудит; пов’язані особи.

Література

1. Каменська Т.О. Ефективність діяльності та якість внутрішнього аудиту / Т.О. Каменська // Вісник Чернівецького торг.-екон. ін.-ту ; Економічні науки. – Чернівці, 2010 – Вип. III (39). – С. 301–306.
2. Коблянська Г.Ю. Оцінка ефективності функціонування служби внутрішнього аудиту / Г.Ю. Коблянська, М.О.Вовк // Облік і фінанси АПК. – 2011. – Вип.2. – С. 77 – 81.
3. Михальчишина Л.Г. Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту / Л.Г. Михальчишина // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 2 (26). – С. 144-148.
4. Тимченко О.М. Ефективність податкового аудиту в Україні / О.М. Тимченко // Економіка та держава. – 2009. - № 3. – С. 19-22.
5. Положення з національної практики аудиту 1 «Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання договору про проведення обов'язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN96832.html (18.06.2018).

V. V. Fesenko

EVALUATION OF EFFICIENCY AND RESULT OF AUDITING TASK IN THE CONTEXT OF AUDIT OF ACTIVITIES OF RELATED ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the development of indicators for assessing the efficiency and result of the audit task in the context of auditing the activities of related enterprises. The limitation of the audit as a special type of audit in accordance with the requirements of the International Standards on Auditing indicates the need for an audit within the specified timeframe, which can not affect the audit result and the quality of audit reporting of enterprises that are members of international companies. Indicators of efficiency and result of an audit task should determine the effectiveness of the use of attracted human resources within the framework of a separate audit task. The models of indicators of efficiency and result of the audit task for external and internal audit are suggested, which allows to determine the efficiency of using auditors' resources taking into account the influence of factors on the amount of time required to perform the audit on a sufficiently high quality level, namely, to take into account the experience of cooperation of the independent auditor with the client and the level the risk of material misstatement of client reporting. At the enterprise data, an audit of the financial statements of an enterprise was performed on the basis of a minimum risk of material distortion. The assessment of the effectiveness of the internal audit should be determined by the ratio of the results of the implementation of the recommendations of the internal auditor (saving fines, tax liabilities, the cost of external audit and obtaining additional economic benefits) and the cost of maintaining the department for the period. The use of the proposed models in the course of an audit in the enterprises that are part of the group or are related, allows us to assess the effect of the correction of errors found during the external and internal audit, as well as the effect of the information interaction between internal and external auditors.

Keywords: audit; audit effectiveness; audit task; internal audit; related parties.

References

1. Kamens'ka, T.O. (2010), «Performance and quality of internal audit», Visnyk Chernivets'koho torh.-ekon. in.-tu, vol. 3 (39), pp. 301-306.
2. Koblians'ka, H.Yu. and Vovk, M.O. (2011), «An assessment of the effectiveness of the functioning of the internal audit service», Oblik i finansy APK, vol.2, pp. 77-81.
3. Mykhal'chyshyna, L.H. (2014), «An assessment of the effectiveness of the internal audit service», Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 2 (26). pp. 301-306.
4. Tymchenko, O.M. (2009), «The effectiveness of tax audit in Ukraine», Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 19-22.
5. Audytorsjka palata Ukrajiny. (2013). Polozhennja z nacionaljnoji praktyky audytu 1 «Osoblyvosti uzghodzhennja umov zavdannja z obov'jazkovogho audytu ta ukladannja doghovoru pro provedennja obov'jazkovogho audytu z vrakhuvannjam vymogh nacionaljnogho zakonodavstva» [Provisions from the National Auditing Practices 1 «Features of the coordination of the conditions of the task of mandatory audit and the conclusion of an agreement on conducting a statutory audit taking into account the requirements of national legislation»]. Retrieved from : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN96832.html.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

В. В. Фесенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування,Університет митної справи та фінансів

V. V. Fesenko

PhD, associate professor of the department of accounting, audit, analysis and taxation,University of customs and finance

Як цитувати статтю

Фесенко В. В. Оцінка ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов’язаних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6599 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.48

Fesenko, V. V. (2018), “Evaluation of efficiency and result of auditing task in the context of audit of activities of related enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6599 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.