EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ВАРТОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. С. Гангал, Я. С. Церковнюк, О. І. Мандрик, А. В. Главацький

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.52

УДК: 657.1:65.014.1

Л. С. Гангал, Я. С. Церковнюк, О. І. Мандрик, А. В. Главацький

ОБЛІК, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ВАРТОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто роль обліку, аналізу та звітності у формуванні інформаційного базису управління виробничими запасами підприємства, що має слугувати якісною основою для прийняття рішень та надавати можливість вирішувати існуючі проблеми розвитку господарюючих суб’єктів у режимі реального часу. Обґрунтовано, що сформоване у відповідності до потреб системи менеджменту підприємства обліково-аналітичне забезпечення управління запасами спрямоване на максимізацію економічного ефекту пов’язаного з їх формуванням та використанням, а також підвищення показників конкурентного розвитку підприємства. З цією метою у роботі представлена теоретико-організаційна модель обліково-аналітичного забезпечення управління запасами у формуванні конкурентних переваг підприємства, яка передбачає здійснення управління запасами за двома напрямками: управління формуванням та управління використанням запасів із відповідним обліково-аналітичним забезпеченням вказаних підсистем. При цьому, за умови забезпечення якісного зростання показників оптимальності та ефективності управління запасами, відбуватиметься покращення показників конкурентного розвитку через поліпшення ресурсних факторів конкурентоспроможності.
Оскільки зростання вартості підприємства є ключовим показником його розвитку в довгостроковій перспективі і основним критерієм ефективності діяльності у статті представлений удосконалений механізм обліково-аналітичного забезпечення управління запасами в системі вартісно-орієнтованого управління. Даний механізм визначає раціональний взаємозв’язок найбільш релевантних облікових і аналітичних інструментів, та методів їх формування для забезпечення кожного етапу управління запасами необхідною інформацією.
Визначено, що одним із важливих джерел інформації про виробничі запаси підприємства є управлінська звітність. Для надання зацікавленим особам більш детальної інформації про наявність виробничих запасів та операції з ними за звітний період запропоновано комплекс оперативних, тактичних та стратегічних звітів щодо запасів підприємства, що спрямовано на підвищення рівня інформаційного забезпечення системи управління підприємствами з метою прийняття ефективних рішень.

Ключові слова: виробничі запаси; управління; облік; звітність; інформаційне забезпечення.

Література

1. Біла Л. М. Ретроспективний аналіз становлення бухгалтерської звітності. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2013. № 4. С. 37-44.
2. Бублик М.О. Проблеми управління виробничими запасами на підприємствах та шляхи їх вирішення .Управління розвитком. 2014. № 2. С. 90-92.
3. Гангал Л.С. Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Фаховий науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2016р. №1. С. 115-121.
4. Гангал Л.С. Облікова інформація як основа обґрунтування рішень різних ієрархічних рівнів менеджменту сучасних підприємницьких структур. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017 р. №24.Ч.2. С.123-127.
5. Гангал Л.С. Організаційні засади та облікове забезпечення економічного аналізу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018 р. №22. С. 910-917.
6. Гриліцька А., Малова Н. Шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів в Україні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 36(3). С. 198-203.
7. Грицишен Д.О., Каленчук Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 4. С. 268-276.
8. Нестеренко Є. Є. Методи обліку товарно-матеріальних запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід. Управління розвитком. 2013. № 17. С. 58-60.

L. S. Hanhal, Y. S. Tserkovniuk, O. I. Mandruk, A. V. Glavatskuy

ACCOUNTING, ANALYSIS AND REPORTING IN ENSURING THE MANAGEMENT OF INVENTORIES IN THE CONTEXT OF INCREASING THE COMPETITIVENESS AND VALUE OF DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

The role of accounting, analysis and statements in formation of information basis of enterprise inventories management, which should be a qualitative basis for decision-making and provide an opportunity to solve the existing problems of the development of business entities in real time, is considered in the article. It is proved that the registration and analytical ensuring inventory management that created according to requirements of system of management of the enterprise is directed to maximizing the economic effect of their formation and use. For this purpose in the paper the theoretic-organizational model of registration and analytical ensuring inventory management in formation of competitive advantages of the enterprise is presented. It includes two directions: management of formation and management of inventories using with the corresponding registration and analytical providing the specified subsystems. The qualitative growth of the indicators of optimality and efficiency of inventory management, will improve the indicators of competitive development by improving the resource competitiveness factors.
The growth of the company value is a key indicator of its development in the long period and the main criterion for the effectiveness of the activity. That’s why the advanced mechanism of registration and analytical ensuring inventory management in the system of value-oriented management is presented in the article. This mechanism defines rational interrelation of the most relevant registration and analytical tools, and methods of their formation for providing each stage of inventory management with necessary information.
It is defined that one of important sources of information on production stocks of the enterprise is the administrative reporting. The complex of operational, tactical and strategic statements for providing to interested persons more detailed information on existence of production stocks and operation with them of the enterprise is offered. This statements are directed to increase a level of information support of an enterprise’s control system for the purpose of adoption of effective decisions.

Keywords: inventories; management; accounting; statement; information management.

References

1. Bila, L.M. (2013), “Retrospective analysis of the formation of financial statements”, Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo texnologichnogo universytetu, vol. 4, pp. 37-44.
2. Bublik, M.O. (2014), “The problems of management of industrial stocks at enterprises and ways of their solution”, Upravlіnnya rozvitkom, vol. 2, pp. 90-92.
3. Gangal, L.S. (2016), “The mechanism of accounting and analytical support for managing the competitiveness of agricultural enterprises”. Іnnovacіina ekonomіka, vol. 1, pp. 115-121.
4. Gangal, L.S. (2017), “Accounting information as a basis for substantiation of decisions of various hierarchical levels of modern business structures management”, Naukovii vіsnik Hersonskogo derjavnogo unіversitetu, vol. 24, pp. 123-127.
5. Grilіcka, A. and Malova, N. (2014), “The ways of overcoming the problems of inventory accounting in Ukraine”, Zbіrnik naukovih prac Cherkaskogo derjavnogo tehnologіchnogo unіversitetu. Serіya: Ekonomіchnі nauki, vol. 36, pp. 198-203.
6. Gangal, L.S. (2018), “Organizational fundamentals and accounting support for economic analysis in managing the competitiveness of enterprises”, Globalnі ta nacіonalnі problemi ekonomіki, vol. 22., pp. 910-917.
7. Gricishen, D.O. and Kalenchuk, L.V. (2014), “Accounting and analytical support for the management of industrial stocks of the enterprise”, Vіsnik Jitomirskogo derjavnogo tehnologіchnogo unіversitetu. Serіya: Ekonomіchnі nauki, vol. 4, pp. 268-276.
8. Nesterenko, E. E. (2013), “Methods of inventory accounting: domestic and foreign experience”, Upravlіnnya rozvitkom, vol. 17, S. 58-60.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3976

Відомості про авторів

Л. С. Гангал

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

L. S. Hanhal

PhD, assistant professor of department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


Я. С. Церковнюк

студент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Y. S. Tserkovniuk

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


О. І. Мандрик

студент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

O. I. Mandruk

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


А. В. Главацький

студент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

A. V. Glavatskuy

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Гангал Л. С., Церковнюк Я. С., Мандрик О. І., Главацький А. В. Облік, аналіз і звітність у забезпеченні управління виробничими запасами в контексті підвищення конкурентоспроможності та вартості вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6603 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.52

Hanhal, L. S., Tserkovniuk, Y. S., Mandruk, O. I. and Glavatskuy, A. V. (2018), “Accounting, analysis and reporting in ensuring the management of inventories in the context of increasing the competitiveness and value of domestic enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6603 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.