EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
О. І. Бабчинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.50

УДК: 339.13

О. І. Бабчинська

МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Анотація

Інноваційно-екологічна діяльність в умовах сучасної економіки відіграє важливу роль у своєчасності та професійності прийняття економіко-екологічних рішень розвитку підприємства, регіону, держави. Обмеженість ресурсів, висококваліфікованих кадрів, невизначеність в економіці, зміна ринку, все це має величезний вплив на інноваційне проектування, але якщо розглянути проблему проектування з методичної точки зору, то однією з важливих і визначальних проблем є невідповідність базових моделей проектування галузевих особливостей. Тому в кожному конкретному випадку необхідно визначити модель і адаптувати за результатами аналізу галузі та підприємства. В статті розглянуто особливості інноваційного проектування екологічних проектів. Предметом досліджень є процеси управління екологічними інноваційними проектами, об'єктом - екоінновація, метою розробки є формування специфічних елементів процесу моделювання екологічних інновацій, що враховують особливості екологічних інноваційних проектів. Для цього виявлено особливості управління екологічними інноваційними проектами, проблеми, що виникають на різних стадіях життєвого циклу інноваційних проектів у сфері екології та запропоновані зміни в моделюванні інноваційного проектування. Пропонована блок-схема інноваційного проектування дозволяє враховувати необхідність повторних експертиз, досліджень та експериментів у ході реалізації екологічних проектів, а також визначає основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємництва, що впливають на ефективність реалізації екологічного інноваційного проекту.

Ключові слова: екологічний менеджмент; інноваційне проектування; моделювання інноваційного проектування; екологічні інновації; життєвий цикл проекту.

Література

1. Білик О.С. Екологічний менеджмент на промислових підприємствах України: зміст та сутність поняття / О.С. Білик // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. — 2016. — № 12 (106). — С. 49—64.
2. Бугров Д. Метрика эффективности / Д. Бугров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.vestnikmckinsey.ru.
3. Духонина О. Управление предприятиями в современных условиях / О. Духонина, // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 2015. - № 10. - с. 96-99.
4. Найденко О.Є.Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення / О.Є. Найденко // Економіка і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 31-34.
5.Сирина Н.В., Потапова Е.В., Якимова Е.М. Экологический аудит: учебное пособие / Н.В. Сирина, Е.В. Потапова, Е.М. Якимова. — К.: Центр учбової літератури, 2016. – 416 с
6. Поплавська Ж.В. Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку./ Ж.В. Поплавська, А.С. Полянська [Електронний ресурс]. - http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26244/1/16-109-116.pdf

O. I. Babchinska

MODELS OF INNOVATIVE DESIGN IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Summary

The article is dedicated to the problems and prospects of implementation, using and
development of environmental management system in Ukrainian enterprises. In this context, it
outlines the basic principles and approaches to environmental management in companies in
order to increase their competitiveness and expand existing business opportunities.Innovative and ecological activity (or ecologically directed innovation activity) in the modern economy plays an important role in the timeliness and professionalism of making economic and environmental decisions for the development of the enterprise, the region, the state. Lack of resources, highly qualified personnel, uncertainty in the economy, changing the market, all this has a big impact on innovative design, but if we consider the design problem from a methodical point of view, then one of the important and determining problems is the discrepancy of the basic design models to industry features. Therefore, in each specific case it is necessary to define the model and adapt it to the results of the analysis of the industry and the enterprise. In the article features of innovative designing of ecological projects are considered. The subject of research are the processes of management of environmental innovation projects, the object of eco-innovation, the purpose of the article is the formation of specific elements of the process of modeling environmental innovations that take into account the features of environmental innovation projects. For this purpose, the peculiarities of the management of environmental innovation projects, the problems arising at different stages of the life cycle of innovative projects in the field of ecology and the changes in the modeling of innovative design are proposed. The proposed block diagram of innovative design makes it possible to take into account the need for repeated examinations, studies and experiments in the course of implementing environmental projects, and also determines the main factors of the external and internal environment of the enterprise that affect the effectiveness of the implementation of the environmental innovation project.

Keywords: ecological management; innovative design; modeling of innovative design; ecological innovations; life cycle of the project.

References

1. Bіlyk, O.S. (2016), “Environmental management in industrial enterprises: the content and essence of the concept”, Enerhozberezhennia. Enerhetyka. Enerhoaudyt, vol. 12 (106), pp. 49—64.
2. The official site of McKinsey, Bugrov D. “Metrik of effektivness “ available at: http: // www.vestnikmckinsey.ru (Accessed 10 May 2018).
3. Duhonina O.(2015) “Management of enterprises in modern conditions” , Finansovaja gazeta. Regional'nyj vypusk, vol. 10, pp. 96-99.
4. Naidenko, O.E. (2016), “Problems of environmental taxation and ways of their solution”, Ekonomika i suspil`stvo, vol. 1, pp. 31-34.
5. Syryna, N.V. Potapova, E.V. and Yakymova, E.M. (2016), Ekolohichnyj audit [Environmental Audit], Center of Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
6. Poplavs'ka, Zh.V.(2013), “Zmina paradyhmy stratehichnoho upravlinnia na pidpryiemstvi v umovakh suchasnoho rozvytku” [The changing paradigm of strategic management at the enterprise in conditions of modern development] [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26244/1/16-109-116.pdf (Accessed 4 Jan 2017).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration,Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Бабчинська О. І. Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6601 (дата звернення: 01.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.50

Babchinska, O. I. (2018), “Models of innovative design in environmental management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6601 (Accessed 01 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.