EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ОДНИМ ІЗ ЧИННИКІВ ЇХ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Ю. В. Віхорт

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.51

УДК: 138.46:502.3(477)

Ю. В. Віхорт

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ОДНИМ ІЗ ЧИННИКІВ ЇХ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено систематизацію основних джерел фінансово-інвестиційного забезпечення реалізації екологічних інновацій в Україні та надано їх комплексну характеристику. Проведено аналіз динаміки обсягів фінансування природоохоронних та екологічно-орієнтованих програм та заходів за регіонами України з державного, обласного та місцевого фондів. Наведено кількісні характеристики планування регіональних (місцевих) природоохоронних програм в Україні та її регіонах. Розглянуто розподіл екологічного податку між бюджетами різних рівнів. Досліджено динаміку капітальних інвестицій та поточних витрат на природоохоронні заходи по Україні. Визначено зміст приватних, колективних, комерційних, громадських та міжнародних джерел фінансування та інвестиційної підтримки еко-інновацій в Україні. Охарактеризовано основні інструменти фінансово-інвестиційного забезпечення реалізації екологічних інновацій в Україні. На основі аналізу зарубіжної практики у цій сфері виокремлено перспективні напрями імплементації позитивних аспектів такого досвіду в українських реаліях.

Ключові слова: екологічні інновації; фінансово-інвестиційне забезпечення; джерела та інструменти; управління; аналіз; вітчизняний та зарубіжний досвід.

Література

1. Cecere G. Financial constraints and public funding for eco-innovation: Empirical evidence on European SMEs [Electronic resource] / Grazia Cecere, Nicoletta Corrocher, Maria Luisa Mancusi. – Working Paper No 46. – September, 2016. – Available at : http://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-def046.pdf.
2. Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 р. № 634. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF.
3. Екологічні паспорти регіонів [Електронний ресурс] / Міністерство екології та природних ресурсів України. – Режим доступу : https://menr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-regioniv.html.
4. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50-51. – Ст. 572. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
5. Семененко І. Надходження екологічного податку та використання коштів на фінансування природоохоронних заходів на прикладі Луганської області [Електронний ресурс] / Інна Семененко // Палата податкових консультантів України. – Режим доступу : http://www.ppk.org.ua/uk/node/329.
6. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Краудфандинг для малих та середніх підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smedevelopment.info/searchfinance/3/.
9. Зелений тариф, впровадження проектів для фізичних та юридичних осіб. Заробіток на альтернативній енергетиці [Електронний ресурс] / Екоцентр. – Режим доступу : http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84.
10. Інформація щодо потужності та обсягів виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф (станом на 31.03.2018) [Електронний ресурс] / Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/sites/default/files/Information%20RES%20in%20Ukraine%20%20Q1%202018.pdf.
10. Комісарук Н.О. «Зелені інвестиції» як форма бюджетного фінансування природоохоронних заходів / Н.О. Комісарук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Право». – 2014. – Вип. 25. – С. 158–161.
11. Зелені кредити для бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://energymagazine.com.ua/zeleni-krediti-dlya-biznesu/.
13. Еко-банкінг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrgasbank.com/eco.
14. Держенергоефективності розглядає можливість запровадження в Україні випуску «зелених» бондів як нового механізму фінансування «зелених» проектів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/uk/news/1678.
15. Партії зелених: «зелені» цінні папери випускаються партіями в мільярди доларів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://agroday.com.ua/2018/07/18/partiyi-zelenyh-zeleni-tsinni-papery-vypuskayutsya-partiyamy-v-miljony-i-milyardy-dolariv-u-2020-mu-yih-chekayut-i-v-ukrayini/.
16. Зелені публічні закупівлі - малими кроками до великих перемог [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://e-tender.ua/news/zeleni-publichni-zakupivli-malimi-krokami-do-velikih-peremog-139.

Yu. V. Vikhort

MANAGEMENT OF FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT OF ECOLOGICAL INNOVATIONS AS ONE OF THE FACTORS OF THEIR EFFECTIVE IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

In the article the main sources of financial and investment support of the implementation of ecological innovations in Ukraine are systematized and a comprehensive characteristic of them is provided. The analysis of dynamics of financing of environmental protection and environmentally-oriented programs and activities across regions of Ukraine from public, regional and local funds has been carried out. The quantitative characteristics of the planning of regional (local) environmental protection programs in Ukraine and in its regions are presented. The distribution of ecological tax between budgets of different levels is considered. The content of private, collective, commercial, public and international sources of financing and investment support of eco-innovation in Ukraine is determined. The main tools of financial and investment support of ecological innovations implementation in Ukraine are described. On the basis of the analysis of foreign practice in this area, perspective directions of implementation of the positive aspects of such experience in Ukrainian realities are singled out.
Concerning Ukraine, it was defined that on the indicator of volume and availability of funding of innovation activities, including, in particular, eco-innovation, our state steps aside foreign countries: the participation of the state in financing of these processes is considerably less, the share of expense financing from private funds predominates. In contrast, grants financing, attraction of recourses from international funds, eco-banking and other modern tools, which are popular in foreign practice, have still remained not very developed.
The most commonly used tool for Ukraine is the “green” tariff, which is used to stimulate eco-innovation over a long period. On the contrary, some of the instruments are new for our state, in particular, climate innovative vouchers, eco-banking, “green” bonds. Foreign experience suggests that it is necessary to diversify the tools and sources of financial and investment support of eco-innovations in order to support private innovation projects in the part of ecology at the inception phase as well as at definite stages of the life cycle. A promising area of research in this context is the analysis of opportunities of public-private partnership, as well as study of the project approach in terms of financing eco-innovations.

Keywords: ecological innovations; financial and investment support; sources and instruments; management; analysis; national and foreign experience.

References

1. Cecere G., Corrocher N. and Mancusi M.L. (2016), “Financial constraints and public funding for eco-innovation: Empirical evidence on European SMEs”, Working Paper No 46, available at: http://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-def046.pdf (Accessed 10 October 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Order of The Cabinet of Ministers of Ukraine “The Regulation on the State Fund of Environment Protection”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF (Accessed 02 October 2018).
3. The official site of Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2018), “Ekolohichni pasporty rehioniv”, available at: https://menr.gov.ua/content/ ekologichni-pasporti-regioniv.html (Accessed 09 October 2018).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Budget Code of Ukraine, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 20 September 2018).
5. The official site of Chamber of Tax Advisers of Ukraine (2018), “Nadkhodzhennia ekolohichnoho podatku ta vykorystannia koshtiv na finansuvannia pryrodookhoronnykh zakhodiv na prykladi Luhans'koi oblasti”, available at: http://www.ppk.org.ua/uk/node/329 (Accessed 04 October 2018).
6. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), “Kapital'ni investytsii na okhoronu navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha za vydamy pryrodookhoronnykh zakhodiv”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 04 October 2018).
7. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), “Potochni vytraty na okhoronu navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha za vydamy pryrodookhoronnykh zakhodiv”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 04 October 2018).
8. The official site of SMEdevelopment (2017), “Kraudfandynh dlia malykh ta serednikh pidpryiemstv”, available at: http://www.smedevelopment.info/ searchfinance/3/ (Accessed 10 October 2018).
9. The official site of Ecocentre (2018), “Zelenyj taryf, vprovadzhennia proektiv dlia fizychnykh ta iurydychnykh osib. Zarobitok na al'ternatyvnij enerhetytsi”, available at: http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84 (Accessed 14 October 2018).
10. The official site of State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2017), “Informatsiia schodo potuzhnosti ta obsiahiv vyrobnytstva elektroenerhii ob'iektamy vidnovliuvanoi elektroenerhetyky, iakym vstanovleno “zelenyj” taryf (stanom na 31.03.2018)”, available at: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Information%20RES%20in%20Ukraine%20%20Q1%202018.pdf (Accessed 15 October 2018).
10. Komisaruk, N.O. (2014) “Green Investments” as a form of budgetary financing of environmental activities”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. vol. 25., pp. 158–161.
11. The official site of Energy Magazine (2017), “Zeleni kredyty dlia biznesu”, available at: http://energymagazine.com.ua/zeleni-krediti-dlya-biznesu/ (Accessed 01 October 2018).
13. The official site of Ukgasbank (2018), “Eko-bankinh”, available at: http://www.ukrgasbank.com/eco (Accessed 04 October 2018).
14. The official site of State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2017), “Derzhenerhoefektyvnosti rozghliadaie mozhlyvist' zaprovadzhennia v Ukraini vypusku “zelenykh” bondiv iak novoho mekhanizmu finansuvannia “zelenykh” proektiv”, available at: http://saee.gov.ua/uk/news/1678 (Accessed 15 October 2018).
15. The official site of Agro Day News (2018), “Partii zelenykh: “zeleni” tsinni papery vypuskaiut'sia partiiamy v mil'iardy dolariv”, available at: https://agroday.com.ua/2018/07/18/partiyi-zelenyh-zeleni-tsinni-papery-vypuskayutsya-partiyamy-v-miljony-i-milyardy-dolariv-u-2020-mu-yih-chekayut-i-v-ukrayini/ (Accessed 13 October 2018).
16. The official site of E-Tender Platform (2018), “Zeleni publichni zakupivli – malymy krokamy do velykykh peremoh”, available at: https://e-tender.ua/news/zeleni-publichni-zakupivli-malimi-krokami-do-velikih-peremog-139 (Accessed 09 October 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 587

Відомості про авторів

Ю. В. Віхорт

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Yu. V. Vikhort

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department,Classic Private University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Віхорт Ю. В. Управління фінансово-інвестиційним забезпеченням екологічних інновацій як одним із чинників їх ефективної реалізації в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6602 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.51

Vikhort, Yu. V. (2018), “Management of financial and investment support of ecological innovations as one of the factors of their effective implementation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6602 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.