EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
А. А. Дюк, Н. І. Бурлака

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.53

УДК: 631.95:339.9

А. А. Дюк, Н. І. Бурлака

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Стан земель сільськогосподарського призначення в Україні потребує дослідження та заходів щодо захисту, а самеекологізації використання земельних ресурсів. Інтенсивність експлуатації ґрунтів призводить до їх погіршення і потребує відновлення. Одна з проблем полягає в свідомості громадян, які, надаючи перевагу економічним вигодам, взагалі не переймаються станом сільськогосподарських земель, що перебувають у їхній власності аб окористуванні. Як наслідок, одним із головних факторів, що дестабілізують екологічну ситуацію, є надто висока сільськогосподарська освоєність і розораність територій України. Надмірне розорювання земель, в тому числі і схилових, призвело до порушення екологічнозбалансованого співвідношення площ ріллі, луків, лісів та водоймищ, що негативно позначилось на структурі земельних ресурсів [10].
Наростання екологічних проблем у сфері використання земельних ресурсів вимагає ефективності економічного механізму раціоналізації землекористування, реалізації заходів охорони ґрунтів в умовах глобалізації та законодавчо-правової бази регулювання економічної безпеки на національному рівні потребують дослідження.
Єдиною комплексною стратегією розвитку сільського господарства і сільських територій на 2015-2020 рр. передбачено створити основу для сталого розвитку сільського господарства та сільських територій відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів. Однією з конкретних цілей визначено покращення умов та ефективності ведення сільськогосподарського виробництва, сталості використання земельних ресурсів.
Основні напрями наукових і технологічних розробок, спрямованих на підтримку родючості ґрунтів, можна сформулювати таким чином: - створення ефективної ґрунтозахисної системи землеробства (боротьба з ерозією ґрунтів і засоленням, відхід за посівами, сівозміни, структура посівів), яка в конкретних умовах забезпечує найкращі кінцеві результати; - застосування системи «нульового» обробітку ґрунту, що передбачає декілька операцій за один прохід техніки (оранка, боронування, посів, ущільнення); - грамотне використання добрив (мінеральних і органічних), а також засобів боротьби зі шкідниками й бур’янами; - проведення заходів із меліорації та рекультивації земель [2].

Ключові слова: екологізація; земельні ресурси; раціональне землекористування; альтернативне землеробство; протиерозійні заходи; вапнування ґрунтів.

Література

1. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3- 4. С. 27.
2. Беспалько Р.І.Особливості екологізаціїї використання земель сільськогосподарськогопризначення[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua
3. Бурлака Н.І.Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища/ Н.І.Бурлака // Економіка Фінанси Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Науковий журнал. – Випуск – №3 – Вінниця, 2017. – С. 36 – 42.
4. Екологічний паспорт Вінницької області http://www.vin.gov.ua/dep-apr/stan-dovkillia/239-ekolohichni-pasporty/7520-ekolohichnyi-pasport-oblasti-za-2016-rik
5. Дорофєєв О. В. Наслідки впливу інтенсифікації землеробства на екологічну рівновагу навколишнього середовища / О. В. Дорофєєв // ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії. – Випуск – №4 – Полтава, 2011. – С. 136 – 141.
6. Департамент екології та природних ресурсів. Про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області 2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_dep_ecolog.nsf
7. Дюк А.А. Теоретико- організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону / А.А. Дюк // Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського: Науковий журнал. – Випуск – №14 – Миколаїв, 2016. – С. 151 – 154.
8. Дюк А.А. Реформування земельних відносин: міжнародний досвід] / А.А. Дюк //Продовольчі ресурси: збірник наукових праць. – 2017. - №9. –С. 44 – 50.
9.Калетнік Г.М. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників / Г.М. Калетнік, Н.В. Пришляк // Економіка АПК. – 2010. – №8.–С. 52-55.
10. Маренич Т.Г. Інтенсифікація сільського господарства як основа сталого розвитку аграрної галузі[Електронний ресурс] – Режим доступу:
journals.uran.ua

A. A. Diuk, N. I. Burlaka

ECOLOGIZATION OF LAND RESOURCES IN GLOBALIZATION: REGIONAL ASPECTS

Summary

The state of agricultural lands in Ukraine needs research and protection measures, namely, the environmentalization of the use of land resources.
The intensity of the operation of the soil leads to their deterioration and needs to be restored. One of the problems is the consciousness of citizens who, while giving preference to economic benefits, do not care about the state of agricultural lands that are in their property or use. As a result, one of the main factors that destabilises the ecological situation is the high agricultural development and plowing of the territories of Ukraine. Excessive plowing of land, including the slopes, has led to a disturbance of the ecologically balanced ratio of plots of arable land, meadows, forests and reservoirs, which adversely affected the structure of land resources [10].
The increase of ecological problems in the field of land use requires the effectiveness of an economic mechanism for rationalization of land use, implementation of soil protection measures in the conditions of globalization and the legislative and regulatory framework for economic security at the national level need research.
The only comprehensive strategy for the development of agriculture and rural areas for 2015-2020 is to create the basis for sustainable development of agriculture and rural areas in accordance with EU standards and international standards.
One of the specific objectives is to improve the conditions and efficiency of agricultural production, and the sustainability of land use.
The main directions of scientific and technological development aimed at supporting soil fertility can be formulated as follows: - creation of an effective soil protection system of agriculture (the fight against soil erosion and salinization, crop rotation, crop rotation, crop structure), which in the specific conditions provides the best possible results; - application of the system of "zero" soil cultivation, which involves several operations in one passage of technology (plowing, harrowing, seeding, consolidation); - competent use of fertilizers (mineral and organic), as well as means of combating pests and weeds; - land reclamation and land reclamation activities [2].

Keywords: ecologization;land resources;rational land use; alternative farming; anti-erosion measures;liming of soils.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), “Land Code of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 3- 4.
2. Bespal'ko, R.I. (2013), “Features of ecologization and the use of agricultural land”, available at: http://ena.lp.edu.ua (Accessed 30 Sept 2018).
3. Burlaka, N.I. (2017), “Economics of nature management and environment protection”, Ekonomika Finansy Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 3, pp. 36 – 42.
4. Vinnytsia Regional State Administration (2017), “Environmental passport of Vinnytsia region”, available at: http://www.vin.gov.ua/dep-apr/stan-dovkillia/239-ekolohichni-pasporty/7520-ekolohichnyi-pasport-oblasti-za-2016-rik (Accessed 30 Sept 2018).
5. Dorofieiev, O. V. (2011), “Consequences of the impact of intensification of agriculture on the environmental balance of the environment”, Visnyk Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 4, pp. 136 – 141.
6. Vinnytsia Regional State Administration (2017), “Department of Ecology and Natural Resources. About the state of the environment in Vinnytsia region 2016”, available at: http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_dep_ecolog.nsf (Accessed 30 Sept 2018).
7. Diuk, A.A. (2016), “Theoretical and Organizational Foundations for the Reform of Agricultural Enterprises of the Region”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 14, pp. 151 – 154.
8. Diuk A.A. (2017), “Reforming land relations: international experience”, Prodovol'chi resursy: zbirnyk naukovykh prats', vol. 9, pp. 44 – 50.
9.Kaletnik H.M. N.V. Pryshliak (2010), “State financial support of agricultural producers”, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 52-55.
10. Marenych T.H. (2016), “Intensification of agriculture as a basis for the sustainable development of the agrarian sector”, available at: journals.uran.ua (Accessed 30 Sept 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 7319

Відомості про авторів

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. A. Diuk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University


Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент кафедри економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. I. Burlaka

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Дюк А. А., Бурлака Н. І. Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6604 (дата звернення: 13.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.53

Diuk, A. A. and Burlaka, N. I. (2018), “Ecologization of land resources in globalization: regional aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6604 (Accessed 13 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.